Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Cipari 8

1

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

2

Runā uz Āronu un saki tam: kad tu tos eļļas lukturīšus iededzināsi, tad lai tie septiņi eļļas lukturīši spīd uz luktura priekšpusi.

3

Un Ārons tā darīja; luktura priekšpusē viņš iededzināja viņa eļļas lukturīšus, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.

4

Un tas lukturis bija taisīts no tīra zelta, un viņa kāts, un viņa puķes bija izkaltas; pēc tās priekšzīmes, ko Tas Kungs Mozum bija rādījis, - tā viņš to lukturi bija taisījis.

5

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

6

Ņem Levitus no Izraēla bērnu vidus un šķīsti tos.

7

Un tā tev būs darīt viņus šķīstot: uzslaki tiem grēku ūdeni, un lai tiem dzenamais nazis iet pār visu viņu miesu, un lai tie mazgā savas drēbes un šķīstās.

8

Un viņiem būs ņemt vienu vērsīti no liellopiem ar viņa ēdamo upuri, kviešu miltus, aplietus ar eļļu, un otru vērsēnu no liellopiem tev būs ņemt par grēku upuri.

9

Un Levitus tev būs vest saiešanas telts priekšā un visu Izraēla bērnu draudzi sapulcināt;

10

Un Levitus tev būs vest Tā Kunga priekšā, un Izraēla bērniem būs likt savas rokas uz Levitiem.

11

Un Āronam Levitus būs līgot par līgojamu upuri priekš Tā Kunga no Izraēla bērniem, ka tiem būs stāvēt Tā Kunga kalpošanā.

12

Un Levitiem būs likt savas rokas uz to vēršu galvām; pēc upurē tu vienu par grēku upuri un vienu par dedzināmo upuri Tam Kungam, Levitus salīdzināt.

13

Un Levitus tev būs vest priekš Ārona un priekš viņa dēliem un tos līgot par līgojamu upuri Tam Kungam.

14

Un Levitus no Izraēla bērnu vidus tev būs atšķirt, ka Leviti ir mani.

15

Un pēc tam lai Leviti nāk kalpot saiešanas teltī. Tā tev tos būs šķīstīt un tos līgot par līgojamu upuri.

16

Jo tie man pavisam ir nodoti no Izraēla bērnu vidus, es tos sev esmu ņēmis no Izraēla bērniem visu pirmdzimušo vietā, kas māti atplēš.

17

Jo man pieder visi Izraēla bērnu pirmdzimušie, ir starp cilvēkiem ir starp lopiem, tai dienā, kad es visus pirmdzimušos Ēģiptes zemē situ, es tos sev esmu svētījis,

18

Un es Levitus esmu ņēmis visu pirmdzimušo vietā no Izraēla bērniem.

19

Un es Levitus esmu devis Āronam un viņa dēliem par dāvanu no Izraēla bērniem, lai tie stāv Izraēla bērnu kalpošanā pie saiešanas telts un salīdzina Izraēla bērnus, ka nekāda mocība neuznāk Izraēla bērniem, ja Izraēla bērni paši aiztiktu to svētumu.

20

Tad Mozus un Ārons un visa Izraēla bērnu draudze tā darīja ar Levitiem; kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis par Levitiem, tā Izraēla bērni ar viņiem darīja.

21

Un Leviti šķīstījās un mazgāja savas drēbes, un Ārons tos līgoja par līgojamu upuri priekš Tā Kunga, un Ārons tos salīdzināja, lai paliek šķīsti.

22

Un pēc tam Leviti nāca, darīt savus darbus saiešanas teltī priekš Ārona un priekš viņa dēliem; kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis par Levitiem, tā tie ar viņiem darīja,

23

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

24

Tas ir tas, kas Levitiem pienākas; kam divdesmit un pieci gadi un pāri, tiem būs iestāties kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts.

25

Bet kam piecdesmit gadi un pāri, tam no šīs kalpošanas būs izstāties un vairs nebūs kalpot,

26

Bet būs pie rokas būt saviem brāļiem saiešanas teltī pie apkopšanas, bet pašā kalpošanā tam nebūs kalpot. Tā tev būs darīt ar Levitiem viņu amatā.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685