A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Marka 21
Un pēc kādām dienām Viņš gāja atkal uz Kapernaūmu, un ļaudis dzirdēja, Viņu esam namā.
2
Un tūdaļ daudz sapulcējās, tā ka tiem pat ārā priekš durvīm vairs nebija rūmes, un Viņš tiem to vārdu sludināja.
3
Un pie Viņa nāca ar vienu melmeņu sērdzīgu, ko četri nesa.
4
Un kad tie nevarēja pie Viņa klāt tikt to ļaužu dēļ, tad tie atklāja to jumtu, kur Viņš bija iekšā, un to uzplēsuši, nolaida to gultu, uz kuras tas melmeņu sērdzīgais gulēja.
5
Un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz to melmeņu sērdzīgo: Mans bērns, tavi grēki tev ir piedoti.
6
Bet tur bija kādi no tiem rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs:
7
Kā Šis tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas var grēkus piedot, kā vien Tas Vienīgais Dievs.
8
Un tūdaļ Jēzus Savā garā nomanīja, tos pie sevis pašiem tā domājam, un uz tiem sacīja: kam jūs tā domājiet savās sirdīs?
9
Kas ir vieglāki: vai sacīt uz to melmeņu sērdzīgo: grēki tev ir piedoti; vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā?
10
Bet lai jūs zināt, ka Tam Cilvēka Dēlam vara ir virs zemes, grēkus piedot, (Viņš sacīja uz to melmeņu sērdzīgo:)
11
Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās.
12
Un tas tūdaļ cēlās un to gultu paņēmis, aizgāja visiem redzot, tā ka visi izbrīnījās un Dievu teica sacīdami: to mēs nemūžam vēl neesam redzējuši.
13
Un Viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie Viņa, un Viņš tos mācīja.
14
Un garām iedams Viņš redzēja Levi, Alveja dēlu, pie muitas sēžam un uz to sacīja: staigā Man pakaļ! Un tas cēlies staigāja Viņam pakaļ.
15
Un notikās, tam viņa namā pie galda sēžot, arī daudz muitnieku un grēcinieku piesēdās līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem, jo to bija daudz, un tie staigāja Viņam pakaļ.
16
Un kad tie rakstu mācītāji un farizeji Viņu redzēja ēdam ar tiem muitniekiem un grēciniekiem, tad tie sacīja uz Viņa mācekļiem: Viņš ēd un dzer ar muitniekiem un grēciniekiem!
17
Un to dzirdējis, Jēzus uz tiem sacīja: spirgtiem ārsta nevajag, bet vājiem. Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēciniekus.
18
Un Jāņa mācekļi un tie farizeji gavēja, un tie nāca un uz Viņu sacīja: Kāpēc Jāņa un farizeju mācekļi gavē, bet Tavi mācekļi negavē?
19
Un Jēzus uz tiem sacīja: kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr brūtgāns pie tiem ir? Kamēr brūtgāns pie viņiem, tie nevar gavēt.
20
Bet nāks dienas, ka tas brūtgāns no tiem taps atņemts, un tad tie gavēs tanīs dienās.
21
Neviens jaunas vadmalas ielāpu nešuj uz vecām drēbēm, citādi tas jaunais ielāps noplīst no tām vecām drēbēm un tas plīsums paliek jo liels.
22
Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos; citādi tas vīns tos traukus pārplēš, un vīns un trauki iet bojā, bet jauns vīns jālej jaunos traukos.
23
Un notikās, Viņam svētdienā caur labību ejot, tad Viņa mācekļi pa ceļu iedami sāka vārpas plūkt.
24
Un tie farizeji uz Viņu sacīja: raugi, ko tie dara svētdienā, kas nav brīv?
25
Un Viņš uz tiem sacīja: vai jūs nekad neesat lasījuši, ko Dāvids darījis, kad tam bija vajadzība un tas bija izsalcis, pats un tie, kas pie viņa bija?
26
Kā tas iegāja Dieva namā tā augsta priestera Abjatara laikā un ēda tās Dieva priekšā noliktās maizes, ko ēst nav brīv, kā tik vien priesteriem, un deva arī tiem, kas pie viņa bija.
27
Un Viņš uz tiem sacīja: svētdiena ir celta cilvēka dēļ un ne cilvēks svētdienas dēļ.
28
Tā nu Tas Cilvēka Dēls ir kungs arī pār svētdienu.Marka 2:1
Marka 2:2
Marka 2:3
Marka 2:4
Marka 2:5
Marka 2:6
Marka 2:7
Marka 2:8
Marka 2:9
Marka 2:10
Marka 2:11
Marka 2:12
Marka 2:13
Marka 2:14
Marka 2:15
Marka 2:16
Marka 2:17
Marka 2:18
Marka 2:19
Marka 2:20
Marka 2:21
Marka 2:22
Marka 2:23
Marka 2:24
Marka 2:25
Marka 2:26
Marka 2:27
Marka 2:28


Marka 1 / Mar 1
Marka 2 / Mar 2
Marka 3 / Mar 3
Marka 4 / Mar 4
Marka 5 / Mar 5
Marka 6 / Mar 6
Marka 7 / Mar 7
Marka 8 / Mar 8
Marka 9 / Mar 9
Marka 10 / Mar 10
Marka 11 / Mar 11
Marka 12 / Mar 12
Marka 13 / Mar 13
Marka 14 / Mar 14
Marka 15 / Mar 15
Marka 16 / Mar 16