A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 251
Un Izraēls mita iekš Zitim, un tie ļaudis sāka maucību dzīt ar Moabiešu meitām.
2
Un tās aicināja tos ļaudis pie savu dievu upuriem, un tie ļaudis ēda un metās zemē priekš viņu dieviem.
3
Kad nu Izraēls sapinās ar Baāl Peoru, tad Tā Kunga bardzība iedegās pret Izraēli,
4
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: ņem visus ļaužu virsniekus un pakar tos Tam Kungam pret sauli, lai Tā Kunga bargā dusmība no Izraēla nostājās.
5
Tad Mozus sacīja uz Izraēla soģiem: nokaujiet ikviens savus ļaudis, kas ar Baāl Peoru sapinušies,
6
Un redzi, viens vīrs no Izraēla bērniem nāca un atveda pie saviem brāļiem Midijaniešu sievu priekš Mozus acīm un priekš visas Izraēla bērnu draudzes acīm; un šie raudāja priekš saiešanas telts durvīm.
7
Kad Pineas, Eleazara dēls, priestera Ārona dēla dēls, to ieraudzīja, tad viņš cēlās no draudzes vidus un ņēma šķēpu savā rokā,
8
Un gāja tam Izraēla vīram pakaļ mauku kaktā un pārdūra abus caur vēderu, to Izraēla vīru un to sievu.
9
Tad tā mocība mitējās no Izraēla bērniem; un to, kas tai mocībā nomira, bija divdesmit četri tūkstoši.
10
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
11
Pineas, Eleazara dēls, priestera Ārona dēla dēls, manu bardzību novērsis no Izraēla bērniem, dusmodamies ar manām dusmām viņu vidū, tā ka es Izraēla bērnus neesmu izdeldējis savā dusmībā.
12
Tādēļ saki: redzi, es viņam došu savu miera derību;
13
Un viņam un viņa dzimumam pēc viņa būs mūžīgas priesterības derība, tāpēc ka viņš par savu Dievu iededzies un Izraēla bērnus salīdzinājis.
14
Un tā nokautā Izraēliešu vīra vārds, kas līdz ar to Midijaniešu sievu bija nokauts, bija Zimrus, Zalus dēls, virsnieks Sīmeana ciltī.
15
Un tās nokautās Midijaniešu sievas vārds bija Kazbi, Curus meita, kas bija ļaužu virsnieks kādā Midijaniešu ciltī.
16
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
17
Uzbrūkat tiem Midijaniešiem un kaujat tos.
18
Jo tie jums ir uzbrukuši ar savām viltībām, ar ko tie jūs pievīluši caur Peoru un caur savu māsu Kazbi, Midijana virsnieka meitu, kas ir nokauta tai mocības dienā Peora dēļ.Cipari 25:1

Cipari 25:2

Cipari 25:3

Cipari 25:4

Cipari 25:5

Cipari 25:6

Cipari 25:7

Cipari 25:8

Cipari 25:9

Cipari 25:10

Cipari 25:11

Cipari 25:12

Cipari 25:13

Cipari 25:14

Cipari 25:15

Cipari 25:16

Cipari 25:17

Cipari 25:18Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36