Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Cipari 36

1

Un tie tēvu namu virsnieki no Ģileāda bērnu cilts, - tas bija Maķira dēls, šis Manasus dēls, no Jāzepa dēlu ciltīm, - tie piegāja un runāja priekš Mozus un priekš tiem lielkungiem, Izraēla bērnu tēvu namu virsniekiem, un sacīja:

2

Tas Kungs ir pavēlējis manam kungam caur meslošanu izdot to zemi Izraēla bērniem par īpašumu, un manam kungam caur To Kungu ir pavēlēts, mūsu brāļa Celaveada īpašumu dot viņa meitām.

3

Kad nu tās paliktu vienam no Izraēla bērnu ciltīm par sievām, tad viņu īpašums taptu atrauts no mūsu tēvu īpašuma un pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un mūsu īpašuma daļa būtu mazināta.

4

Un ja Izraēla bērniem nāk gaviles gads, tad viņu īpašums taptu pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un no mūsu tēvu cilts īpašuma viņu īpašums ietu nost.

5

Tad Mozus pavēlēja Izraēla bērniem pēc Tā Kunga vārda un sacīja: Jāzepa bērnu cilts runā pareizi.

6

Šis ir tas vārds, ko Tas Kungs pavēlējis Celaveada meitām un sacījis: lai tās iet pie vīra, kā viņām patīk; bet lai kļūst par sievām sava tēva cilts radiem,

7

Ka Izraēla bērnu īpašums no cilts uz cilti netop pārcelts, jo Izraēla bērniem būs turēties ikvienam pie savu tēvu cilts īpašuma.

8

Un ikviena meita, kam ir zemes daļa kādā Izraēla bērnu ciltī, lai iet pie vīra pie kāda no savas tēva cilts radiem, ka Izraēla bērni patur savu tēvu mantas daļu,

9

Un īpašums netop pārcelts no vienas cilts uz otru; jo Izraēla bērnu ciltis lai turas ikviena pie sava īpašuma.

10

Kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis, tā Celaveada meitas darīja.

11

Jo Maēla, Tirca un Agla un Milka un Noa, Celaveada meitas, kļuva par sievām sava tēva brāļa dēliem;

12

Jāzepa dēla Manasus bērnu radiem tās kļuva par sievām; tā viņu īpašums palika pie viņu tēva radu cilts.

13

Šie ir tie likumi un tās tiesas, ko Tas Kungs caur Mozu Izraēla bērniem ir pavēlējis Moaba klajumos pie Jardānes pret Jēriku.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685