English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Lūkas 3
1
Piecpadsmitā ķeizara Tiberijus valdīšanas gadā, kad Poncius Pilatus bija zemes valdītājs Jūdejā un Erodus valdnieks Galilejā un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trakonites tiesā un Lizanijus valdnieks Abilenē,
2
Apakš tiem augstiem priesteriem Annasa un Kajafasa, Dieva vārds notika uz Jāni, Cakarijas dēlu, tuksnesī.
3
Un viņš gāja pa visu Jardānes apgabalu, sludinādams kristību uz atgriešanos no grēkiem par grēku piedošanu.
4
Itin kā rakstīts pravieša Ezaijas grāmatā, kas saka: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, dariet līdzenas Viņa tekas.
5
Visas ielejas lai top pildītas, un visi kalni un pakalni lai top zemoti, un kas nelīdzens, lai top līdzens, un kas celmains, par staigājamu ceļu;
6
Un visa miesa redzēs Tā Kunga pestīšanu.
7
Tāpēc viņš sacīja uz tiem ļaudīm, kas izgāja, ka no viņa tiktu kristīti: jūs odžu dzimums, kas jums ir rādījis izbēgt no nākamās dusmības?
8
Tāpēc nesiet pienākamus atgriešanās augļus; un nesākat savā prātā sacīt: mums ir Ābraāms par tēvu. Jo Es jums saku, ka Dievs no šiem akmeņiem Ābraāmam spēj bērnus radīt.
9
Jau arī cirvis kokiem pie saknes pielikts; tāpēc ikkatrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un ugunī iemests.
10
Un tie ļaudis tam jautāja un sacīja: ko tad mums būs darīt?
11
Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav; un kam ir barība, lai dara tāpat.
12
Bet arī muitnieki nāca, ka liktos kristīties, un uz to sacīja: mācītāj, ko mums būs darīt?
13
Un viņš uz tiem sacīja: neņemiet vairāk, nekā jums ir nospriests.
14
Bet arī karavīri tam jautāja un sacīja: ko tad mums būs darīt? Un viņš uz tiem sacīja: nedariet nevienam pāri, neapmelojiet nevienu un esat mierā ar savu algu.
15
Bet tiem ļaudīm gaidot un visiem savā prātā par Jāni domājot, vai tas neesot Kristus,
16
Jānis visiem atbildēja sacīdams: es jūs gan kristīju ar ūdeni, bet viens nāks, spēcīgāks, nekā es, tam es neesmu cienīgs atraisīt Viņa kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar Svētu Garu un uguni;
17
Tam vēteklis rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu caur caurim un sakrās kviešus Savā klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni.
18
Arī vēl daudz citu ko mācīdams, viņš pasludināja tiem ļaudīm prieka vēsti.
19
Bet Erodus, viens no tiem četriem valdniekiem, no viņa pārmācīts Erodeijas, Filipa, sava brāļa, sievas dēļ, un visa ļauna dēļ, ko Erodus bija darījis,
20
Pie visa tā arī šo vēl darīja, ka Jāni ieslēdza cietumā.
21
Un notikās, kad visi ļaudis tapa kristīti, un arī Jēzus bija kristīts un Dievu pielūdza, tad debesis atvērās,
22
Un Svētais Gars nolaidās uz Viņu redzamā ģīmī kā balodis; un balss atskanēja no debesīm sacīdama: Tu esi Mans mīļais Dēls, pie Tevis Man ir labs prāts.
23
Un Viņš pats, Jēzus, bija trīsdesmitā gadā un bija pēc ļaužu domām Jāzepa dēls, tas bija Elus dēls,
24
Tas Matata, tas Levja, tas Melkus, tas Janna, tas Jāzepa dēls,
25
Tas Matatijas, tas Amosa, tas Naūma, tas Eslus, tas Nagajus dēls,
26
Tas Maāta, tas Matatijas, tas Zemeja, tas Jāzepa, tas Jūdas dēls,
27
Tas Jāņa, tas Rezas, tas Corobabeļa, tas Zalatiēļa, tas Nerus dēls,
28
Tas Melķus, tas Addas, tas Kozama, tas Elmodama, tas Era dēls,
29
Tas Jāzepa, tas Eliēcera, tas Jorema, tas Matata, tas Levja dēls,
30
Tas Sīmeana, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jonana, tas Eliaķima dēls,
31
Tas Meleas, tas Menas, tas Matatas, tas Natana, tas Dāvida dēls,
32
Tas Izajus, tas Obeda, tas Boasa, tas Zalmana, tas Naēsona dēls,
33
Tas Aminadaba, tas Arama, tas Ecrona, tas Vāreca, tas Jūdas dēls,
34
Tas Jēkaba, tas Īzaka, tas Ābraāma, tas Tarus, tas Naora dēls,
35
Tas Caruka, tas Ragava, tas Valega, tas Ebera, tas Zalas dēls,
36
Tas Kainana, tas Arvaksada, tas Zema, tas Noas, tas Lameka dēls,
37
Tas Matuzalas, tas Enoka, tas Jareda, tas Maleleēla, tas Kainana dēls,
38
Tas Enosa, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.
Lūkas 3:1
Lūkas 3:2
Lūkas 3:3
Lūkas 3:4
Lūkas 3:5
Lūkas 3:6
Lūkas 3:7
Lūkas 3:8
Lūkas 3:9
Lūkas 3:10
Lūkas 3:11
Lūkas 3:12
Lūkas 3:13
Lūkas 3:14
Lūkas 3:15
Lūkas 3:16
Lūkas 3:17
Lūkas 3:18
Lūkas 3:19
Lūkas 3:20
Lūkas 3:21
Lūkas 3:22
Lūkas 3:23
Lūkas 3:24
Lūkas 3:25
Lūkas 3:26
Lūkas 3:27
Lūkas 3:28
Lūkas 3:29
Lūkas 3:30
Lūkas 3:31
Lūkas 3:32
Lūkas 3:33
Lūkas 3:34
Lūkas 3:35
Lūkas 3:36
Lūkas 3:37
Lūkas 3:38
Lūkas 1 / Lūk 1
Lūkas 2 / Lūk 2
Lūkas 3 / Lūk 3
Lūkas 4 / Lūk 4
Lūkas 5 / Lūk 5
Lūkas 6 / Lūk 6
Lūkas 7 / Lūk 7
Lūkas 8 / Lūk 8
Lūkas 9 / Lūk 9
Lūkas 10 / Lūk 10
Lūkas 11 / Lūk 11
Lūkas 12 / Lūk 12
Lūkas 13 / Lūk 13
Lūkas 14 / Lūk 14
Lūkas 15 / Lūk 15
Lūkas 16 / Lūk 16
Lūkas 17 / Lūk 17
Lūkas 18 / Lūk 18
Lūkas 19 / Lūk 19
Lūkas 20 / Lūk 20
Lūkas 21 / Lūk 21
Lūkas 22 / Lūk 22
Lūkas 23 / Lūk 23
Lūkas 24 / Lūk 24