A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 241
Kad nu Bileāms redzēja, ka Tam Kungam patika, Izraēli svētīt, tad viņš vairs negāja pēc zīmēm, kā pirmo un otru reiz, bet grieza savu vaigu uz tuksnesi,
2
Un pacēla savas acis un redzēja Izraēli, kas bija apmeties pēc savām ciltīm; un tas Dieva Gars nāca uz viņu.
3
Un viņš sāka savu teikumu teikt un sacīja: Bileāms, Beora dēls runā.
4
Tas vīrs, kam acis atvērtas, runā, tas Dieva vārdu klausītājs runā, kas redz tā Visu varenā parādīšanas, pie zemes meties atvērtām acīm:
5
Cik jaukas ir tavas teltis, Jēkab, tavi dzīvokļi, Izraēl!
6
Kā upes ielejas, tā viņi izplešas, kā dārzi pie upēm, kā alvejas koki, ko Tas Kungs stādījis, kā ciedru koki pie ūdens!
7
Ūdens tek no viņa traukiem un viņa dzimumam ir ūdens papilnam, un viņa ķēniņš būs augstāks par Agagu, un viņa valsts augsti celta.
8
Dievs viņu izvedis no Ēģiptes, viņam ir spēki kā sūbram, viņš norij pagānus, savus ienaidniekus, un satriec viņu kaulus, ar savām bultām viņš tos sašauj.
9
Viņš ir apgulies kā lauva, kā lauvas māte - kas to traucēs? Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts, un kas tevi nolād, tas lai ir nolādēts.
10
Tad Balaka bardzība iedegās pret Bileāmu un viņš sasita savas rokas kopā, un Balaks sacīja uz Bileāmu: es tevi esmu aicinājis, nolādēt manus ienaidniekus, bet redzi, tu tos nu trīs reiz svētīdams esi svētījis.
11
Un nu steidzies uz mājām, es domāju godādams tevi godāt, bet redzi, Tas Kungs tev to godu ir liedzis.
12
Tad Bileāms sacīja uz Balaku: vai es jau neteicu uz taviem vēstnešiem, ko tu pie manis esi sūtījis, sacīdams:
13
Jebšu Balaks man dotu savu namu pilnu sudraba un zelta, tomēr es nevaru pārkāpt Tā Kunga vārdu, un darīt vai labu vai ļaunu pēc sava prāta. Ko Tas Kungs uz mani runās, to es runāšu.
14
Un nu redzi, es eju pie saviem ļaudīm; nāc, es tev stāstīšu, ko šie ļaudis darīs taviem ļaudīm nākamās dienās.
15
Un viņš sāka teikt savu teikumu un sacīja: Bileāms, Beora dēls, runā,
16
Tas vīrs, kam acis atvērtas, runā, tas Dieva vārdu klausītājs runā, kas atzīst tā Visu augstākā atzīšanu, kas redz tā Visu varenā parādīšanas, pie zemes meties atvērtām acīm:
17
Es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu ieraugu, bet ne tuvu klāt. Zvaigzne uzlēks no Jēkaba, un scepteris celsies no Izraēla, tas satrieks Moaba robežas un izpostīs visus dumpja ļaudis.
18
Un Edoms paliek par īpašumu un Zeīrs paliek par īpašumu, viņa ienaidnieki, bet Izraēls ņemas spēkā.
19
Un no Jēkaba nāks tas valdītājs, un tas izpostīs, kas atlicies no tām pilsētām.
20
Un viņš redzēja Amaleķu un sāka savu teikumu teikt un sacīja: Amaleķs ir pagānu pirmais, bet viņa gals ir posts.
21
Un viņš redzēja Ķeniešus un sāka savu teikumu teikt un sacīja: tavs dzīvoklis ir stiprs, un tu savu ligzdu esi taisījis uz klints.
22
Tomēr Kains taps sadedzināts. Cik ilgi būs, tad Asurs tevi vedīs cietumā.
23
Un viņš sāka savu teikumu teikt un sacīja: Vai! Kas dzīvos, kad tas stiprais Dievs to darīs?
24
Un lielas laivas no Ķitīm spaidīs Asuru un spaidīs arī Eberu, bet arī viņš pats tas spaidītājs ies bojā.
25
Tad Bileāms cēlās un aizgāja un griezās atpakaļ uz mājām uz savu vietu, un Balaks gāja arīdzan savu ceļu.Cipari 24:1
Cipari 24:2
Cipari 24:3
Cipari 24:4
Cipari 24:5
Cipari 24:6
Cipari 24:7
Cipari 24:8
Cipari 24:9
Cipari 24:10
Cipari 24:11
Cipari 24:12
Cipari 24:13
Cipari 24:14
Cipari 24:15
Cipari 24:16
Cipari 24:17
Cipari 24:18
Cipari 24:19
Cipari 24:20
Cipari 24:21
Cipari 24:22
Cipari 24:23
Cipari 24:24
Cipari 24:25


Cipari 1 / Cip 1
Cipari 2 / Cip 2
Cipari 3 / Cip 3
Cipari 4 / Cip 4
Cipari 5 / Cip 5
Cipari 6 / Cip 6
Cipari 7 / Cip 7
Cipari 8 / Cip 8
Cipari 9 / Cip 9
Cipari 10 / Cip 10
Cipari 11 / Cip 11
Cipari 12 / Cip 12
Cipari 13 / Cip 13
Cipari 14 / Cip 14
Cipari 15 / Cip 15
Cipari 16 / Cip 16
Cipari 17 / Cip 17
Cipari 18 / Cip 18
Cipari 19 / Cip 19
Cipari 20 / Cip 20
Cipari 21 / Cip 21
Cipari 22 / Cip 22
Cipari 23 / Cip 23
Cipari 24 / Cip 24
Cipari 25 / Cip 25
Cipari 26 / Cip 26
Cipari 27 / Cip 27
Cipari 28 / Cip 28
Cipari 29 / Cip 29
Cipari 30 / Cip 30
Cipari 31 / Cip 31
Cipari 32 / Cip 32
Cipari 33 / Cip 33
Cipari 34 / Cip 34
Cipari 35 / Cip 35
Cipari 36 / Cip 36