A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Marka 121
Un Viņš iesāka runāt uz tiem caur līdzībām: viens cilvēks stādīja vīna kalnu un to aplika ar sētu un raka vīna spaidu un uztaisīja torni un to izdeva dārzniekiem un nogāja citur.
2
Un kad tas laiks bija, tad viņš sūtīja pie tiem dārzniekiem vienu kalpu, ka tas no tiem dārzniekiem saņemtu no tiem vīna kalna augļiem.
3
Bet tie to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ.
4
Un viņš sūtīja atkal pie tiem citu kalpu; un šo tie nomētāja ar akmeņiem un tam galvu sadauzīja un apsmietu aizsūtīja projām.
5
Un viņš sūtīja atkal citu. Un šo tie nokāva. Un vēl daudz citus; un no tiem tie citus šauta un citus nokāva.
6
Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja, arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja: taču tie kaunēsies no mana dēla.
7
Bet tie dārznieki sacīja cits uz citu: šis ir tas mantinieks! Nāciet, nokausim to, tad mums būs tā mantība.
8
Un tie to ņēma, nokāva un izmeta no tā vīna kalna ārā.
9
Ko nu tā vīna kalna kungs darīs? Viņš nāks un nomaitās tos dārzniekus un izdos to vīna kalnu citiem.
10
Vai jūs šo rakstu neesat lasījuši: tas akmens, ko tie nama taisītāji atmetuši, tas ir palicis par stūra akmeni;
11
No Tā Kunga tas noticis un ir brīnums mūsu acīs?
12
Un tie meklēja Viņu rokā dabūt un bijās no tiem ļaudīm, jo tie nomanīja, ka Viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis, un Viņu atstājuši tie aizgāja.
13
Un tie sūtīja pie Viņa kādus no tiem farizejiem un Erodus sulaiņiem, ka tie Viņu savaldzinātu Viņa valodā.
14
Un tie nāca un uz Viņu sacīja: Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiesīgs un nebēdā par nevienu; jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci Dieva ceļu patiesi: vai ir brīv ķeizaram meslus dot vai ne? Vai dosim, vai nedosim?
15
Bet Viņu viltību zinādams, Viņš uz tiem sacīja: kam jūs Mani kārdināt? Atnesiet Man vienu sudraba grasi, lai Es to redzu.
16
Un tie atnesa. Tad Viņš uz tiem sacīja: kam ir šī zīme un tas virsraksts? Bet tie uz Viņu sacīja: ķeizara.
17
Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un tie izbrīnījās par Viņu.
18
Un tie saduceji, kas saka augšāmcelšanos neesam, nāca pie Viņa un Viņu jautāja un sacīja:
19
Mācītāj, Mozus mums ir rakstījis: ja kam brālis mirst, kas sievu pamet bez bērniem, tad viņa brālim būs to sievu apņemt un savam brālim celt dzimumu.
20
Tad nu bija septiņi brāļi. Un pirmais apņēma sievu un mirdams nepameta dzimumu.
21
Un otrais viņu apņēma un nomira un tas arīdzan nepameta dzimumu. Un tāpat trešais.
22
Un visi septiņi to apņēma un bērnus nepameta. Beidzot pēc visiem arī tā sieva nomira.
23
Tad nu pie augšāmcelšanās, kad tie augšāmcelsies, kuram tā sieva būs? Jo visiem septiņiem tā bijusi par sievu.
24
Bet Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: vai jūs nealojaties, tādēļ ka jūs tos rakstus neprotat, nedz Dieva spēku?
25
Jo kad tie no miroņiem augšām celsies, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti, bet tie būs itin kā tie eņģeļi, kas debesīs.
26
Bet par tiem mirušiem, ka tie taps uzmodināti: vai jūs Mozus grāmatā neesat lasījuši, kā Dievs pie tā krūma uz to runājis sacīdams: Es esmu Ābraāma Dievs un Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs?
27
Dievs nav mirušu, bet dzīvu Dievs! Tad nu jūs briesmīgi alojaties.
28
Un viens no tiem rakstu mācītājiem, kas bija dzirdējis, ka tie bija apjautājušies, zinādams, ka Viņš tiem bija labi atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: kurš ir tas augstākais bauslis pār visiem?
29
Bet Jēzus tam atbildēja: tas augstākais bauslis pār visiem ir: klausies Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.
30
Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka, šis ir tas augstākais bauslis.
31
Tas otrais, šim līdzīgs, ir tas: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu; cita lielāka baušļa pār šiem nav.
32
Un tas rakstu mācītājs uz Viņu sacīja: gan labi, Mācītāj, tas ir tiesa, ko Tu sacījis: viens vienīgs Dievs ir, un cita nav, kā Viņš vien.
33
Un To mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas dvēseles un no visa spēka, un tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi dedzināmie upuri un citi upuri.
34
Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens nedrīkstēja vairs Viņu jautāt.
35
Un Jēzus atbildēja un sacīja, mācīdams Dieva namā: kā tie rakstu mācītāji saka, ka Kristus esot Dāvida dēls?
36
Jo tas pats Dāvids ir sacījis caur Svēto Garu: Tas Kungs ir sacījis uz manu Kungu: sēdies pa Manu labo roku, tiekams Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām.
37
Kad nu Dāvids pats Viņu sauc par Kungu, kā tad tas ir viņa dēls? Un daudz ļaužu Viņu labprāt dzirdēja.
38
Un Viņš Savā mācībā uz tiem sacīja: sargājaties no tiem rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un uz tirgiem tapt sveicinātiem,
39
Un baznīcās jo augstos krēslos sēdēt un jo augstā vietā viesībās;
40
Kas atraitņu namus aprij un taisnojās ar savām garām lūgšanām. Šie dabūs jo grūtu sodību.
41
Un Jēzus sēdās Dieva šķirstam pretī un lūkoja, kā tie ļaudis naudu meta Dieva šķirstā; un daudz bagāti iemeta daudz.
42
Un viena nabaga atraitne nāca un iemeta divas artavas, tas ir viens kvadrants.
43
Un Viņš Savus mācekļus aicināja un uz tiem sacīja: patiesi, Es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas Dieva šķirstā ir metuši.
44
Jo visi no savas bagātības ir metuši; bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu.