A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 331
Šie ir Izraēla bērnu ceļa gājumi, kā viņi no Ēģiptes zemes ir izgājuši pēc saviem pulkiem caur Mozu un Āronu.
2
Un Mozus uz Tā Kunga vārdu aprakstīja viņu iziešanu pēc viņu ceļa gājumiem, un šie ir viņu ceļa gājumi, viņiem izejot.
3
Tie izgāja no Raēmzes pirmā mēnesī piecpadsmitā dienā; pirmā mēnesī, otrā Pasa svētku dienā Izraēla bērni izgāja caur augstu roku priekš visu Ēģiptiešu acīm.
4
Un Ēģiptieši apraka visus pirmdzimtos, ko Tas Kungs viņu starpā bija sitis; Tas Kungs arī viņu dievus bija sodījis.
5
Un Izraēla bērni izgāja no Raēmzes un apmetās Zukotā.
6
Un izgāja no Zukota un apmetās Etamā, kas ir tuksneša galā.
7
Un tie izgāja no Etama un griezās uz Ķirota ieleju, kas ir pret Baāl Cevonu un apmetās pret Migdolu.
8
Un izgāja no Ķirota un gāja vidū caur jūru uz tuksnesi un staigāja treju dienu gājumus Etama tuksnesī un apmetās Mārā.
9
Un izgāja no Māras un nāca uz Elimu, un Elimā bija divpadsmit avoti un septiņdesmit palma koki, un tie tur apmetās.
10
Un izgāja no Elima un apmetās pie niedru jūras.
11
Un izgāja no niedru jūras un apmetās Zin tuksnesī.
12
Un izgāja no Zin tuksneša un apmetās Dovkā.
13
Un izgāja no Dovkas un apmetās Āluzā.
14
Un izgāja no Āluzas un apmetās Ravidos, bet tur nebija ūdens tiem ļaudīm ko dzert.
15
Un tie izgāja no Ravidiem un apmetās Sinaī tuksnesī.
16
Un izgāja no Sinaī tuksneša un apmetās pie tiem kārības kapiem.
17
Un izgāja no tiem kārības kapiem un apmetās Acerotā.
18
Un izgāja no Acerotas un apmetās Ritmā.
19
Un izgāja no Ritmas un apmetās RimonParecā.
20
Un izgāja no RimonParecas un apmetās Libnā.
21
Un izgāja no Libnas un apmetās Rissā.
22
Un izgāja no Rissas un apmetās Ķelatā.
23
Un izgāja no Ķelatas un apmetās pie Zāvera kalna.
24
Un izgāja no Zāvera kalna un apmetās Aradā.
25
Un izgāja no Aradas un apmetās Maķelotā.
26
Un izgāja no Maķelotas un apmetās Taātā.
27
Un izgāja no Taātas un apmetās Tārākā.
28
Un izgāja no Tārākas un apmetās Mitkā.
29
Un izgāja no Mitkas un apmetās Asmonā.
30
Un izgāja no Asmonas un apmetās Mozerotā.
31
Un izgāja no Mozerotas un apmetās BneJaēkanā.
32
Un izgāza no BneJaēkanas un apmetās Orģidgadā.
33
Un izgāja no Orģidgadas un apmetās Jotbatā.
34
Un izgāja no Jotbatas un apmetās Abronā.
35
Un izgāja no Abronas un apmetās Eceon-Ģēberā.
36
Un izgāja no Eceon-Ģēberas un apmetās Cin tuksnesī, tas ir Kādes.
37
Un izgāja no Kādesas un apmetās pie Or kalna, Edoma zemes malā.
38
Tad Ārons, tas priesteris, gāja uz Or kalnu pēc Tā Kunga vārda un tur nomira četrdesmitā gadā pēc tam, kad Izraēla bērni bija izgājuši no Ēģiptes zemes, piektā mēnesī, pirmā mēneša dienā.
39
Bet Ārons bija simts divdesmit un trīs gadus vecs, kad viņš nomira uz Or kalna.
40
Tad tas Kanaānietis, ķēniņš Arads, kas dienvidu(Negebas) pusē dzīvoja Kanaāna zemē, dzirdēja Izraēla bērnus nākam.
41
Un tie izgāja no Or kalna un apmetās Calmonā.
42
Un izgāja no Calmonas un apmetās Pūnonā.
43
Un izgāja no Pūnonas un apmetās Obotā.
44
Un izgāja no Obotas un apmetās pie Ijim Abarima uz Moaba robežām.
45
Un izgāja no Ijim un apmetās Dibon-Gadā.
46
Un izgāja no Dibon-Gadas un apmetās Almon-Diblataīmā.
47
Un izgāja no Almon-Diblataīmas un apmetās Abarim kalnos pret Nebu.
48
Un izgāja no Abarim-kalniem un apmetās Moaba klajumos pie Jardānes pret Jēriku.
49
Un apmetās pie Jardānes no Bet-Jezimotam līdz Abel-Zittima Moaba klajumos.
50
Un Tas Kungs runāja uz Mozu Moaba klajumos pie Jardānes pret Jēriku, sacīdams:
51
Runā uz Izraēla bērniem un saki tiem: kad jūs iesiet pāri pār Jardāni uz Kanaāna zemi,
52
Tad jums būs izdzīt savā priekšā visus zemes iedzīvotājus un izdeldēt visus viņu elku tēlus un izdeldēt visas viņu lietās bildes un nopostīt visus viņu elku kalnus.
53
Un jums to zemi būs ieņemt un tanī dzīvot, jo es jums to zemi esmu devis iemantot.
54
Un jums to zemi būs dalīt caur meslošanu pēc savām ciltīm; tai, kam daudz ļaužu, lai dod lielāku daļu, un tai, kam maz ļaužu, mazāku daļu, - kā ikvienai meslošana izkrīt, to lai tā dabū, - jums to zemi būs dalīt pēc savām tēvu ciltīm.
55
Bet ja jūs tos zemes iedzīvotājus neizdzīsiet savā priekšā, tad notiks, kurus jūs no tiem atlicināsiet, tie jums taps par ērkšķiem jūsu acīs un par dzeloni jūsu sānos, un jūs spaidīs tai zemē, kur jūs dzīvojat.
56
Un notiks, kā es viņiem domāju darīt, tā es jums darīšu.Cipari 33:1

Cipari 33:2

Cipari 33:3

Cipari 33:4

Cipari 33:5

Cipari 33:6

Cipari 33:7

Cipari 33:8

Cipari 33:9

Cipari 33:10

Cipari 33:11

Cipari 33:12

Cipari 33:13

Cipari 33:14

Cipari 33:15

Cipari 33:16

Cipari 33:17

Cipari 33:18

Cipari 33:19

Cipari 33:20

Cipari 33:21

Cipari 33:22

Cipari 33:23

Cipari 33:24

Cipari 33:25

Cipari 33:26

Cipari 33:27

Cipari 33:28

Cipari 33:29

Cipari 33:30

Cipari 33:31

Cipari 33:32

Cipari 33:33

Cipari 33:34

Cipari 33:35

Cipari 33:36

Cipari 33:37

Cipari 33:38

Cipari 33:39

Cipari 33:40

Cipari 33:41

Cipari 33:42

Cipari 33:43

Cipari 33:44

Cipari 33:45

Cipari 33:46

Cipari 33:47

Cipari 33:48

Cipari 33:49

Cipari 33:50

Cipari 33:51

Cipari 33:52

Cipari 33:53

Cipari 33:54

Cipari 33:55

Cipari 33:56Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36