A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 111
Un notikās, kad tie ļaudis Tā Kunga ausīs kurnēja, tad Tas Kungs to dzirdēja, un viņa bardzība iekarsa, un Tā Kunga uguns iedegās pret viņiem un rija lēģera galā.
2
Tad tie ļaudis brēca uz Mozu. Un Mozus lūdza To Kungu, un tas uguns noslāpa.
3
Un tās vietas vārdu nosauca Tabeēra (degums), tāpēc ka Tā Kunga uguns starp tiem bija iededzies.
4
Un pulks visādu pienācēju, kas bija viņu starpā, palika kārīgi, un arī Izraēla bērni raudāja atkal sacīdami:
5
Kas mums dos gaļu ēst? Mēs pieminam tās zivis, ko Ēģiptes zemē velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpolus un ķiplokus.
6
Bet nu mūsu dvēsele ir iztvīkusi, jo nav nekā kā vien tas manna priekš mūsu acīm.
7
Un tas manna bija it kā koriandra sēklas un izskatījās kā bdelliums(sveķi).
8
Un tie ļaudis skrēja šurp un turp un to sakrāja un mala dzirnavās, vai sagrūda piestās, un to vārīja podos un taisīja no tā raušus, un viņa smaka bija it kā eļļas raušu smaka.
9
Un kad rasa pa naktīm nokrita lēģerī, tad tas manna nokrita līdz.
10
Tad Mozus dzirdēja tos ļaudis raudam ar viņu saimēm, ikvienu priekš sava dzīvokļa durvīm, un Tā Kunga bardzība iedegās ļoti, un arī Mozum tas nepatika.
11
Un Mozus sacīja uz To Kungu: kāpēc tu savam kalpam esi darījis tik grūti? Un kāpēc es neesmu atradis tavās acīs žēlastību, ka tu man esi uzlicis visu šo ļaužu nastu?
12
Vai es visus šos ļaudis esmu nesis savās miesās? Vai es tos esmu dzemdējis, ka tu man gribi sacīt: nes tos savā klēpī, it kā auklētājs nes zīdāmu bērnu, uz to zemi, ko tu viņu tēviem esi zvērējis?
13
Kur es gaļas varētu dabūt, ko dot visiem šiem ļaudīm? Jo tie raud pret mani sacīdami: dod mums gaļas ēst.
14
Es viens pats visus šos ļaudis nevaru nest, jo tas man ir visai grūti.
15
Un ja tu man tā gribi darīt, tad nokauj labāk mani, ja es žēlastību esmu atradis tavās acīs, un neliec man tā redzēt savu nelaimi.
16
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: sapulcini man septiņdesmit vīrus no Izraēla vecajiem, kurus tu zini, ka tie ir ļaužu vecaji un viņu virsnieki, un ved man tos priekš saiešanas telts, un lai tie tur stāv pie tevis;
17
Tad es nonākšu un ar tevi tur runāšu, un no Tā Gara, kas uz tevis, es gribu ņemt un likt uz viņiem, un viņiem būs līdz ar tevi nest to ļaužu nastu, ka tā tev vienam nav jānes.
18
Un uz tiem ļaudīm tev būs sacīt: svētījaties uz rīta dienu, tad jūs ēdīsiet gaļu, jo jūs priekš Tā Kunga ausīm esat raudājuši sacīdami: kas mums dos gaļu ēst? Jo mums ir labi klājies Ēģiptes zemē. Tāpēc Tas Kungs jums dos gaļu ēst.
19
Jūs neēdīsiet vienu nedz divas dienas nedz piecas dienas nedz desmit dienas nedz divdesmit dienas,
20
Bet veselu mēnesi, tiekams tā jums caur nāsīm izies un jūs to apniksiet, tāpēc ka jūs To Kungu esat atmetuši, kas ir jūsu vidū, un priekš viņa esat raudājuši sacīdami: kāpēc mēs esam izgājuši no Ēģiptes zemes?
21
Un Mozus sacīja: sešsimt tūkstoši ir šo ļaužu kājnieki, kā vidū es esmu, un tu saki, es tiem došu gaļu, un tiem būs ēst veselu mēnesi!
22
Vai tad mazus un lielus lopus priekš tiem būs nokaut, ka tiem būtu diezgan? Jeb vai visas jūras zivis būs sapulcināt, ka tiem būtu diezgan?
23
Bet Tas Kungs runāja uz Mozu: vai tad Tā Kunga roka ir paīsināta? Tagad tev būs redzēt, vai mans vārds tev notiks, vai ne.
24
Un Mozus izgāja un runāja Tā Kunga vārdus uz tiem ļaudīm un sapulcināja septiņdesmit vīrus no to ļaužu vecajiem un nostādīja tos ap saiešanas telti.
25
Tad Tas Kungs nonāca padebesī un runāja uz to un ņēma no Tā Gara, kas uz viņa bija, un lika to uz tiem septiņdesmit vecajiem, un notikās, kad Tas Gars uz tiem dusēja, tad tie runāja kā pravieši, bet pēc vairs ne.
26
Un divi vīri bija palikuši lēģerī, tā viena vārds bija Eldads un tā otra vārds bija Medads, un Tas Gars uz tiem dusēja, jo tie bija starp tiem uzrakstītiem, jebšu nebija nogājuši uz to telti, un tie runāja kā pravieši lēģerī.
27
Tad viens puisis tecēja un teica Mozum un sacīja: Eldads un Medads runā lēģerī kā pravieši.
28
Un Jozuūs, Nuna dēls, Mozus sulainis, viens no viņa izlasītiem jaunekļiem, atbildēja un sacīja: mans kungs, Mozu, aizliedz tiem.
29
Tad Mozus uz to sacīja: vai tev deg mani aizstāvēt? Ak kaut Tā Kunga ļaudis visi būtu pravieši un kaut Tas Kungs savu Garu pār tiem (visiem) dotu!
30
Pēc tam Mozus aizgāja atpakaļ lēģerī ar Izraēla vecajiem.
31
Tad vējš cēlās no Tā Kunga un atveda paipalas no jūras un izkaisīja tās pa lēģeri, šeit vienas dienas gājumu un tur vienas dienas gājumu visapkārt ap lēģeri, un tās bija līdz divām olektīm augstumā pa zemes virsu.
32
Tad tie ļaudis cēlās cauru dienu un cauru nakti un cauru otru dienu un lasīja paipalas, un kam maz bija, tas bija salasījis desmit gomorus, un tie tās klādami izklāja priekš sevis ap lēģeri.
33
Tā gaļa viņiem vēl bija zobos, pirms tā bija apēsta, tad Tā Kunga bardzība iedegās pret tiem ļaudīm un Tas Kungs sita tos ļaudis ar ļoti grūtu mocību.
34
Tāpēc tās vietas vārdu sauca kārības kapenes, jo tur tie apraka tos kārīgos starp tiem ļaudīm.
35
No tām kārības kapenēm tie ļaudis aizgāja uz Acerotu un apmetās Acerotā.Cipari 11:1

Cipari 11:2

Cipari 11:3

Cipari 11:4

Cipari 11:5

Cipari 11:6

Cipari 11:7

Cipari 11:8

Cipari 11:9

Cipari 11:10

Cipari 11:11

Cipari 11:12

Cipari 11:13

Cipari 11:14

Cipari 11:15

Cipari 11:16

Cipari 11:17

Cipari 11:18

Cipari 11:19

Cipari 11:20

Cipari 11:21

Cipari 11:22

Cipari 11:23

Cipari 11:24

Cipari 11:25

Cipari 11:26

Cipari 11:27

Cipari 11:28

Cipari 11:29

Cipari 11:30

Cipari 11:31

Cipari 11:32

Cipari 11:33

Cipari 11:34

Cipari 11:35Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36