A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Mateja 101
Un savus divpadsmit mācekļus pieaicinājis, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un visas vājības.
2
Bet to divpadsmit apustuļu vārdi ir šie: tas pirmais Sīmanis, kas top saukts Pēteris, un Andrejs, viņa brālis; Jēkabs, Cebedeja dēls, un Jānis, viņa brālis;
3
Filips un Bērtulis, Toms un Matteus, tas muitnieks, Jēkabs, Alveja dēls, un Lebejs ar pavārdu Taddejs;
4
Sīmanis no Kanas un Jūdas Iskarjats, kas viņu arī nodeva.
5
Šos divpadsmit Jēzus izsūtīja, tiem pavēlēdams un sacīdams: nenoejat uz pagānu ceļu un neieejat Samariešu pilsētā.
6
Bet ejat visvairāk pie tām pazudušām avīm no Izraēla cilts.
7
Bet izgājuši pasludinājat un sakāt: Debesu valstība ir tuvu klāt nākusi.
8
Dziedinājiet sērdzīgus, šķīstiet spitālīgus, uzmodinājiet mirušus, izdzeniet velnus. Bez maksas to esat dabūjuši, bez maksas to dodiet.
9
Neiegādājieties zelta nedz sudraba nedz vara savās jostās,
10
Ne kulīti uz ceļu nedz divus svārkus nedz kurpes nedz zizli; jo strādniekam sava barība nākas.
11
Un kurā pilsētā jeb miestā jūs nāksiet, izmeklējat, kas tur vērts, un tur paliekat, tiekams jūs no turienes iziesiet.
12
Un namā iegājuši sveicināt to.
13
Un ja tas nams ir vērts, tad jūsu miers pār to nāks, bet ja tas nav vērts, tad jūsu miers pie jums atkal atgriezīsies.
14
Un ja kas laban jūs negrib uzņemt nedz klausīt jūsu vārdus, tad izejat no tā nama vai no tās pilsētas, un nokratiet pīšļus no savām kājām.
15
Patiesi, Es jums saku: Sodomas un Gomoras zemei vieglāki nāksies soda dienā nekā tādai pilsētai.
16
Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esat gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.
17
Bet sargājaties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šaustīs savās baznīcās.
18
Un jūs tapsiet vesti Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un tiem pagāniem par liecību.
19
Kad tie nu jūs nodos, tad nebēdājaties, kā un ko jūs runāsiet, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā.
20
Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas runātājs iekš jums.
21
Bet tur brālis brāli nodos pie nāves un tēvs dēlu; un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs.
22
Un jūs būsiet ienīdēti no visiem Mana Vārda dēļ. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.
23
Bet kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad bēgat uz citu. Patiesi, Es jums saku: jūs nebūsiet vēl izstaigājuši Izraēla pilsētas, tiekams Tas Cilvēka Dēls nāks.
24
Māceklis nav augstāks pār savu mācītāju, nedz kalps pār savu kungu.
25
Tas ir māceklim gan, kad tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs; kad tie to nama kungu saukuši Beēlcebulu, tad jo vairāk viņa saimi.
26
Tāpēc nebīstaties no tiem. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāks gaismā, nedz slepens, kas netaps zināms.
27
Ko Es jums saku tumsībā, to runājat gaismā; un kas jums klusiņām sacīts ausi, to sludinājiet uz jumtiem.
28
Un nebīstaties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstaties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.
29
Vai divi zvirbuļi netop pirkti par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva.
30
Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti.
31
Tāpēc nebīstaties: jūs esat labāki nekā daudz zvirbuļi.
32
Tad nu ikkatru, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesis.
33
Bet kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.
34
Nedomājiet, ka Es esmu nācis, mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis, mieru atnest, bet zobenu.
35
Es esmu nācis, cilvēku savest ienaidā ar viņa tēvu, un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīra māti.
36
Un cilvēka ienaidnieki būs viņa paša mājas ļaudis.
37
Kas tēvu un māti vairāk mīļo nekā Mani, tas Manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīļo nekā Mani, tas Manis nav vērts.
38
Un kas savu krustu uz sevi neņem un Man neiet pakaļ, tas Manis nav vērts.
39
Kas savu dzīvību atrod, tam tā zudīs, un kam Manis dēļ dzīvība zūd, tas to atradīs.
40
Kas jūs uzņem, tas Mani uzņem, un kas Mani uzņem, tas uzņem To, kas Mani sūtījis.
41
Kas pravieti uzņem pravieša vārdā, tas pravieša algu dabūs; un kas taisnu uzņem taisna vārdā, tas taisna algu dabūs.
42
Un kas vienu no šiem vismazākiem dzirdinās tikai ar vienu biķeri auksta ūdens, tāpēc ka tam ir mācekļa vārds, patiesi, Es jums saku, tam sava alga nezudīs.