A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Marka 41
Un Viņš atkal iesāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie Viņa sapulcējās, tā ka Viņš laivā kāpis nosēdās uz jūras un visi ļaudis stāvēja jūrmalā.
2
Un Viņš tiem daudz mācīja caur līdzībām un Savā mācībā uz tiem sacīja:
3
Klausiet: redzi, sējējs izgāja sēt.
4
Un notikās, sējot cits krita ceļmalā, un tie putni apakš debess nāca un to apēda.
5
Un cits krita uz akmenāju, kur tam nebija daudz zemes, un uzdīga tūdaļ, tāpēc ka tam nebija dziļas zemes.
6
Bet kad saule bija uzlēkusi, tad tas savīta un nokalta, tāpēc ka nebija saknes.
7
Un cits krita starp ērkšķiem, un tie ērkšķi uzauga un to nomāca, un tas nenesa augļus.
8
Un cits krita uz labu zemi un nesa augļus, kas augtin auga, un cits nesa trīsdesmitkārtīgi cits sešdesmit kārtīgi un cits simtkārtīgi.
9
Un Viņš uz tiem sacīja: kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird.
10
Un kad Viņš viens pats bija, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit pie Viņa bija, Viņu vaicāja šās līdzības dēļ
11
Un Viņš uz tiem sacīja: jums ir dots, zināt Dieva valstības noslēpumu; bet tiem, kas ārā, viss tas notiek caur līdzībām
12
Ka tie redzot redz un nenomana, un dzirdot dzird un nesaprot; ka tie neatgriežas, un grēki tiem netop piedoti.
13
Un Viņš uz tiem sacīja: vai jūs šo līdzību nesaprotat? Kā tad jūs sapratīsiet visas tās citas līdzības?
14
Tas sējējs sēj to vārdu.
15
Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur tas vārds top sēts, un kad tie to ir dzirdējuši, tad tūdaļ tas sātans nāk un to vārdu noņem, kas viņu sirdīs ir sēts.
16
Un tāpat tie, kas uz to akmenāju sēti, ir tie, kas to vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku.
17
Bet tiem nav saknes iekš sevis, bet tik kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšana uziet tā vārda dēļ, tad viņi tūdaļ ņem apgrēcību.
18
Un kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas to vārdu dzird,
19
Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetās un noslāpē to vārdu un tas paliek neauglīgs.
20
Un kas uz to labo zemi sēti, ir tie, kas to vārdu dzird un pieņem un augļus nes, cits trīsdesmitkārtīgi, cits sešdesmitkārtīgi, cits simtkārtīgi.
21
Un Viņš uz tiem sacīja: vai svece top iededzināta, lai to liek apakš pūra, vai apakš galda? Vai ne tāpēc, lai to liek uz lukturi.
22
Jo nekas nav apslēpts, kas nebūtu nācis gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms.
23
Jo kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird.
24
Un Viņš uz tiem sacīja: pieraugāt, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums, un pieliks jums vēl klāt.
25
Jo kam ir, tam taps dots; un kam nav, no tā arī taps atņemts, kas tam ir.
26
Un Viņš sacīja: Dieva valstība ir tāpat, kā kāds cilvēks sēklu met zemē.
27
Un guļ un ceļas, nakti un dienu; un tā sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana.
28
Jo zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad pilnus kviešus iekš vārpas.
29
Un kad tie augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ cirpi sūta, jo tas pļaujamais laiks ir klātu.
30
Un Viņš sacīja: kam mēs Dieva valstību līdzināsim? Jeb caur kādu līdzību mēs to nozīmēsim?
31
Itin kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, mazākais no visām sēklām virs zemes.
32
Un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks pār visiem stādiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debess viņa pavēnī var ligzdas taisīt.
33
Un caur daudz tādām līdzībām Viņš uz tiem to vārdu runāja, tā ka tie to varēja saprast.
34
Un bez līdzībām Viņš uz tiem neko nerunāja; bet Saviem mācekļiem Viņš visu īpaši izstāstīja.
35
Un Viņš uz tiem sacīja tanī dienā, kad vakars metās: pārcelsimies uz viņu malu.
36
Un tos ļaudis atstājuši, tie Viņu ņēma līdz, tā kā Viņš laivā bija, un tur vēl citas laivas bija pie Viņa.
37
Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka tā laiva jau pildījās.
38
Un Viņš laivas galā uz spilvena gulēja; un tie Viņu modina un saka uz Viņu: mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?
39
Un uzmodies Viņš apdraudēja vēju un sacīja uz jūru: klusu, mierā! Un vējš nostājās, un jūra palika it klusu.
40
Un Viņš uz tiem sacīja: kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?
41
Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: kas tas tāds? Jo vējš un jūra Viņam paklausa.