A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Lūkas 18

1
Un Viņš tiem arī vienu līdzību sacīja, ka pienākas allažiņ Dievu lūgt un nepiekust,
2
Un sacīja: bija soģis kādā pilsētā, tas no Dieva nebijās un no neviena cilvēka nekaunējās.
3
Un viena atraitne bija tanī pilsētā; un tā nāca pie viņa sacīdama: izdod man tiesu pret manu pretinieku.
4
Un viņš ilgu laiku negribēja. Bet pēc viņš sacīja pie sevis: jebšu es Dievu nebīstos un no neviena cilvēka nekaunos;
5
Tomēr, kad šī atraitne man gauži spiežas virsū, tad es tai gribu tiesu izdot, ka tā bezgala nākdama mani nenomāc.
6
Un Tas Kungs sacīja: klausāties, ko tas netaisnais soģis saka.
7
Vai tad Dievs neizdos tiesu saviem izredzētiem, kas dienām naktīm uz viņu brēc, lai gan Viņš tiem liek gaidīt?
8
Es jums saku: Viņš tiem tiesu izdos īsā laikā. Bet, kad Tas Cilvēka Dēls atnāks, vai Tas gan ticību atradīs virs zemes?
9
Bet Viņš arī sacīja uz kādiem, kas uz sev pašiem paļāvās, ka esot taisni, un citus nicināja, šo līdzību:
10
Divi cilvēki gāja Dieva namā Dievu lūgt, viens farizejs, otrs muitnieks.
11
Tas farizejs nostājies lūdza, pats pie sevis šos vārdus sacīdams: es tev pateicos Dievs, ka es neesmu kā citi cilvēki, laupītāji, netaisni, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks.
12
Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa sava padoma.
13
Bet tas muitnieks no tālienes stāvēdams negribēja nedz savas acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!
14
Es jums saku: šis nogāja savā namā taisnots pār to otru; jo kas pats paaugstinājās, tas taps pazemots, un kas pats pazemojās, tas taps paaugstināts.
15
Un tie arī bērniņus atnesa pie Viņa, ka Viņš tos aizskartu: bet to redzēdami tie mācekļi tos aprāja.
16
Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja: laidiet tos bērniņus pie Manis un neliedziet tiem; jo tādiem Dieva valstība pieder.
17
Patiesi, Es jums saku: ja kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.
18
Un viens virsnieks Tam jautāja un sacīja: Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgu dzīvošanu?
19
Un Jēzus uz to sacīja: ko tu Mani sauci par labu? neviens nav labs kā vien Tas Vienīgais Dievs.
20
Tu tos baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs nokaut; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot; godā savu tēvu un savu māti.
21
Bet tas sacīja: visu to esmu turējis no pašas jaunības.
22
Bet Jēzus to dzirdēdams uz to sacīja: vienas lietas tev vēl trūkst; pārdod visu, kas tev ir un izdali nabagiem; tad tev manta būs debesīs, un nāc un staigā Man pakaļ.
23
Bet, šos vārdus dzirdot, tas ļoti noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts.
24
Un Jēzus redzēdams, ka tas bija noskumis, sacīja: cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā?
25
Jo vieglāki ir, kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā!
26
Tad tie, kas to dzirdēja, sacīja: kas tad var kļūt Dieva valstībā?
27
Bet Viņš sacīja: kas cilvēkiem neiespējams, tas Dievam iespējams.
28
Un Pēteris sacīja: redzi, mēs visu esam atstājuši un Tev pakaļ gājuši.
29
Un Viņš uz tiem sacīja: patiesi, Es jums saku: neviens nav, kas atstājis mājas vai vecākus vai brāļus vai sievu vai bērnus Dieva valstības dēļ,
30
Kas to daudzkārtīgi neatdabūs šinī laikā, un nākošā laikā mūžīgu dzīvošanu.
31
Un tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš uz tiem sacīja: redzi, mēs noejam uz Jeruzālemi, un viss taps piepildīts, ko pravieši rakstījuši par To Cilvēka Dēlu.
32
Jo Viņš taps nodots pagāniem un taps apmēdīts un lamāts un apspļaudīts;
33
Un tie To šaustīs un nokaus, un trešā dienā Viņš atkal augšām celsies.
34
Bet viņi nesaprata no tā nenieka, un šī valoda viņiem bija apslēpta, un nesaprata to, kas bija sacīts.
35
Bet gadījās, Viņam tuvu klāt nākot pie Jērikus, viens akls sēdēja ceļmalā un nabagoja.
36
Bet kad tas tos ļaudis dzirdēja garām ejam, tad tas jautāja, kas tur esot.
37
Un viņi tam atbildēja: Jēzus no Nacaretes iet garām.
38
Tad tas brēca un sacīja: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!
39
Bet tie, kas priekšā gāja, to apsauca, lai būtu klusu. Bet viņš vēl vairāk brēca: Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!
40
Bet Jēzus apstājās un pavēlēja, to atvest pie Sevis; bet kad tie to pie Viņa bija atveduši, tad Viņš to jautāja,
41
Sacīdams: ko tu gribi, lai Es tev daru? Viņš atbildēja: Kungs, ka varu redzēt.
42
Un Jēzus uz to sacīja: esi redzīgs, tava ticība tev palīdzējusi.
43
Un tūdaļ viņš tapa redzīgs un Tam staigāja pakaļ, Dievu teikdams. Un visi ļaudis, kas to redzēja, slavēja Dievu.
Lūkas 18:1
Lūkas 18:2
Lūkas 18:3
Lūkas 18:4
Lūkas 18:5
Lūkas 18:6
Lūkas 18:7
Lūkas 18:8
Lūkas 18:9
Lūkas 18:10
Lūkas 18:11
Lūkas 18:12
Lūkas 18:13
Lūkas 18:14
Lūkas 18:15
Lūkas 18:16
Lūkas 18:17
Lūkas 18:18
Lūkas 18:19
Lūkas 18:20
Lūkas 18:21
Lūkas 18:22
Lūkas 18:23
Lūkas 18:24
Lūkas 18:25
Lūkas 18:26
Lūkas 18:27
Lūkas 18:28
Lūkas 18:29
Lūkas 18:30
Lūkas 18:31
Lūkas 18:32
Lūkas 18:33
Lūkas 18:34
Lūkas 18:35
Lūkas 18:36
Lūkas 18:37
Lūkas 18:38
Lūkas 18:39
Lūkas 18:40
Lūkas 18:41
Lūkas 18:42
Lūkas 18:43
Lūkas 1 / Lūk 1
Lūkas 2 / Lūk 2
Lūkas 3 / Lūk 3
Lūkas 4 / Lūk 4
Lūkas 5 / Lūk 5
Lūkas 6 / Lūk 6
Lūkas 7 / Lūk 7
Lūkas 8 / Lūk 8
Lūkas 9 / Lūk 9
Lūkas 10 / Lūk 10
Lūkas 11 / Lūk 11
Lūkas 12 / Lūk 12
Lūkas 13 / Lūk 13
Lūkas 14 / Lūk 14
Lūkas 15 / Lūk 15
Lūkas 16 / Lūk 16
Lūkas 17 / Lūk 17
Lūkas 18 / Lūk 18
Lūkas 19 / Lūk 19
Lūkas 20 / Lūk 20
Lūkas 21 / Lūk 21
Lūkas 22 / Lūk 22
Lūkas 23 / Lūk 23
Lūkas 24 / Lūk 24