A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Lūkas 5

1
Bet notikās, kad tie ļaudis pie Viņa spiedās, Dieva vārdu dzirdēt, un Viņš stāvēja pie Genecaretes ezera,
2
Tad Viņš redzēja divas laivas pie ezera stāvam, bet tie zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus.
3
Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas Sīmanim piederēja, un tam lūdza, maķenīt no malas nocelt, un Viņš nosēdās un mācīja tos ļaudis no tās laivas.
4
Un beidzis runāt Viņš uz Sīmani sacīja: dodies uz augšu, un izmetiet savus tīklus, ka jūs lomu velkat.
5
Un Sīmanis atbildēja un uz Viņu sacīja: Kungs, mēs cauru nakti strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es to tīklu gribu izmest.
6
Un kad tie to darīja, tad tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls saplīsa.
7
Un tie meta ar roku saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tik negrima.
8
Kad Sīmanis Pēteris to redzēja, tad viņš krita Jēzum pie kājām un sacīja: Kungs, izej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.
9
Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par šo lomu, ko tie bija vilkuši;
10
Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot.
11
Un tie vilka savas laivas pie malas un, visas lietas atstājuši, gāja viņam pakaļ.
12
Un notikās, kad Viņš tur bija vienā pilsētā, redzi, tad viens cilvēks, spitālības pilns, Jēzu redzēdams nometās uz savu vaigu, Viņu pielūdza un sacīja: Kungs, ja Tu gribi, tad Tu mani vari šķīstīt.
13
Un roku izstiepis, Viņš to aizskāra sacīdams: Es gribu, topi šķīstīts. Un tūdaļ spitālība no tā nozuda.
14
Un Viņš tam pavēlēja, nevienam to nesacīt: bet noej un rādies priesterim un upurē par savu šķīstīšanu, ko Mozus ir pavēlējis tiem par liecību.
15
Un Viņa slava jo vairāk izpaudās, un daudz ļaudis sapulcējās, Viņu dzirdēt un tapt dziedināti no savām slimībām.
16
Bet Viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu.
17
Un notikās kādā dienā Viņam mācot, tad tur farizeji sēdēja un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas un Jeruzālemes miestiem. Un Tā Kunga spēks parādījās Viņam dziedinājot,
18
Un redzi, vīri nesa uz gultas vienu cilvēku, tas bija melmeņu sērdzīgs; un tie meklēja, to ienest un nolikt Viņa priekšā.
19
Un neatrazdami, kur viņu ienest, to ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā.
20
Un Tas viņu ticību redzēdams uz to sacīja: cilvēks, tavi grēki tev ir piedoti.
21
Un tie rakstu mācītāji un farizeji iesāka domāt pie sevis un sacīt: kas Tas tāds, ka Tas runā Dieva zaimošanas? Kas var grēkus piedot kā vien Tas Vienīgais Dievs?
22
Bet nomanīdams viņu domas, Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: ko jūs domājat savās sirdīs?
23
Kas ir vieglāki sacīt: tavi grēki tev ir piedoti, vai sacīt: celies un staigā?
24
Bet lai jūs zināt, ka Tam Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes, grēkus piedot, (tad Viņš uz to melmeņu sērdzīgo sacīja:) Es tev saku: celies un ņem savu gultu un ej uz savām mājām!
25
Un tas tūdaļ viņiem redzot pacēlās, paņēma to, uz ko tas bija gulējis, un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams.
26
Un brīnīšanās visiem uzgāja, un tie slavēja Dievu: un tie bijāšanas pilni sacīja: mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši.
27
Un pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja vienu muitnieku, vārdā Levi, pie muitas sēžam un uz to sacīja: nāc Man pakaļ.
28
Un visu atstājis tas cēlās un gāja Viņam pakaļ.
29
Un Levi Viņam taisīja lielu mielastu savā namā, un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas līdz ar tiem apsēdās.
30
Un tie rakstu mācītāji un farizeji kurnēja pret Viņa mācekļiem un sacīja: Kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem un grēciniekiem?
31
Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: veseliem ārstus nevajag, bet vājiem.
32
Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēcinekus.
33
Bet tie uz Viņu sacīja: Kāpēc Jāņa mācekļi tik daudz gavē un Dievu lūdz, tā kā arī tie farizeju mācekļi, bet tavi ēd un dzer?
34
Bet Viņš uz tiem sacīja: kāzu ļaudīm jūs nevarat likt gavēt, kamēr brūtgāns pie viņiem.
35
Bet nāks dienas, kad brūtgāns tiem būs atņemts, tanīs dienās tad tie gavēs.
36
Un Viņš sacīja uz tiem arī līdzību: neviens neliek ielāpu no jaunām drēbēm uz vecām; citādi viņš tik saplēsīs tās jaunās, un tas ielāps no tām jaunām nederēs uz tām vecām.
37
Un neviens nelej jaunu vīnu vecos ādas traukos; citādi tas jaunais vīns tos traukus pārplēsīs un izgāzīsies, un tie trauki ies bojā;
38
Bet jaunu vīnu būs liet jaunos traukos, tad abi kopā paliek veseli.
39
Un nevienam, kas to veco dzēris, tūdaļ neiegribās tā jaunā, jo tas saka: tas vecais ir labāks.
Lūkas 5:1
Lūkas 5:2
Lūkas 5:3
Lūkas 5:4
Lūkas 5:5
Lūkas 5:6
Lūkas 5:7
Lūkas 5:8
Lūkas 5:9
Lūkas 5:10
Lūkas 5:11
Lūkas 5:12
Lūkas 5:13
Lūkas 5:14
Lūkas 5:15
Lūkas 5:16
Lūkas 5:17
Lūkas 5:18
Lūkas 5:19
Lūkas 5:20
Lūkas 5:21
Lūkas 5:22
Lūkas 5:23
Lūkas 5:24
Lūkas 5:25
Lūkas 5:26
Lūkas 5:27
Lūkas 5:28
Lūkas 5:29
Lūkas 5:30
Lūkas 5:31
Lūkas 5:32
Lūkas 5:33
Lūkas 5:34
Lūkas 5:35
Lūkas 5:36
Lūkas 5:37
Lūkas 5:38
Lūkas 5:39
Lūkas 1 / Lūk 1
Lūkas 2 / Lūk 2
Lūkas 3 / Lūk 3
Lūkas 4 / Lūk 4
Lūkas 5 / Lūk 5
Lūkas 6 / Lūk 6
Lūkas 7 / Lūk 7
Lūkas 8 / Lūk 8
Lūkas 9 / Lūk 9
Lūkas 10 / Lūk 10
Lūkas 11 / Lūk 11
Lūkas 12 / Lūk 12
Lūkas 13 / Lūk 13
Lūkas 14 / Lūk 14
Lūkas 15 / Lūk 15
Lūkas 16 / Lūk 16
Lūkas 17 / Lūk 17
Lūkas 18 / Lūk 18
Lūkas 19 / Lūk 19
Lūkas 20 / Lūk 20
Lūkas 21 / Lūk 21
Lūkas 22 / Lūk 22
Lūkas 23 / Lūk 23
Lūkas 24 / Lūk 24