A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Mateja 41
Tad Jēzus no Tā Gara tapa aizvests tuksnesī, ka no velna taptu kārdināts.
2
Un kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Viņam gribējās ēst.
3
Un tas kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.
4
Un Viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
5
Tad velns Viņu noveda sev līdz uz to svēto pilsētu un Viņu cēla pašā Dieva nama jumta galā.
6
Un uz Viņu sacīja: ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē! Jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi uz rokām nesīs, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.
7
Tad Jēzus uz to sacīja: atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.
8
Atkal velns to veda sev līdz uz ļoti augstu kalnu un Viņam rādīja visas pasaules valstis un viņu godību,
9
Un uz To sacīja: to visu es Tev gribu dot, ja Tu zemē mezdamies mani pielūgsi.
10
Tad Jēzus uz to sacīja: atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs pielūgt Dievu, savu Kungu, un Viņam vien kalpot.
11
Tad velns Viņu atstāja. Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja.
12
Bet Jēzus dzirdējis, Jāni esam nodotu, atkal gāja uz Galileju.
13
Un Nacareti atstājis, Viņš nāca un mājoja Kapernaūmā, jūrmalas pilsētā Zabulona un Navtalus robežās,
14
Ka piepildītos, kas ir runāts caur pravieti Ezaiju, kas tā saka:
15
Zabulona zeme un Navtalus zeme uz jūrmalas pusi, AizJardāne, pagānu Galileja,
16
Tie ļaudis, kas tumsībā sēž, redzējuši lielu gaišumu, un tiem, kas sēž nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.
17
No tā laika Jēzus iesāka sludināt un sacīt: atgriežaties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt nākusi.
18
Un staigādams pie Galilejas jūras, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, kas nosaukts Pēteris, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā metam, jo tie bija zvejnieki.
19
Un Viņš uz tiem sacīja: nāciet Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.
20
Un tūdaļ savus tīklus atstājuši, tie Viņam gāja pakaļ.
21
Un no turienes tālāki gājis, Viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, vina brāli, laivā ar savu tēvu Cebedeju savus tīklus lāpam, un Viņš tos sauca.
22
Tad tie tūdaļ to laivu un savu tēvu atstājuši, Viņam gāja pakaļ.
23
Un Jēzus izstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu baznīcās un sludinādams to priecas mācību no tās valstības un dziedinādams tiem ļaudīm visas slimības un visas vājības.
24
Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie Viņa atnesa visus neveselus, no dažādām sērgām un sāpēm pārņemtus un velna apsēstus un mēnessērdzīgus un melmeņu sērdzīgus, un Viņš tos darīja veselus.
25
Un daudz ļaužu Viņam gāja pakaļ no Galilejas un no tām desmit pilsētām un no Jeruzālemes un no Jūdu zemes un no viņpus Jardānes.Mateja 4:1
Mateja 4:2
Mateja 4:3
Mateja 4:4
Mateja 4:5
Mateja 4:6
Mateja 4:7
Mateja 4:8
Mateja 4:9
Mateja 4:10
Mateja 4:11
Mateja 4:12
Mateja 4:13
Mateja 4:14
Mateja 4:15
Mateja 4:16
Mateja 4:17
Mateja 4:18
Mateja 4:19
Mateja 4:20
Mateja 4:21
Mateja 4:22
Mateja 4:23
Mateja 4:24
Mateja 4:25


Mateja 1 / Mat 1
Mateja 2 / Mat 2
Mateja 3 / Mat 3
Mateja 4 / Mat 4
Mateja 5 / Mat 5
Mateja 6 / Mat 6
Mateja 7 / Mat 7
Mateja 8 / Mat 8
Mateja 9 / Mat 9
Mateja 10 / Mat 10
Mateja 11 / Mat 11
Mateja 12 / Mat 12
Mateja 13 / Mat 13
Mateja 14 / Mat 14
Mateja 15 / Mat 15
Mateja 16 / Mat 16
Mateja 17 / Mat 17
Mateja 18 / Mat 18
Mateja 19 / Mat 19
Mateja 20 / Mat 20
Mateja 21 / Mat 21
Mateja 22 / Mat 22
Mateja 23 / Mat 23
Mateja 24 / Mat 24
Mateja 25 / Mat 25
Mateja 26 / Mat 26
Mateja 27 / Mat 27
Mateja 28 / Mat 28