A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 211
Un tas Kanaānietis, Arada ķēniņš, kas dzīvoja pret dienvidiem(Negebā), dzirdēja Izraēli nākam pa izlūku ceļu, un kāvās pret Izraēli un aizveda kādus no viņiem sagūstītus.
2
Tad Izraēls Tam Kungam apsolīja solījumu sacīdams: ja tu šos ļaudis dosi manā rokā, tad es viņu pilsētas izdeldēšu.
3
Un Tas Kungs klausīja Izraēla bērnu balsij un nodeva tos Kanaāniešus, un tie šos izdeldēja ar viņu pilsētām un nosauca tās vietas vārdu Orma (izdeldēšana).
4
Tad tie aizgāja no Or kalna pa niedru jūras ceļu, ka ietu apkārt Edomiešu zemei.
5
Un tiem ļaudīm apnika ceļā, un tie ļaudis runāja pret Dievu un pret Mozu: kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes zemes, ka tuksnesī mirstam? - Jo šeit nav ne maizes, ne ūdens, un mūsu dvēselei šī blēņu maize riebj.
6
Tad Tas Kungs sūtīja dedzīgas čūskas ļaužu starpā; tās tos koda un tur nomira daudz ļaužu no Izraēla.
7
Tad tie ļaudis nāca pie Mozus un sacīja: mēs esam grēkojuši, runādami pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai viņš atņem tās čūskas no mums. Tad Mozus lūdza par tiem ļaudīm.
8
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: taisi sev vienu čūsku un uzcel to par zīmi, un notiks, ikviens, kas ir kosts un to uzlūkos, tas dzīvos.
9
Un Mozus taisīja vara čūsku un to uzcēla par zīmi, un notikās, ja čūska kādu bija kodusi, tad tas uzlūkoja to vara čūsku un palika dzīvs.
10
Tad Izraēla bērni aizgāja un apmetās Obotā.
11
Pēc tie aizgāja no Obota un apmetās pie Abaru kalniem tuksnesī, kas ir pret Moabu, pret rītiem.
12
No turienes tie aizgāja un apmetās pie Zaredas upes.
13
No turienes tie aizgāja un apmetās šaipus Arnonas, kas ir tuksnesī un iztek no Amoriešu robežām; jo Arnona ir Moaba robeža, starp Moabu un Amoriešiem.
14
Tāpēc top sacīts Tā Kunga karu grāmatā: (tas Kungs karoja) pret Vaēbu viesulī un pret Arnonas upēm,
15
Un to strautu ieleju, kas griežas uz Ar pilsētu un iet gar Moaba robežām.
16
Un no turienes tie aizgāja uz Beēru. Šī ir tā aka, par ko Tas Kungs Mozum sacīja: sapulcini tos ļaudis, tad es tiem došu ūdeni.
17
Tad Izraēls dziedāja šo dziesmu: Verdi, aka, uzdziedāt viņai!
18
Tu aka, ko virsnieki rakuši, ko ļaužu cienīgie izrakuši ar scepteri, ar saviem zižļiem. Pēc tie aizgāja no tuksneša uz Matanu.
19
Un no Matanas uz Naāliēli, un no Naāliēles uz Bamotu,
20
Un no Bamotas uz to ieleju, kas ir Moaba laukā, pie tā augstā Pizgas kalna, kas stiepjas pret tuksnesi.
21
Tad Izraēls sūtīja vēstnešus pie Ziona, Amoriešu ķēniņa, un sacīja.
22
Ļauj man iet caur tavu zemi; mēs negriezīsimies druvās nedz vīna dārzos, mēs nedzersim ūdeni no akām; pa lielceļu iesim, tiekams būsim cauri izgājuši caur tavām robežām.
23
Bet Zions Izraēlim neļāva iet caur savām robežām, un Zions sapulcēja visus savus ļaudis un izgāja Izraēlim pretī uz tuksnesi, un nāca uz Jakcu un karoja pret Izraēli.
24
Bet Izraēls viņu apkāva ar zobena asmeni un uzņēma viņa zemi no Arnonas līdz Jabokai, līdz Amona bērniem; (jo Amona bērnu robežas bija stipras).
25
Tā Izraēls uzņēma visas šīs pilsētas, un Izraēls dzīvoja visās Amoriešu pilsētās, Ezbonā un visos viņu ciemos.
26
Jo Ezbona bija Ziona, Amoriešu ķēniņa, pilsēta, un šis bija karojis pret Moabiešu seneju ķēniņu un bija paņēmis visu viņa zemi no viņa rokām līdz Arnonai.
27
Tāpēc dziesminieki saka: nāciet Ezbonā, uztaisīt un apstiprināt Ziona pilsētu.
28
Jo uguns ir izgājis no Ezbonas un liesma no Ziona pilsētas; tā ir aprijusi Aru Moabā un Arnonas kalnu kungus.
29
Vai tev, Moab! Kāmosa ļaudis, jūs ejat bojā! Viņa dēli spiesti bēgt un viņa meitas cietumā vestas no Ziona, Amoriešu ķēniņa.
30
Un viņa spožums ir iznīcis no Ezbonas līdz Dibonai, mēs to esam izdeldējuši līdz Novai, kas stiepjas līdz Medbai.
31
Tā Izraēls dzīvoja Amoriešu zemē.
32
Un Mozus sūtīja izlūkot Jaēzeru, un tie uzvarēja viņas valstis un izdzina tos Amoriešus, kas tur bija.
33
Un tie griezās un gāja uz augšu pa Bāzanas ceļu, un Ogs, Bāzanas ķēniņš, viņiem izgāja pretī, viņš un visi viņa ļaudis, kauties pie Edrejas.
34
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: nebīsties no viņa, jo viņu un visus viņa ļaudis un visu viņa zemi es esmu devis tavā rokā, un tev būs tam darīt, itin kā tu esi darījis Zionam, Amoriešu ķēniņam, kas dzīvoja Ezbonā.
35
Un tie viņu apkāva un viņa dēlus un visus viņa ļaudis, tā ka neviens neatlikās, un uzņēma viņa zemi.Cipari 21:1

Cipari 21:2

Cipari 21:3

Cipari 21:4

Cipari 21:5

Cipari 21:6

Cipari 21:7

Cipari 21:8

Cipari 21:9

Cipari 21:10

Cipari 21:11

Cipari 21:12

Cipari 21:13

Cipari 21:14

Cipari 21:15

Cipari 21:16

Cipari 21:17

Cipari 21:18

Cipari 21:19

Cipari 21:20

Cipari 21:21

Cipari 21:22

Cipari 21:23

Cipari 21:24

Cipari 21:25

Cipari 21:26

Cipari 21:27

Cipari 21:28

Cipari 21:29

Cipari 21:30

Cipari 21:31

Cipari 21:32

Cipari 21:33

Cipari 21:34

Cipari 21:35Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36