A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 31
Šie nu ir Ārona un Mozus dzimumi, tai dienā, kad Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaī kalnā.
2
Un šie ir Ārona dēlu vārdi: tas pirmdzimtais Nadabs un Abijus, Eleazars un Ītamars.
3
Šie ir Ārona dēlu vārdi, kas bija svaidīti priesteri, kas bija iesvētīti, kalpot priestera amatā.
4
Bet Nadabs un Abijus nomira Tā Kunga priekšā, kad tie svešu uguni bija nesuši Tā Kunga priekšā Sinaī tuksnesī; un tiem nebija dēlu; bet Eleazars un Ītamars bija priesteri, Ārona, sava tēva, priekšā.
5
Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
6
Pieved Levja cilti un stādi to priestera Ārona priekšā, lai tie viņam kalpo,
7
Lai tie kopj viņa kopšanu un visas draudzes kopšanu priekš saiešanas telts, stāvēdami telts kalpošanā.
8
Un lai tie glabā visus saiešanas telts rīkus un kopj visu Izraēla bērnu kopšanu, stāvēdami telts kalpošanā.
9
Un dod tos Levitus Āronam un viņa dēliem; tie viņam pavisam ir atdoti no Izraēla bērniem.
10
Bet Āronu un viņa dēlus tev būs iecelt, lai tie kopj savu priestera amatu, bet svešiniekam, kas pieies, būs mirt.
11
Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
12
Redzi, tos Levitus es esmu ņēmis no Izraēla bērnu vidus visu pirmdzimušo vietā, kas māti atplēš, no Izraēla bērniem, un tie Leviti lai man pieder.
13
Jo visi pirmdzimtie man pieder no tās dienas, kad es visus pirmdzimušos kāvu Ēģiptes zemē; es sev esmu svētījis visus pirmdzimušos Izraēla starpā no cilvēkiem līdz lopiem; tie man lai pieder, - es esmu Tas Kungs.
14
Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaī tuksnesī un sacīja:
15
Skaiti Levja dēlus pēc viņu tēvu namiem, pēc viņu ciltīm; visus no vīriešu kārtas, kam viens mēnesis un pāri, tos tev būs skaitīt.
16
Un Mozus tos skaitīja pēc Tā Kunga vārda, kā viņam bija pavēlēts.
17
Šie nu ir Levja bērni ar saviem vārdiem: Ģersons un Kaāts un Merarus.
18
Un šie ir Ģersona dēlu vārdi pēc viņu ciltīm: Libnus un Zimeūs.
19
Un Kaāta bērni pēc savām ciltīm: Amrams un Jecears, Ebrons un Uzijels.
20
Un Merarus dēli pēc savām ciltīm: Maēlus un Muzus. Šās ir Levitu ciltis pēc savu tēvu namiem.
21
No Ģersona bija Libniešu cilts un Zimiešu cilts; šīs ir Ģersoniešu ciltis.
22
Viņu skaitītie, visi no vīriešu kārtas, vienu mēnesi un vecāki, to skaits bija septiņi tūkstoši un pieci simti.
23
Ģersoniešu cilts apmetās aiz tā dzīvokļa pret vakariem.
24
Un Ģersoniešu tēva nama virsnieks bija Eliazavs, Laēļa dēls.
25
Un Ģersona dēli apkopa pie saiešanas telts to telti, viņas apsegu un saiešanas telts durvju priekškaramo.
26
Un pagalma gardīnes un durvju priekškaramo pagalmā, kas tam dzīvoklim un altārim visapkārt līdz ar viņu virvēm, un visu, kas tur darāms.
27
Un no Kaāta ir Amramiešu cilts un Jeceariešu cilts un Ebroniešu cilts un Uziēliešu cilts; šīs ir Kaātiešu ciltis.
28
Skaits visiem, kas no vīriešu kārtas, vienu mēnesi un vecāki, bija astoņi tūkstoši un seši simti, kas kopa svētuma kopšanu.
29
Kaāta dēlu cilts apmetās klāt pie tā dzīvokļa pret dienasvidus pusi.
30
Un Kaātiešu ciltīm tēvu nama virsnieks bija Elicavans, Uzijeļa dēls.
31
Un tie apkopa to šķirstu un to galdu un to lukturi un tos altārus un svētās vietas rīkus, ar ko to darbu dara, un to priekškaramo un visu, kas tur darāms.
32
Un Levitu virsnieku virsnieks bija Eleazars, Ārona dēls, tas priesteris, uzraugs tiem, kas kopj svētās vietas kopšanu.
33
No Merarus ir Maēliešu cilts un Muziešu cilts. Šīs ir Merariešu ciltis.
34
Un viņu skaitītie, visi no vīriešu kārtas, vienu mēnesi un vecāki, bija seši tūkstoši un divi simti.
35
Un Merariešu ciltīm tēvu nama virsnieks bija Curiēls, Abikaīļa dēls, tie apmetās klāt pie tā dzīvokļa pret ziemeļiem.
36
Un Merarus dēli uzraudzīja un kopa tā dzīvokļa galdus un viņa kārtis un viņa stabus un viņa kājas un visus viņa rīkus un visu, kas tur darāms.
37
Un arī pagalma stabus visapkārt un viņu kājas un viņa naglas un viņa virves.
38
Un tie, kas apmetās dzīvokļa priekšā pret rītiem, priekš saiešanas telts pret austrumu, bija Mozus un Ārons ar saviem dēliem, kopdami svētuma kopšanu priekš Izraēla bērniem. Bet svešiniekam, kas tur pieiet, būs mirt.
39
Viss Levitu skaits, ko Mozus un Ārons pēc viņu ciltīm skaitīja uz Tā Kunga pavēli, visi, kas no vīriešu kārtas vienu mēnesi un pāri, bija divdesmit divi tūkstoši.
40
Un Tas Kungs runāja uz Mozu: skaiti visus Izraēla bērnu pirmdzimušos no vīriešu kārtas, kam viens mēnesis un pāri, un izdabū viņu vārdu skaitu.
41
Un Levitus tev būs ņemt priekš manis (es esmu Tas Kungs) visu pirmdzimušo Izraēla bērnu vietā, un Levitu lopus visu pirmdzimušo Izraēla bērnu lopu vietā.
42
Un Mozus skaitīja, kā Tas Kungs tam bija pavēlējis, visus Izraēla bērnu pirmdzimušos,
43
Un visi pirmdzimušie no vīriešu kārtas pēc vārdu skaita, kas vienu mēnesi un vecāki, kā tie tapa skaitīti, bija divdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit un trīs.
44
Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
45
Ņem Levitus visu Izraēla bērnu pirmdzimto vietā un Levitu lopus viņu lopu vietā; jo tiem man būs piederēt. Es esmu Tas Kungs.
46
Bet par tiem divsimt septiņdesmit trim, kam būs tapt izpirktiem, kas pie Izraēla bērnu pirmdzimtiem pāri ir par tiem Levitiem,
47
Par ikvienu galvu tev būs ņemt piecus sudraba sēķeļus, pēc svētās vietas sēķeļa; - viens sēķeļis ir divdesmit ģeras,
48
Un to naudu tev būs dot Āronam un viņa dēliem, to naudu, ar ko tie pārējie izpirkti.
49
Tad Mozus ņēma to izpirkšanas naudu no tiem, kas bija pāri par tiem Levitu izpirktiem;
50
No Izraēla bērnu pirmdzimtiem viņš ņēma to naudu, tūkstoš trīssimt sešdesmit un piecus sēķeļus, pēc svētās vietas sēķeļa.
51
Un Mozus deva to izpirkšanas naudu Āronam un viņa dēliem pēc Tā Kunga vārda, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.Cipari 3:1

Cipari 3:2

Cipari 3:3

Cipari 3:4

Cipari 3:5

Cipari 3:6

Cipari 3:7

Cipari 3:8

Cipari 3:9

Cipari 3:10

Cipari 3:11

Cipari 3:12

Cipari 3:13

Cipari 3:14

Cipari 3:15

Cipari 3:16

Cipari 3:17

Cipari 3:18

Cipari 3:19

Cipari 3:20

Cipari 3:21

Cipari 3:22

Cipari 3:23

Cipari 3:24

Cipari 3:25

Cipari 3:26

Cipari 3:27

Cipari 3:28

Cipari 3:29

Cipari 3:30

Cipari 3:31

Cipari 3:32

Cipari 3:33

Cipari 3:34

Cipari 3:35

Cipari 3:36

Cipari 3:37

Cipari 3:38

Cipari 3:39

Cipari 3:40

Cipari 3:41

Cipari 3:42

Cipari 3:43

Cipari 3:44

Cipari 3:45

Cipari 3:46

Cipari 3:47

Cipari 3:48

Cipari 3:49

Cipari 3:50

Cipari 3:51Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36