Latvijas Bībele 1685
A A A A A

Cipari 25

1

  Un Izraēls mita iekš Zitim, un tie ļaudis sāka maucību dzīt ar Moabiešu meitām.

2

  Un tās aicināja tos ļaudis pie savu dievu upuriem, un tie ļaudis ēda un metās zemē priekš viņu dieviem.

3

  Kad nu Izraēls sapinās ar Baāl Peoru, tad Tā Kunga bardzība iedegās pret Izraēli,

4

  Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: ņem visus ļaužu virsniekus un pakar tos Tam Kungam pret sauli, lai Tā Kunga bargā dusmība no Izraēla nostājās.

5

  Tad Mozus sacīja uz Izraēla soģiem: nokaujiet ikviens savus ļaudis, kas ar Baāl Peoru sapinušies,

6

  Un redzi, viens vīrs no Izraēla bērniem nāca un atveda pie saviem brāļiem Midijaniešu sievu priekš Mozus acīm un priekš visas Izraēla bērnu draudzes acīm; un šie raudāja priekš saiešanas telts durvīm.

7

  Kad Pineas, Eleazara dēls, priestera Ārona dēla dēls, to ieraudzīja, tad viņš cēlās no draudzes vidus un ņēma šķēpu savā rokā,

8

  Un gāja tam Izraēla vīram pakaļ mauku kaktā un pārdūra abus caur vēderu, to Izraēla vīru un to sievu.

9

  Tad tā mocība mitējās no Izraēla bērniem; un to, kas tai mocībā nomira, bija divdesmit četri tūkstoši.

10

  Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

11

  Pineas, Eleazara dēls, priestera Ārona dēla dēls, manu bardzību novērsis no Izraēla bērniem, dusmodamies ar manām dusmām viņu vidū, tā ka es Izraēla bērnus neesmu izdeldējis savā dusmībā.

12

  Tādēļ saki: redzi, es viņam došu savu miera derību;

13

  Un viņam un viņa dzimumam pēc viņa būs mūžīgas priesterības derība, tāpēc ka viņš par savu Dievu iededzies un Izraēla bērnus salīdzinājis.

14

  Un tā nokautā Izraēliešu vīra vārds, kas līdz ar to Midijaniešu sievu bija nokauts, bija Zimrus, Zalus dēls, virsnieks Sīmeana ciltī.

15

  Un tās nokautās Midijaniešu sievas vārds bija Kazbi, Curus meita, kas bija ļaužu virsnieks kādā Midijaniešu ciltī.

16

  Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

17

  Uzbrūkat tiem Midijaniešiem un kaujat tos.

18

  Jo tie jums ir uzbrukuši ar savām viltībām, ar ko tie jūs pievīluši caur Peoru un caur savu māsu Kazbi, Midijana virsnieka meitu, kas ir nokauta tai mocības dienā Peora dēļ.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685