A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 71
Un notika tai dienā, kad Mozus bija pabeidzis to dzīvokli uzcelt un to bija svaidījis un iesvētījis ar visiem viņa rīkiem, un to altāri un visus viņa rīkus, - kad viņš to bija svaidījis un iesvētījis, -
2
Tad Izraēla virsnieki, savu tēvu namu galvinieki, upurēja; šie bija cilšu virsnieki, kas bija pār tiem skaitītiem.
3
Un tie nesa savu upuri Tā Kunga priekšā: sešus apklātus ratus un divpadsmit vēršus, vienus ratus uz diviem virsniekiem un vienu vērsi uz ikvienu; tos tie atveda pie tā dzīvokļa.
4
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
5
Ņem tos no viņiem un lai tie ir par kalpošanu saiešanas teltij, un dod tos Levitiem, ikvienam pēc viņa kalpošanas.
6
Tā Mozus ņēma tos ratus un vēršus un tos deva Levitiem.
7
Divus ratus un četrus vēršus viņš deva Ģersona dēliem pēc viņu kalpošanas.
8
Un četrus ratus un astoņus vēršus viņš deva Merarus dēliem pēc viņu kalpošanas, apakš Ītamara, priestera Ārona dēla, rokas.
9
Bet Kaāta dēliem viņš nedeva nekā, jo tiem pienācās kalpot svētumā, uz pleciem tiem bija jānes.
10
Un tie virsnieki upurēja uz altāra iesvētīšanu; tai dienā, kad tas tapa svaidīts, tie virsnieki pienesa savus upurus altāra priekšā.
11
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: ikvienam virsniekam savā dienā būs pienest savus upurus uz altāra iesvētīšanu.
12
Kas pirmā dienā pienesa savu upuri, tas bija Naēsons, Aminadaba dēls, no Jūda cilts.
13
Un viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamo upuri, -
14
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu.
15
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
16
Viens āzis par grēku upuri,
17
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri; šis bija Naēzona, Aminadaba dēla, upuris.
18
Otrā dienā upurēja Netaneēls, Cuara dēls, Īzašara virsnieks.
19
Viņš pienesa par upuri vienu sudraba bļodu, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, vienu sudraba kausu no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abus pilnus kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri,-
20
Vienu zelta kausu no desmit sēķeļiem, pilnu ar kvēpināmām zālēm,
21
Vienu vērsēnu no lieliem lopiem, vienu aunu, vienu gada vecu jēru par dedzināmo upuri,
22
Vienu āzi par grēku upuri,
23
Un par pateicības upuri divus vēršus, piecus aunus, piecus āžus, piecus gada vecus jērus: tas bija Netaneēļa, Cuara dēla upuris.
24
Trešā dienā upurēja Zebulona bērnu virsnieks, Eliabs, Elona dēls.
25
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri. -
26
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
27
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs, par dedzināmo upuri,
28
Viens āzis par grēku upuri,
29
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Eliaba, Elona dēla, upuris.
30
Ceturtā dienā upurēja Rūbena bērnu virsnieks, Elicurs, Zedeūra dēls.
31
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
32
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
33
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs, par dedzināmo upuri,
34
Viens āzis par grēku upuri,
35
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Elicura, Zedeūra dēla, upuris.
36
Piektā dienā upurēja Sīmeana bērnu virsnieks, Zelumiēls, Curi-Zadaja dēls.
37
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
38
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
39
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
40
Viens āzis par grēku upuri,
41
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Zelumiēļa, Curi-Zadaja dēla, upuris.
42
Sestā dienā upurēja Gada bērnu virsnieks, Eliāsavs, Deguēļa dēls.
43
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
44
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
45
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
46
Viens āzis par grēku upuri,
47
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Eliāzava, Deguēļa dēla, upuris.
48
Septītā dienā upurēja Evraīma bērnu virsnieks, Elizamus, Amiuda dēls.
49
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
50
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
51
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs, par dedzināmo upuri,
52
Viens āzis par grēku upuri,
53
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Elizama, Amiuda dēla, upuris.
54
Astotā dienā upurēja Manasus bērnu virsnieks Gamliēls, Pedacura dēls.
55
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
56
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
57
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
58
Viens āzis par grēku upuri,
59
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Gamliēla, Pedacura dēla, upuris.
60
devītā dienā upurēja Benjamina bērnu virsnieks, Ābidans, Ģideona dēls.
61
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
62
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
63
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
64
Viens āzis par grēku upuri,
65
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Ābidana, Ģideona dēla, upuris.
66
Desmitā dienā upurēja Dana bērnu virsnieks, Aķiēzars, Ami-Zadaja dēls.
67
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
68
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
69
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
70
Viens āzis par grēku upuri,
71
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Aķiēzara, Ami-Zadaja dēla, upuris.
72
Vienpadsmitā dienā upurēja Ašera bērnu virsnieks, Paģiēls, Okrana dēls.
73
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri,
74
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
75
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
76
Viens āzis par grēku upuri,
77
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Paģiēļa, Okrana dēla, upuris.
78
Divpadsmitā dienā upurēja Navtalus bērnu virsnieks, Aķirus, Enana dēls.
79
Viņa upuris bija viena sudraba bļoda, kas svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, viens sudraba kauss no septiņdesmit sēķeļiem, pēc svētās vietas sēķeļa, - abi pilni kviešu miltu, aplietu ar eļļu, par ēdamu upuri, -
80
Viens zelta kauss no desmit sēķeļiem, pilns kvēpināmu zāļu,
81
Viens vērsēns no lieliem lopiem, viens auns, viens gada vecs jērs par dedzināmo upuri,
82
Viens āzis par grēku upuri,
83
Un par pateicības upuri divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gada veci jēri: šis bija Aķirus, Enana dēla, upuris.
84
Šīs bija altāra iesvētīšanas dāvanas tai dienā, kad tas tapa svaidīts no Izraēla virsniekiem: divpadsmit sudraba bļodas, divpadsmit sudraba kausi, divpadsmit zelta kausi.
85
Ikviena sudraba bļoda svēra simts un trīsdesmit sēķeļus, ikviens sudraba kauss svēra septiņdesmit sēķeļus, viss tas trauku sudrabs bija divi tūkstoši un četrsimt sēķeļi, pēc svētās vietas sēķeļa.
86
Divpadsmit zelta kausi, pilni kvēpināmu zāļu, ikviens kauss svēra desmit sēķeļus, pēc svētās vietas sēķeļa, viss tas kausu zelts bija simts un divdesmit sēķeļi.
87
Visi liellopi par dedzināmo upuri bija divpadsmit vērsēni, divpadsmit auni, divpadsmit gadu veci jēri ar savu ēdamo upuri un divpadsmit āži par grēku upuri.
88
Un visi liellopi par pateicības upuri bija divdesmit četri vērši, sešdesmit auni, sešdesmit āži, sešdesmit gada veci jēri. Šīs bija altāra iesvētīšanas dāvanas pēc tam, kad tas bija svaidīts.
89
Un kad Mozus iegāja saiešanas teltī ar Viņu runāt, tad tas dzirdēja balsi uz sevi runājam no tā salīdzināšanas vāka, kas bija uz liecības - šķirsta starp tiem diviem ķerubiem, un Viņš uz to runāja.Cipari 7:1

Cipari 7:2

Cipari 7:3

Cipari 7:4

Cipari 7:5

Cipari 7:6

Cipari 7:7

Cipari 7:8

Cipari 7:9

Cipari 7:10

Cipari 7:11

Cipari 7:12

Cipari 7:13

Cipari 7:14

Cipari 7:15

Cipari 7:16

Cipari 7:17

Cipari 7:18

Cipari 7:19

Cipari 7:20

Cipari 7:21

Cipari 7:22

Cipari 7:23

Cipari 7:24

Cipari 7:25

Cipari 7:26

Cipari 7:27

Cipari 7:28

Cipari 7:29

Cipari 7:30

Cipari 7:31

Cipari 7:32

Cipari 7:33

Cipari 7:34

Cipari 7:35

Cipari 7:36

Cipari 7:37

Cipari 7:38

Cipari 7:39

Cipari 7:40

Cipari 7:41

Cipari 7:42

Cipari 7:43

Cipari 7:44

Cipari 7:45

Cipari 7:46

Cipari 7:47

Cipari 7:48

Cipari 7:49

Cipari 7:50

Cipari 7:51

Cipari 7:52

Cipari 7:53

Cipari 7:54

Cipari 7:55

Cipari 7:56

Cipari 7:57

Cipari 7:58

Cipari 7:59

Cipari 7:60

Cipari 7:61

Cipari 7:62

Cipari 7:63

Cipari 7:64

Cipari 7:65

Cipari 7:66

Cipari 7:67

Cipari 7:68

Cipari 7:69

Cipari 7:70

Cipari 7:71

Cipari 7:72

Cipari 7:73

Cipari 7:74

Cipari 7:75

Cipari 7:76

Cipari 7:77

Cipari 7:78

Cipari 7:79

Cipari 7:80

Cipari 7:81

Cipari 7:82

Cipari 7:83

Cipari 7:84

Cipari 7:85

Cipari 7:86

Cipari 7:87

Cipari 7:88

Cipari 7:89Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36