A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 271
Tad piegāja Celaveada meitas; tas bija Evera dēls, šis Ģileāda dēls, šis Maķira dēls, šis Manasus dēls, no Manasus, Jāzepa dēla, ciltīm; un šie ir viņa meitu vārdi: Maēla un Noa un Agla un Milka un Tirca.
2
Un tās nāca pie Mozus un priestera Eleazara, un pie tiem virsniekiem un pie visas draudzes priekš saiešanas telts durvīm un sacīja:
3
Mūsu tēvs tuksnesī ir nomiris, un tas nebija tai pulkā, kas bija sacēlies pret To Kungu, Korus pulkā, bet viņš sava paša grēka dēļ ir miris un viņam nebija dēlu.
4
Kāpēc tad lai top izdeldēts mūsu tēva vārds savā ciltī, ka tam dēla nav? Dodiet mums daļu starp mūsu tēva brāļiem.
5
Un Mozus viņu tiesas lietu nesa Tam Kungam priekšā.
6
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
7
Celaveada meitas runā pareizi; dod viņām īpašumu starp viņu tēva brāļiem un piešķir tām viņu tēva īpašumu.
8
Un uz Izraēla bērniem tev būs runāt un sacīt: kad kāds mirst, kam dēlu nav, tad viņa mantību būs piešķirt viņa meitai.
9
Un kad tam meitas nav, tad jums viņa mantību būs dot viņa brāļiem.
10
Un ja tam brāļa nav, tad jums viņa mantību būs dot viņa tēva brāļiem.
11
Ja tam arī tēva brāļu nav, tad jums viņa mantību būs dot viņa tuvākajam radam, kas ir no viņa cilts, un tam to būs iemantot; tas lai Izraēla bērniem ir par tiesas likumu, itin kā Tas Kungs Mozum pavēlējis.
12
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: kāp uz šo Abarim kalnu un skati to zemi, ko es Izraēla bērniem esmu devis.
13
Un kad tu to būsi redzējis, tad ir tu tapsi piepulcināts pie saviem ļaudīm, kā Ārons, tavs brālis, ir piepulcināts.
14
Tāpēc ka jūs manam vārdam esat pretī turējušies Cina tuksnesī, kad draudze strīdējās, kur jums vajadzēja mani svētīt pie tā ūdens priekš viņu acīm. Tas ir tas strīdus ūdens Kādesā, Cina tuksnesī.
15
Tad Mozus runāja uz To Kungu sacīdams:
16
Lai Tas Kungs, tas Dievs pār visas miesas gariem, ieceļ vienu vīru pār šo draudzi,
17
Kas viņu priekšā var iziet un ieiet, kas tos izvada un ievada, ka Tā Kunga draudze nav kā avis, kam gana nav.
18
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: ņem sev Jozuū, Nuna dēlu, vīru, kam ir gars, un liec savu roku uz viņu.
19
Un ved to priestera Eleazara priekšā un visas draudzes priekšā, un dod tam pavēles priekš viņu acīm.
20
Un liec uz to no sava goda, lai visa Izraēla bērnu draudze tam klausa.
21
Un viņam būs stāvēt priestera Eleazara priekšā, tam par viņu būs vaicāt Tā Kunga priekšā pēc Urim tiesas; pēc viņa vārda tiem būs iziet un pēc viņa vārda ieiet, viņam un visiem Izraēla bērniem līdz ar viņu un visai draudzei.
22
Un Mozus darīja, kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis; un viņš ņēma Jozuū un to noveda priestera Eleazara un visas draudzes priekšā,
23
Un uzlika savu roku uz viņu un deva viņam pavēles, kā Tas Kungs caur Mozu bija runājis.Cipari 27:1
Cipari 27:2
Cipari 27:3
Cipari 27:4
Cipari 27:5
Cipari 27:6
Cipari 27:7
Cipari 27:8
Cipari 27:9
Cipari 27:10
Cipari 27:11
Cipari 27:12
Cipari 27:13
Cipari 27:14
Cipari 27:15
Cipari 27:16
Cipari 27:17
Cipari 27:18
Cipari 27:19
Cipari 27:20
Cipari 27:21
Cipari 27:22
Cipari 27:23


Cipari 1 / Cip 1
Cipari 2 / Cip 2
Cipari 3 / Cip 3
Cipari 4 / Cip 4
Cipari 5 / Cip 5
Cipari 6 / Cip 6
Cipari 7 / Cip 7
Cipari 8 / Cip 8
Cipari 9 / Cip 9
Cipari 10 / Cip 10
Cipari 11 / Cip 11
Cipari 12 / Cip 12
Cipari 13 / Cip 13
Cipari 14 / Cip 14
Cipari 15 / Cip 15
Cipari 16 / Cip 16
Cipari 17 / Cip 17
Cipari 18 / Cip 18
Cipari 19 / Cip 19
Cipari 20 / Cip 20
Cipari 21 / Cip 21
Cipari 22 / Cip 22
Cipari 23 / Cip 23
Cipari 24 / Cip 24
Cipari 25 / Cip 25
Cipari 26 / Cip 26
Cipari 27 / Cip 27
Cipari 28 / Cip 28
Cipari 29 / Cip 29
Cipari 30 / Cip 30
Cipari 31 / Cip 31
Cipari 32 / Cip 32
Cipari 33 / Cip 33
Cipari 34 / Cip 34
Cipari 35 / Cip 35
Cipari 36 / Cip 36