A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 121
Tad Mirjame un Ārons runāja pret Mozu tās Moru sievas dēļ ko viņš bija ņēmis, jo viņš vienu Moreni bija ņēmis par sievu, un tie sacīja:
2
Vai Tas Kungs tikai caur Mozu vien runājis? Vai tas nav arī caur mums runājis? Un Tas Kungs to dzirdēja.
3
Bet tas vīrs Mozus bija ļoti lēnprātīgs, vairāk nekā visi cilvēki virs zemes.
4
Tad Tas Kungs piepeši runāja uz Mozu un uz Āronu un uz Mirjami: nāciet ārā jūs trīs pie saiešanas telts; un tie trīs nāca ārā.
5
Tad Tas Kungs nonāca padebeša stabā un stāvēja saiešanas telts durvīs; un viņš sauca Āronu un Mirjami, un tie abi nāca ārā.
6
Un viņš sacīja: klausiet jel manu vārdu! Ja jūsu starpā viens pravietis, tad es, Tas Kungs, viņam parādos parādīšanā, caur sapni es ar viņu runāju.
7
Tāds nav mans kalps Mozus, kas visā manā namā ir uzticīgs.
8
Muti pret muti es ar viņu runāju un ne caur tumšiem vārdiem, bet redzēdams viņš redz Tā Kunga vaigu; kādēļ tad jūs neesat bijušies runāt pret manu kalpu, pret Mozu?
9
Un Tā Kunga bardzība iedegās pret tiem, un viņš aizgāja.
10
Un tas padebesis atstājās no telts virsas, un redzi, Mirjame bija spitālīga kā sniegs, un Ārons uzlūkoja Mirjami, un redzi, tā bija spitālīga.
11
Tad Ārons sacīja uz Mozu: lūdzams, mans kungs, nepielīdzini mums tos grēkus, ar ko mēs ģeķīgi esam darījuši un ar ko esam apgrēkojušies.
12
Lai viņa nav kā tas, kas nedzīvs iziet no mātes miesām, kam puse no miesas jau saēsta.
13
Tad Mozus brēca uz To Kungu un sacīja: Ak Dievs, lūdzams, dziedini jel viņu!
14
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: kad viņas tēvs spļaudams viņas vaigā būtu spļāvis, vai tā septiņas dienas nekaunētos? Lai tā septiņas dienas ārā aiz lēģera top ieslēgta un pēc tam lai tā atkal top pieņemta.
15
Tad Mirjame tapa ieslēgta ārā aiz lēģera septiņas dienas, un tie ļaudis negāja tālāki, kamēr Mirjame atkal tapa pieņemta.
16
Bet pēc tam tie ļaudis cēlās no Acerotas un apmetās Pārana tuksnesī.Cipari 12:1

Cipari 12:2

Cipari 12:3

Cipari 12:4

Cipari 12:5

Cipari 12:6

Cipari 12:7

Cipari 12:8

Cipari 12:9

Cipari 12:10

Cipari 12:11

Cipari 12:12

Cipari 12:13

Cipari 12:14

Cipari 12:15

Cipari 12:16Cipari 1 / Num 1

Cipari 2 / Num 2

Cipari 3 / Num 3

Cipari 4 / Num 4

Cipari 5 / Num 5

Cipari 6 / Num 6

Cipari 7 / Num 7

Cipari 8 / Num 8

Cipari 9 / Num 9

Cipari 10 / Num 10

Cipari 11 / Num 11

Cipari 12 / Num 12

Cipari 13 / Num 13

Cipari 14 / Num 14

Cipari 15 / Num 15

Cipari 16 / Num 16

Cipari 17 / Num 17

Cipari 18 / Num 18

Cipari 19 / Num 19

Cipari 20 / Num 20

Cipari 21 / Num 21

Cipari 22 / Num 22

Cipari 23 / Num 23

Cipari 24 / Num 24

Cipari 25 / Num 25

Cipari 26 / Num 26

Cipari 27 / Num 27

Cipari 28 / Num 28

Cipari 29 / Num 29

Cipari 30 / Num 30

Cipari 31 / Num 31

Cipari 32 / Num 32

Cipari 33 / Num 33

Cipari 34 / Num 34

Cipari 35 / Num 35

Cipari 36 / Num 36