A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 261
Un notikās pēc tās mocības, tad Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Eleazaru, priestera Ārona dēlu, un sacīja:
2
Skaiti visas Izraēla bērnu draudzes pulku, kas ir divdesmit gadu un pāri, pēc viņu tēvu namiem, visus, kas iekš Izraēla var iet karā.
3
Tad Mozus un Eleazars, tas priesteris, ar tiem runāja Moaba klajumos, pie Jardānes pret Jēriku un sacīja:
4
(Lai top skaitīti) kas ir divdesmit gadu un pāri, itin kā Tas Kungs Mozum pavēlējis. Bet Izraēla bērni, kas no Ēģiptes zemes izgājuši, bija:
5
Rūbens Izraēla pirmdzimtais. Rūbena dēli bija Anoks, no tā ir Anoka cilts; no Pallus ir Pallus cilts,
6
No Ecrona ir Ecrona cilts, no Karmus ir Karmus cilts.
7
Šās ir Rūbena ciltis, un viņu skaits bija četrdesmit trīs tūkstoši septiņsimt un trīsdesmit.
8
Un Pallus dēls bija Eliabs.
9
Un Eliaba dēli bija Nemuēls un Datans un Abirams. Šis Datans un Abirams bija tās draudzes virsnieki, kas pret Mozu un Āronu sacēlās Korus pulkā, kad tas sacēlās pret To Kungu.
10
Un zeme atdarīja savu muti un tos aprija līdz ar Koru, ka tas pulks nomira; tur uguns divsimt un piecdesmit vīrus aprija, un tie tapa par biedēkli.
11
Bet Korus dēli nenomira.
12
Sīmeana dēli pēc savām ciltīm: no Nemuēļa ir Nemuēļa cilts, no Jāmina ir Jāmina cilts, no Jākina ir Jākina cilts,
13
No Zerus ir Zerus cilts, no Zaulus ir Zaulus cilts.
14
Šās ir Sīmeana ciltis, divdesmit un divi tūkstoši un divi simti.
15
Gada dēli pēc savām ciltīm: no Cevona ir Cevona cilts, no Agus ir Agus cilts, no Zūnus ir Zūnus cilts,
16
No Osnus ir Osnus cilts, no Erus ir Erus cilts,
17
No Aroda ir Aroda cilts, no Ariēļa ir Ariēļa cilts.
18
Šās ir Gada dēlu ciltis, pēc sava skaita četrdesmit tūkstoši un piecsimt.
19
Jūda dēli bija Ģers un Onans, bet Ģers un Onans nomira Kanaāna zemē.
20
Tad Jūda bērni bija pēc savām ciltīm: no Zelus Zelus cilts, no Pereca Pereca cilts, no Zerus Zerus cilts.
21
Un Pereca dēli bija Ecrons, no tā ir Ecrona cilts, no Amuļa ir Amuļa cilts.
22
Šās ir Jūda ciltis, pēc sava skaita septiņdesmit un seši tūkstoši un piecsimt.
23
Īzašara dēli pēc savām ciltīm bija: Tolus, no tā ir Tolus cilts, no Pūvus ir Pūvus cilts,
24
No Jāzuba ir Jāzuba cilts, no Zimrona ir Zimrona cilts.
25
Šās ir Īzašara ciltis, pēc sava skaita sešdesmit un četri tūkstoši un trīssimt.
26
Zebulona dēli pēc savām ciltīm bija: Zereds, no tā ir Zereda cilts, no Elona ir Elona cilts, no Jaleēļa ir Jaleēļa cilts.
27
Šās ir Zebulona ciltis, pēc sava skaita sešdesmit tūkstoši un piecsimt.
28
Jāzepa dēli pēc savām ciltīm bija Manasus un Evraīms.
29
Manasus dēli bija: Maķirs, no tā ir Maķira cilts, un Maķirs dzemdināja Ģileādu, no Ģileāda ir Ģileāda cilts.
30
Šie ir Ģileāda dēli: Jēzers no tā ir Jēzera cilts, Keleks, no tā ir Keleka cilts,
31
Un no Azriēļa ir Azriēļa cilts, no Ziķema ir Ziķema cilts,
32
Un no Smida ir Smida cilts, un no Evera ir Evera cilts.
33
Bet Celaveadam, Evera dēlam, nebija dēlu, bet meitas, un Celaveada meitu vārdi bija Maēla un Noa, Agla, Milka un Tirca.
34
Šās ir Manasus ciltis, un viņu skaits piecdesmit un divi tūkstoši un septiņsimt.
35
Šie ir Evraīma bērni pēc savām ciltīm: no Zūtelus ir Zūtelus cilts, no Bekera Bekera cilts, no Taāna Taāna cilts.
36
Un šie ir Zūtelus dēli: no Erana ir Erana cilts.
37
Šās ir Evraīma dēlu ciltis, pēc sava skaita trīsdesmit divi tūkstoši un piecsimt. Šie ir Jāzepa dēli pēc savām ciltīm.
38
Benjamina dēli pēc savām ciltīm: no Belus ir Belus cilts, no Azbeļa Azbeļa cilts, no Aķirus Aķirus cilts,
39
No Zūpus Zūpus cilts, no Ūpus Ūpus cilts.
40
Un Belus dēli bija: Ards un Naēmans: no viņa ir Arda cilts, no Naēmana ir Naēmana cilts.
41
Šie ir Benjamina dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši un sešsimt.
42
Šie ir Dana dēli pēc savām ciltīm: no Zuama ir Zuama cilts.
43
Šās ir Dana ciltis pēc savām ciltīm, visi Zuama radi pēc sava skaita sešdesmit četri tūkstoši un četrsimt.
44
Ašera dēli pēc savām ciltīm: no Jemna ir Jemna cilts, no Jezvus ir Jezvus cilts, no Brius ir Brius cilts,
45
No Brius bērniem, no Ebera ir Ebera cilts, no Melķiēļa ir Melķiēļa cilts.
46
Un Ašera meitas vārds bija Zāra.
47
Šās ir Ašera bērnu ciltis, pēc sava skaita piecdesmit trīs tūkstoši un četrsimt.
48
Navtalus dēli pēc savām ciltīm: no Jaēciēļa ir Jaēciēļa cilts, no Gunus ir Gunus cilts,
49
No Jecera ir Jecera cilts, no Zilema ir Zilema cilts.
50
Šie ir Navtalus dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši un četrsimt.
51
Šie ir Izraēla bērnu skaitītie, sešsimt tūkstoši viens tūkstotis septiņsimt un trīsdesmit.
52
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
53
Šiem lai tā zeme top izdalīta par mantu pēc tā vārdu skaita.
54
Kuru ir daudz, tiem tev to daļu būs vairot, un, kuru ir mazāk, tiem būs mazāk dot par daļu, ikvienam tā daļa lai top dota pēc tā skaitīta pulka.
55
Bet tā zeme caur īpašu meslošanu lai top izdalīta, pēc viņu tēvu cilts vārdiem tiem būs mantot.
56
Kā tā meslošana rādīs, tā lai ikviena daļa top dota pēc tā lielā vai tā mazā skaita.
57
Šie nu ir tie skaitītie Leviti pēc savām ciltīm: no Ģersona ir Ģersona cilts, no Kaāta ir Kaāta cilts, no Merarus ir Merarus cilts.
58
Šās ir Levja ciltis: Libnus cilts, Ebrona cilts, Maēlus cilts, Muzus cilts, Korus cilts.
59
Un Kaāts dzemdināja Amramu, un Amrama sievas vārds bija Joķebete, Levja meita, kas Levjam Ēģiptes zemē dzimusi, un šī dzemdēja Amramam Āronu un Mozu un Mirjami, viņa māsu.
60
Un Āronam piedzima Nadabs un Abijus, Eleacars un Ītamars.
61
Bet Nadabs un Abijus bija nomiruši, kad tie svešu uguni Tam Kungam pienesa.
62
Un viņu skaits bija divdesmit trīs tūkstoši, visi vīrieši, kas vienu mēnesi veci un pāri; jo tie netapa skaitīti pie Izraēla bērniem, tāpēc ka tiem nekāda daļa nebija dota starp Izraēla bērniem.
63
Šie ir skaitīti no Mozus un priestera Eleacara, kas Izraēla bērnus skaitīja Moaba klajumos, pie Jardānes pret Jēriku.
64
Un starp tiem nebija neviena no tā Izraēla bērnu skaita, ko Mozus un Ārons, tas priesteris, bija skaitījuši Sinaī tuksnesī.
65
Jo Tas Kungs uz tiem bija sacījis: tie mirtin mirs tuksnesī, un no tiem neviens nebija atlicies kā vien Kālebs, Jevuna dēls, un Jozuūs, Nuna dēls.Cipari 26:1

Cipari 26:2

Cipari 26:3

Cipari 26:4

Cipari 26:5

Cipari 26:6

Cipari 26:7

Cipari 26:8

Cipari 26:9

Cipari 26:10

Cipari 26:11

Cipari 26:12

Cipari 26:13

Cipari 26:14

Cipari 26:15

Cipari 26:16

Cipari 26:17

Cipari 26:18

Cipari 26:19

Cipari 26:20

Cipari 26:21

Cipari 26:22

Cipari 26:23

Cipari 26:24

Cipari 26:25

Cipari 26:26

Cipari 26:27

Cipari 26:28

Cipari 26:29

Cipari 26:30

Cipari 26:31

Cipari 26:32

Cipari 26:33

Cipari 26:34

Cipari 26:35

Cipari 26:36

Cipari 26:37

Cipari 26:38

Cipari 26:39

Cipari 26:40

Cipari 26:41

Cipari 26:42

Cipari 26:43

Cipari 26:44

Cipari 26:45

Cipari 26:46

Cipari 26:47

Cipari 26:48

Cipari 26:49

Cipari 26:50

Cipari 26:51

Cipari 26:52

Cipari 26:53

Cipari 26:54

Cipari 26:55

Cipari 26:56

Cipari 26:57

Cipari 26:58

Cipari 26:59

Cipari 26:60

Cipari 26:61

Cipari 26:62

Cipari 26:63

Cipari 26:64

Cipari 26:65Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36