A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 161
Bet Korus, Jeceara dēls, (šis bija Kaāta, Levja dēla, dēls), ņēma pie sevis Datanu un Abiramu, Eliaba dēlus, un Onnu, Peleta dēlu, Rūbena dēlus,
2
Un sacēlās pret Mozu līdz ar divsimt un piecdesmit Izraēla bērnu vīriem, kas bija draudzes virsnieki un sapulces runas vīri un no lielas slavas.
3
Un tie sapulcējās pret Mozu un pret Āronu un sacīja uz tiem: jums nu diezgan! Jo visa draudze ir svēta, un Tas Kungs ir viņu vidū; kāpēc jūs paaugstinājaties pār Tā Kunga draudzi?
4
Kad Mozus to dzirdēja, tad viņš krita uz savu vaigu.
5
Un viņš runāja uz Koru un uz visu viņa pulku un sacīja: rītā agri, tad Tas Kungs darīs zināmu, kas viņam pieder, un kas ir svēts, un kas var iet pie viņa, un kuru viņš izvēlēs, tas varēs iet pie viņa.
6
Dariet tā, ņemat sev kvēpināmus traukus, Korus un viss viņa pulks.
7
Un rītā ieliekat tanīs uguni un liekat kvēpināmās zāles tur virsū priekš Tā Kunga, un kuru Tas Kungs izvēlēs, tas lai ir svēts; nu jums diezgan! Jūs Levja bērni!
8
Un Mozus sacīja uz Koru: klausāties jel, jūs Levja bērni!
9
Vai jums par maz, ka Izraēla Dievs jūs izraudzījis no Izraēla draudzes, viņam nākt tuvu, kalpot pie Tā Kunga dzīvokļa kalpošanas un stāvēt draudzes priekšā un tai kalpot.
10
Viņš tev līdz ar visiem taviem brāļiem, tiem Levja bērniem, licis tuvu nākt; un nu jūs meklējat arī priestera amatu!
11
Tādēļ tu un viss tavs pulks esiet sametušies kopā pret To Kungu; jo kas ir Ārons, ka jūs pret viņu kurnat.
12
Un Mozus nosūtīja, aicināt Datanu un Abiramu, Eliaba dēlus, bet tie sacīja: mēs nenāksim.
13
Vai vēl nav gan, ka tu mūs izvedis no tās zemes, kur piens un medus tek, mūs nokaut tuksnesī, ka tu arī vēl pats uzmeties mums par virsnieku?
14
Tu mūs tiešām neesi vedis zemē, kur piens un medus tek, nedz mums devis iemantot tīrumus vai vīna dārzus, - vai tu tiem vīriem acis gribi izraut? Mēs nenāksim.
15
Tad Mozus ļoti apskaitās un sacīja uz To Kungu: neuzlūko viņu upuri. Ir ne ēzeli es no tiem neesmu ņēmis un nevienam ļauna neesmu darījis.
16
Un Mozus sacīja uz Koru: tu un viss tavs pulks, nāciet rītu priekš Tā Kunga vaiga, tu un viņi un Ārons.
17
Un ņemiet ikviens savu kvēpināmo trauku un liekat iekšā kvēpināmās zāles, un nesiet Tā Kunga priekšā ikviens savu trauku, divsimt un piecdesmit traukus, un arī tu un Ārons, ikviens savu trauku.
18
Tad tie ņēma ikviens savu trauku un ielika uguni un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un stāvēja priekš saiešanas telts durvīm, un tāpat Mozus un Ārons.
19
Un Korus sapulcēja visu draudzi pret viņiem priekš saiešanas telts durvīm. Tad Tā Kunga godība parādījās visai draudzei.
20
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu sacīdams:
21
Atšķiraties no šīs draudzes, ka es tos acumirklī apriju.
22
Bet tie krita uz savu vaigu un sacīja: Ak Dievs! Tu Dievs pār visas miesas gariem, - ja viens cilvēks apgrēkojies, vai Tu tāpēc dusmosies par visu draudzi?
23
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
24
Runā uz draudzi un saki: atkāpjaties visapkārt no Korus, Datana un Abirama dzīvokļa nost.
25
Tad Mozus cēlās un gāja pie Datana un Abirama, un viņam gāja pakaļ Izraēla vecaji.
26
Un viņš runāja uz draudzi un sacīja: atkāpjaties nost no šo bezdievīgo cilvēku dzīvokļiem un neaizskarat nekā no tā, kas viņiem pieder, ka jūs neejat bojā visu viņu grēku dēļ.
27
Tad tie visapkārt gāja nost no Korus, Datana un Abirama dzīvokļa, bet Datans un Abirams iznāca ārā un stāvēja savas telts durvīs līdz ar savām sievām un dēliem un bērniem.
28
Un Mozus sacīja: pie tam jūs atzīsiet, ka Tas Kungs mani sūtījis, visus šos darbus darīt, ne no mana paša prāta:
29
Ja šie nomirs, itin kā visi citi cilvēki mirst, un taps piemeklēti, itin kā visi cilvēki top piemeklēti, tad Tas Kungs mani nav sūtījis.
30
Bet ja Tas Kungs ko jauna darīs un zeme atvērs savu muti un tos norīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrimst ellē, tad jūs atzīsiet, ka šie cilvēki To Kungu ir nicinājuši.
31
Un notikās, kad viņš visus šos vārdus bija pabeidzis runāt, tad zeme apakš viņiem pāršķēlās,
32
Un atdarīja savu muti un tos norija līdz ar viņu namiem un ar visiem cilvēkiem, kas bija pie Korus, un ar visu viņu mantu.
33
Un tie dzīvi nogrima ellē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme tos apklāja, un tie gāja bojā no draudzes vidus.
34
Un viss Izraēls, kas viņiem bija visapkārt, bēga viņiem brēcot, jo tie sacīja: ka mūs zeme neaprij!
35
Un no Tā Kunga izgāja uguns un aprija tos divsimt un piecdesmit vīrus, kas tās kvēpināmās zāles upurēja.
36
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
37
Saki priesterim Eleazaram, Ārona dēlam, lai tos kvēpināmos traukus paņem no tā deguma un to uguni izkaisa, jo tie trauki ir svēti, -
38
Šo traukus, kas pret savām dvēselēm bija grēkojuši, lai kaļ plakanos gabalos un ar tiem lai apvelk altāri; jo tie ir upurēti priekš Tā Kunga un svētīti, un būs Izraēla bērniem par zīmi.
39
Tad priesteris Eleazars, ņēma tos kvēpināmos vara traukus, ko tie sadegušie bija pienesuši, un tos izkala plātīs, altārim par pārvelkamo;
40
Par piemiņu Izraēla bērniem, lai neviens svešs, un kas nav no Ārona dzimuma, nepieietu, kvēpināt ar kvēpināmām zālēm Tā Kunga priekšā, ka tam nenotiktu, kā Korum un kā viņa pulkam, itin kā Tas Kungs tam bija runājis caur Mozu.
41
Bet otrā dienā visa Izraēla bērnu draudze kurnēja pret Mozu un pret Āronu un sacīja: jūs Tā Kunga ļaudis esat nokāvuši.
42
Un kad draudze sapulcējās pret Mozu un pret Āronu, tad tie griezās uz saiešanas telti, un redzi, tas padebesis to apklāja, un Tā Kunga godība parādījās.
43
Tad Mozus un Ārons gāja uz saiešanas telti.
44
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
45
Atkāpjaties no šās draudzes, tad es to aprīšu acumirklī. Tad tie krita uz savu vaigu.
46
Un Mozus sacīja uz Āronu: ņem kvēpināmo trauku un ieliec uguni no altāra un uzliec kvēpināmās zāles virsū un ej steigšus draudzes vidū un salīdzini tos, jo bardzība no Tā Kunga ir izgājusi, un mocība ir iesākusies.
47
Un Ārons to ņēma, kā Mozus bija runājis, un skrēja draudzes vidū, un redzi, mocība bija iesākusies pie tiem ļaudīm, un viņš uzlika virsū kvēpināmās zāles un salīdzināja tos ļaudis.
48
Un viņš stāvēja starp mirušiem un dzīviem; tad tā mocība tapa novērsta.
49
Un to, kas no tās mocības bija nomiruši, bija četrpadsmit tūkstoši un septiņsimt, bez tiem, kas Korus dēļ bija miruši.
50
Un Ārons griezās atpakaļ pie Mozus priekš saiešanas telts durvīm, un tā mocība mitējās.Cipari 16:1

Cipari 16:2

Cipari 16:3

Cipari 16:4

Cipari 16:5

Cipari 16:6

Cipari 16:7

Cipari 16:8

Cipari 16:9

Cipari 16:10

Cipari 16:11

Cipari 16:12

Cipari 16:13

Cipari 16:14

Cipari 16:15

Cipari 16:16

Cipari 16:17

Cipari 16:18

Cipari 16:19

Cipari 16:20

Cipari 16:21

Cipari 16:22

Cipari 16:23

Cipari 16:24

Cipari 16:25

Cipari 16:26

Cipari 16:27

Cipari 16:28

Cipari 16:29

Cipari 16:30

Cipari 16:31

Cipari 16:32

Cipari 16:33

Cipari 16:34

Cipari 16:35

Cipari 16:36

Cipari 16:37

Cipari 16:38

Cipari 16:39

Cipari 16:40

Cipari 16:41

Cipari 16:42

Cipari 16:43

Cipari 16:44

Cipari 16:45

Cipari 16:46

Cipari 16:47

Cipari 16:48

Cipari 16:49

Cipari 16:50Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36