A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Marka 16

1
Un kad tā svēta diena bija pagājusi, tad Marija Madaļa un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmas zāles, ka tās nāktu un Viņu svaidītu.
2
Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās nāca pie kapa,
3
Un runāja savā starpā: kas mums to akmeni novels no kapa durvīm?
4
Un paskatīdamās tās redzēja, ka tas akmens bija novelts; jo tas bija ļoti liels.
5
Un kapā iegājušas tās redzēja vienu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu baltās garās drēbēs. Un tās izbijās.
6
Bet viņš uz tām sacīja: neizbīstaties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Tas ir augšām cēlies un nav šeitan: redziet še to vietu, kur Viņu nolika.
7
Bet noejat un sakāt to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jūsu priekšā noies uz Galileju; tur jūs Viņu redzēsiet, kā Viņš jums ir sacījis.
8
Un tās steigšus izgāja ārā un bēga no tā kapa, jo drebēšana un bailība tām bija uzgājusi, un nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.
9
Bet kad Viņš bija uzcēlies pirmajā nedēļas dienā it agri, tad Viņš parādījās papriekš Marijai Madaļai, no kuras Viņš septiņus velnus bija izdzinis.
10
Šī gāja un pasludināja tiem mācekļiem, kas bija noskumuši un raudāja.
11
Un šie dzirdēdami, ka Viņš esot dzīvs un no tās redzēts, neticēja.
12
Bet pēc tam, kad divi no tiem staigāja, Jēzus tiem uz lauku ejot parādījās citā ģīmī.
13
Un tie arīdzan nogājuši to tiem citiem pasludināja, un tie arī viņiem neticēja.
14
Visupēc Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un sirds cietību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšām celšanās Viņu jau bija redzējuši.
15
Un Viņš uz tiem sacīja: ejat pa visu pasauli un pasludinājiet evaņģēliju visai radībai.
16
Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts.
17
Bet šīs zīmes tiem ticīgiem ies līdz: Manā Vārdā tie velnus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18
Čūskas aizdzīs; un kad tie kādas nāvīgas zāles dzers, tad tas tiem nekaitēs. Uz neveseliem tie rokas uzliks, tad ar tiem būs labāki un kļūs veseli.
19
Un Tas Kungs, kad Tas ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.
20
Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem palīdzēja strādāt un to vārdu apstiprināja caur līdzejošām zīmēm.
Marka 16:1
Marka 16:2
Marka 16:3
Marka 16:4
Marka 16:5
Marka 16:6
Marka 16:7
Marka 16:8
Marka 16:9
Marka 16:10
Marka 16:11
Marka 16:12
Marka 16:13
Marka 16:14
Marka 16:15
Marka 16:16
Marka 16:17
Marka 16:18
Marka 16:19
Marka 16:20
Marka 1 / Mar 1
Marka 2 / Mar 2
Marka 3 / Mar 3
Marka 4 / Mar 4
Marka 5 / Mar 5
Marka 6 / Mar 6
Marka 7 / Mar 7
Marka 8 / Mar 8
Marka 9 / Mar 9
Marka 10 / Mar 10
Marka 11 / Mar 11
Marka 12 / Mar 12
Marka 13 / Mar 13
Marka 14 / Mar 14
Marka 15 / Mar 15
Marka 16 / Mar 16