A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Lūkas 16

1
Un Viņš sacīja arī uz Saviem mācekļiem: Kādam bagātam vīram bija nama turētājs, un tas viņa priekšā tapa apsūdzēts, ka viņa mantu esot izšķērdējis.
2
Un to aicinājis, viņš uz to sacīja: kā es to dzirdu par tevi? Atbildi par savu nama turēšanu; jo tu joprojām nevari būt nama valdītājs.
3
Bet tas nama turētājs runāja pats pie sevis: ko nu darīšu? Mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt nespēju, diedelēt kaunos.
4
Es zinu, ko darīšu, kad no amata topu nocelts, lai tie mani uzņem savos namos.
5
Un saaicinājis visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja uz to pirmo: cik tu manam kungam esi parādā?
6
Un tas sacīja: simts mucu eļļas. Un viņš uz to sacīja: ņem savu grāmatu, sēdies un raksti tūdaļ piecdesmit.
7
Tad viņš uz to otru sacīja: bet tu, cik tu esi parādā? Un tas sacīja: simts mēru kviešu. Un viņš uz to sacīja: ņem savu grāmatu un raksti astoņdesmit.
8
Un Tas Kungs uzteica to netaisno nama turētāju, ka tas gudri bija darījis; jo šīs pasaules bērni ir gudrāki savā kārtā nekā tie gaismas bērni.
9
Un ir Es jums saku: dariet sev draugus no tās netaisnās mantas, ka tie, kad jums nu pietrūkst, jūs uzņem tais mūžīgos dzīvokļos.
10
Kas vismazākā lietā ir uzticīgs, tas arīdzan lielākā ir uzticīgs; bet kas vismazākā ir netaisns, tas arī lielākā ir netaisns.
11
Ja tad jūs pie netaisnās mantas neesat uzticīgi, kas jums uzticēs patieso?
12
Un kad jūs iekš svešas lietas neesat uzticīgi, kas jums dos jūsu pašu?
13
Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem; jo tas vienu ienīdēs un otru mīlēs, jeb vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
14
Bet šo visu arī tie farizeji dzirdēja, kas mantu mīlēja, un tie Viņu apsmēja.
15
Un Viņš uz tiem sacīja: jūs esat tie, kas paši taisnojās cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis; jo kas cilvēku starpā ir augsts, tas ir negantība Dieva priekšā.
16
Bauslība un pravieši ir līdz Jānim; no tā laika Dieva valstības evaņģēlijs top sludināts, un ikkatrs ar varu laužās tur iekšā.
17
Vieglāki ir, ka debess un zeme zūd, nekā no bauslības viena rakstu zīmīte zustu.
18
Ikviens, kas no savas sievas šķirās un precē citu, tas pārkāpj laulību, un ikviens, kas vienu no vīra atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.
19
Kāds bagāts vīrs bija, tas ģērbās ar purpuru un dārgu audekli, un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā.
20
Bet arī kāds nabags bija, vārdā Lācarus, tas gulēja priekš viņa durvīm, pilns ar vātīm,
21
Un gribēja paēst no tām druskām, kas krita no tā bagātā galda. Bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis.
22
Bet gadījās, ka tas nabags nomira un no eņģeļiem tapa aiznests Ābraāma klēpī, un tas bagātais arīdzan nomira un tapa aprakts.
23
Kad tas nu bija ellē un mokās, tad tas pacēla savas acis un redzēja Ābraāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī,
24
Un sauca un sacīja: tēvs Ābraām, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas savu pirksta galu iemērc ūdenī un dzisina manu mēli; jo es ciešu lielas mokas šinīs uguns liesmās.
25
Bet Ābraāms atbildēja: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis savā dzīvības laikā, un Lācarus turpretī ļaunumu, bet tagad šis top iepriecināts, bet tu topi mocīts.
26
Un turklāt starp jums un mums ir liela starpa, ka tie, kas no šejienes gribētu noiet pie jums, nevar; nedz arī no turienes pārnākt pie mums.
27
Un viņš sacīja: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu.
28
Jo man vēl pieci brāļi; lai viņš tos pamāca, ka tie arīdzan nenāk šinī moku vietā.
29
Ābrāms uz to sacīja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa.
30
Bet tas sacīja: ne, tēvs Ābraām, bet kad viens no mirušiem pie tiem ietu, tad tie atgrieztos no grēkiem.
31
Tad viņš uz to sacīja: kad tie neklausa Mozu un praviešus, tad tie arī neticēs, kaut ir kāds no miroņiem augšāmceltos.
Lūkas 16:1
Lūkas 16:2
Lūkas 16:3
Lūkas 16:4
Lūkas 16:5
Lūkas 16:6
Lūkas 16:7
Lūkas 16:8
Lūkas 16:9
Lūkas 16:10
Lūkas 16:11
Lūkas 16:12
Lūkas 16:13
Lūkas 16:14
Lūkas 16:15
Lūkas 16:16
Lūkas 16:17
Lūkas 16:18
Lūkas 16:19
Lūkas 16:20
Lūkas 16:21
Lūkas 16:22
Lūkas 16:23
Lūkas 16:24
Lūkas 16:25
Lūkas 16:26
Lūkas 16:27
Lūkas 16:28
Lūkas 16:29
Lūkas 16:30
Lūkas 16:31
Lūkas 1 / Lūk 1
Lūkas 2 / Lūk 2
Lūkas 3 / Lūk 3
Lūkas 4 / Lūk 4
Lūkas 5 / Lūk 5
Lūkas 6 / Lūk 6
Lūkas 7 / Lūk 7
Lūkas 8 / Lūk 8
Lūkas 9 / Lūk 9
Lūkas 10 / Lūk 10
Lūkas 11 / Lūk 11
Lūkas 12 / Lūk 12
Lūkas 13 / Lūk 13
Lūkas 14 / Lūk 14
Lūkas 15 / Lūk 15
Lūkas 16 / Lūk 16
Lūkas 17 / Lūk 17
Lūkas 18 / Lūk 18
Lūkas 19 / Lūk 19
Lūkas 20 / Lūk 20
Lūkas 21 / Lūk 21
Lūkas 22 / Lūk 22
Lūkas 23 / Lūk 23
Lūkas 24 / Lūk 24