A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Mateja 28

1
Bet pēc tās svētās dienas, pirmai nedēļas dienai austot, Marija Madaļa un tā otra Marija nāca, to kapu apraudzīt.
2
Un redzi, liela zemes trīcēšana notika, jo Tā Kunga eņģelis, no debesīm nonācis, piegāja un to akmeni novēla no tām durvīm un uzsēdās virsū.
3
Un viņa ģīmis bija kā zibens, un tā drēbe tik balta kā sniegs.
4
Bet tie sargi no lielām izbailēm drebēja un palika it kā miruši.
5
Bet tas eņģelis uzrunāja un uz tām sievām sacīja: Nebīstaties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, to krustā sisto.
6
Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, tā kā Viņš ir sacījis. Nāciet šurp, raugāt to vietu, kur Tas Kungs gulējis.
7
Un ejat steigšus un sakāt Viņa mācekļiem, ka Viņš no miroņiem ir augšāmcēlies; un redzi, Viņš noies jūsu priekšā uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis.
8
Un tās izgāja ātri no kapa ārā ar bijāšanu un lielu prieku, un tecēja, Viņa mācekļiem to stāstīt.
9
Bet kad tās gāja, Viņa mācekļiem to vēsti nest, redzi, tad Jēzus tās sastapa un sacīja: esiet sveicinātas! Bet tās piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes.
10
Tad Jēzus uz tām saka: nebīstaties; ejat, stāstiet to Maniem brāļiem, lai tie noiet uz Galileju, un tur tie Mani redzēs.
11
Bet šīm noejot, redzi, kādi no tiem sargiem pilsētā nākuši stāstīja tiem augstiem priesteriem visu to, kas bija noticis.
12
Un ar tiem vecajiem sapulcējušies, tie sarunājās un deva tiem karavīriem papilnam naudas
13
Un sacīja: sakāt, ka Viņa mācekļi naktī nākuši un mums guļot To izzaguši.
14
Ja tas tam zemes valdītājam taps zināms, mēs to gan pārrunāsim, un jūs varēsiet palikt bez bēdām.
15
Un viņi to naudu ņēmuši, darīja, kā bija izmācīti. Un šī valoda ir izpaudusies pie tiem Jūdiem līdz šai dienai.
16
Bet tie vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur tiem Jēzus bija pavēlējis.
17
Un kad tie Viņu redzēja, tad tie Viņu pielūdza, bet citi vēl šaubījās.
18
Un Jēzus piegājis, runāja ar tiem un sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
19
Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā,
20
Tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen.
Mateja 28:1
Mateja 28:2
Mateja 28:3
Mateja 28:4
Mateja 28:5
Mateja 28:6
Mateja 28:7
Mateja 28:8
Mateja 28:9
Mateja 28:10
Mateja 28:11
Mateja 28:12
Mateja 28:13
Mateja 28:14
Mateja 28:15
Mateja 28:16
Mateja 28:17
Mateja 28:18
Mateja 28:19
Mateja 28:20
Mateja 1 / Mat 1
Mateja 2 / Mat 2
Mateja 3 / Mat 3
Mateja 4 / Mat 4
Mateja 5 / Mat 5
Mateja 6 / Mat 6
Mateja 7 / Mat 7
Mateja 8 / Mat 8
Mateja 9 / Mat 9
Mateja 10 / Mat 10
Mateja 11 / Mat 11
Mateja 12 / Mat 12
Mateja 13 / Mat 13
Mateja 14 / Mat 14
Mateja 15 / Mat 15
Mateja 16 / Mat 16
Mateja 17 / Mat 17
Mateja 18 / Mat 18
Mateja 19 / Mat 19
Mateja 20 / Mat 20
Mateja 21 / Mat 21
Mateja 22 / Mat 22
Mateja 23 / Mat 23
Mateja 24 / Mat 24
Mateja 25 / Mat 25
Mateja 26 / Mat 26
Mateja 27 / Mat 27
Mateja 28 / Mat 28