A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 41
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu sacīdams:
2
Uzņem no Levja dēlu vidus Kaāta dēlu skaitu, pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem,
3
Tos, kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, visus, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts.
4
Šis lai ir Kaāta dēlu darbs saiešanas teltī: tas visusvētākais.
5
Kad lēģeris ceļas, tad Āronam un viņa dēliem būs nākt un noņemt to priekškaramo, kas priekš visusvētākās vietas karājās, un ar to apsegt liecības šķirstu.
6
Un tiem uz to būs uzlikt apsegu no roņu ādām, un uz to uzklāt pazilu deķi, un tiem būs pielikt viņa nesamās kārtis.
7
Un pāri par Dieva maizes galdu tiem arī būs izklāt pazilu deķi, un tur uzlikt tās bļodas un karotes un kannas un lejamos kausus, un tai maizei, kas vienmēr tur jāliek, būs uz tā palikt.
8
Un pāri tiem būs izklāt deķi no karmezīna un to apsegt ar apsegu no roņu ādām un pielikt tās nesamās kārtis.
9
Tad tiem būs ņemt pazilu deķi un apsegt to spīdošo lukturi un viņa eļļas lukturīšus un viņa dzēšamos rīkus un visus viņa eļļas traukus, ar ko pie tā jākalpo.
10
Un tiem to ar visiem viņa rīkiem būs ielikt apsegā no roņu ādām un to likt uz tām nesamām kārtīm.
11
Un pāri par zelta altāri tiem būs izklāt pazilu deķi, un to apsegt ar apsegu no roņu ādām un pielikt viņa nesamās kārtis.
12
Un tiem būs ņemt visus amata rīkus, ar ko tiem svētā vietā jākalpo, un tos ielikt pazilā deķī un tos apsegt ar apsegu no roņu ādām un likt uz tām nesamām kārtīm.
13
Un tiem tos pelnus no altāra būs noslaucīt un purpura deķi pāri izklāt.
14
Un tur būs uzlikt visus viņa rīkus, ar ko tiem pie viņa jākalpo, kvēpināmos traukus, dakšas, lāpstas un slacināmos traukus, visus altāra rīkus, un tiem pāri būs izklāt apsegu no roņu ādām un pielikt viņa nesamās kārtis.
15
Kad nu Ārons un viņa dēli lēģerim ceļoties būs pabeiguši apsegt to svēto vietu un visus svētuma rīkus, tad pēc tam Kaāta dēliem būs nākt un to nest, bet tiem nebūs to svētumu aizskart, ka nemirst; tas ir Kaāta dēliem jānes pie saiešanas telts.
16
Un Eleacars, priestera Ārona dēls, lai ir uzraugs par luktura eļļu un par to smaržīgo kvēpināmo un par dienišķo ēdamo upuri un svaidāmo eļļu; lai ir uzraugs par visu dzīvokli un visu, kas tur ir, par to svētumu un viņa rīkiem.
17
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu un sacīja:
18
Sargājaties, ka Kaāta radu cilts netop izdeldēta no Levitu vidus.
19
Bet tā jums būs viņiem darīt, ka tie dzīvo un nemirst, kad tiem jāpieiet pie tā visusvētākā. Āronam un viņa dēliem būs nākt, tos nolikt ikvienu pie sava darba un pie sava nesamā.
20
Bet viņi paši lai neieiet ir ne acumirkli skatīties to svētumu, ka nemirst.
21
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
22
Uzņem arī Ģersona dēlu skaitu pēc viņu tēvu namiem, pēc viņu ciltīm.
23
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, tos tev būs skaitīt, visus, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts.
24
Šis ir Ģersoniešu radu darbs, kalpot un nest:
25
Tiem būs nest tā dzīvokļa deķus un saiešanas teltī, viņas apsegu un to roņu ādas apsegu, kas virsū uz tās un saiešanas telts durvju apsegu,
26
Un pagalma gardīnes un vārtu apsegu tai pagalmā, kas ap dzīvokli un ap altāri, un viņu virves un visus viņu darba rīkus, visu, kas darāms, to tiem būs darīt.
27
Pēc Ārona un viņa dēlu pavēles lai notiek visa Ģersoniešu dēlu kalpošana pie visa, kas tiem jānes, un pie visiem viņu darbiem, un jums uz tiem būs raudzīt, ka tie visu, kas tiem jānes, ņem vērā.
28
Tas ir Ģersoniešu dēlu radu darbs saiešanas teltī, un viņu kalpošana lai stāv apakš Ītamara, priestera Ārona dēla, rokas.
29
Merarus dēlus tev būs skaitīt pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem.
30
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, tos tev būs skaitīt, visus, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts.
31
Un to viņiem būs kopt un nest pēc visa sava amata pie saiešanas telts: dzīvokļa galdus un viņa aizšaujamās kārtis un viņa stabus un viņa kājas,
32
Līdz ar apkārtējiem pagalma stabiem un viņu kājām un naglām un virvēm, ar visiem viņu rīkiem, ar visu, kas tiem darāms. Un visus rīkus, kas tiem jākopj un jānes, tos tiem iedodiet ar vārdu un skaitu.
33
Tā lai ir Merariešu radu kalpošana, viss viņu darbs pie saiešanas telts, apakš Ītamara, priestera Ārona dēla, rokas.
34
Tad Mozus un Ārons un draudzes virsnieki skaitīja Kaātiešu dēlus pēc viņu ciltīm un viņu tēvu namiem,
35
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, visus, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts.
36
Tad viņu skaits bija pēc viņu ciltīm divi tūkstoši septiņsimti un piecdesmit.
37
Šie ir Kaāta cilšu skaitītie, visi, kas kalpo pie saiešanas telts, ko Mozus un Ārons bija skaitījuši pēc Tā Kunga vārda caur Mozu.
38
Un Ģersona dēlu skaitītie pēc viņu ciltīm un pēc viņu tēvu namiem,
39
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, visi, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešaņas telts.
40
Un viņu skaitītie pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem bija divi tūkstoši sešsimt trīsdesmit.
41
Šie ir Ģersona cilšu skaitītie, visi, kas kalpoja saiešanas teltī, ko Mozus un Ārons skaitīja pēc Tā Kunga pavēles.
42
Un Merarus dēlu skaitītie pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem,
43
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, visi, kas iestājās kalpošanā, savu darbu darīt pie saiešanas telts,
44
Viņu skaitītie pēc viņu ciltīm bija trīs tūkstoši divi simti.
45
Šie ir Merarus cilšu skaitītie, ko Mozus un Ārons skaitījuši pēc Tā Kunga pavēles caur Mozu.
46
Visi tie Leviti, ko Mozus un Ārons un Izraēla virsnieki ir skaitījuši pēc viņu ciltīm un pēc viņu tēvu namiem,
47
Kam trīsdesmit gadi un pāri līdz piecdesmitam gadam, visi kas iestājās kalpošanā, kalpot un nest pie saiešanas telts:
48
Viņu skaitītie bija astoņi tūkstoši piecsimt un astoņdesmit.
49
Pēc Tā Kunga pavēles tie tapa nolikti caur Mozu, ikviens pie sava darba, pie sava nesamā, un tapa skaitīti, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.Cipari 4:1

Cipari 4:2

Cipari 4:3

Cipari 4:4

Cipari 4:5

Cipari 4:6

Cipari 4:7

Cipari 4:8

Cipari 4:9

Cipari 4:10

Cipari 4:11

Cipari 4:12

Cipari 4:13

Cipari 4:14

Cipari 4:15

Cipari 4:16

Cipari 4:17

Cipari 4:18

Cipari 4:19

Cipari 4:20

Cipari 4:21

Cipari 4:22

Cipari 4:23

Cipari 4:24

Cipari 4:25

Cipari 4:26

Cipari 4:27

Cipari 4:28

Cipari 4:29

Cipari 4:30

Cipari 4:31

Cipari 4:32

Cipari 4:33

Cipari 4:34

Cipari 4:35

Cipari 4:36

Cipari 4:37

Cipari 4:38

Cipari 4:39

Cipari 4:40

Cipari 4:41

Cipari 4:42

Cipari 4:43

Cipari 4:44

Cipari 4:45

Cipari 4:46

Cipari 4:47

Cipari 4:48

Cipari 4:49Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36