A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 101
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Taisi sev divas trumetes, no sudraba tev tās būs izkalt, un tās lai ir priekš draudzes sasaukšanas un priekš lēģera pacelšanas.
3
Kad ar viņām abām pūtīs, tad visai draudzei pie tevis būs sapulcēties priekš saiešanas telts durvīm,
4
Bet ja ar vienu vien pūtīs, tad tiem lieliem kungiem, tiem virsniekiem pār Izraēla tūkstošiem pie tevis būs sapulcēties.
5
Kad jūs ar varenu skaņu pūšat, tad tiem lēģeriem būs celties, kas pret rītiem apmetušies.
6
Bet kad jūs ar varenu skaņu otrā kārtā pūšat, tad tiem lēģeriem būs celties, kas pret dienas vidiem apmetušies; ar varenu skaņu būs pūst, kad viņiem jāceļas.
7
Bet to draudzi sapulcinājot jums būs pūst, tomēr ne ar varenu skaņu.
8
Un Ārona dēliem, tiem priesteriem, būs tās trumetes pūst, un tas lai jums ir par likumu mūžīgi pie jūsu pēcnākamiem.
9
Un kad jūs savā zemē iesiet karā pret saviem ienaidniekiem, kas jūs spiež, tad jums būs pūst ar varenu skaņu; tad Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pieminēs, un jūs tapsiet izglābti no saviem ienaidniekiem.
10
Un savā līksmības laikā un savos svētkos un savos jaunos mēnešos jums arīdzan trumetes būs pūst, pie saviem dedzināmiem upuriem un pie saviem pateicības upuriem, lai jūsu Dievs jūs piemin. Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
11
Un notikās otrā gadā, otrā mēnesī, divdesmitā mēneša dienā, ka tās padebesis pacēlās no tā liecības dzīvokļa.
12
Un Izraēla bērni cēlās pēc saviem pulkiem no Sinaī tuksneša, un tas padebesis nolaidās Pārana tuksnesī.
13
Tā tie pirmoreiz cēlās pēc Tā Kunga vārda caur Mozu.
14
Pa priekšu cēlās Jūda bērnu lēģera karogs, pēc saviem pulkiem, un pār viņa pulku bija Naēsons, Aminadaba dēls,
15
Un pār Īzašara bērnu cilts pulku bija Netaneēls, Cuara dēls,
16
Un pār Zebulona bērnu cilts pulku bija Eliabs, Elona dēls.
17
Un tas dzīvoklis tapa nocelts, un Ģersona bērni un Merarus bērni cēlās un nesa to dzīvokli.
18
Pēc tam cēlās Rūbena lēģera karogs pēc saviem pulkiem, un pār viņa pulku bija Elicurs, Zedeūra dēls.
19
Un pār Sīmeana bērnu cilts pulku bija Zelumiēls, Curi-Zadaja dēls.
20
Un pār Gada bērnu cilts pulku bija Eliazavs, Deguēļa dēls.
21
Tad Kaāta bērni cēlās un nesa tās svētuma lietas, un tas dzīvoklis tika uzcelts, kamēr šie atnāca.
22
Un pēc tam cēlās Evraīma bērnu lēģera karogs pēc saviem pulkiem, un pār viņa pulku bija Elizamus, Amiuda dēls.
23
Un pār Manasus bērnu cilts pulku bija Gamliēls, Pedacura dēls.
24
Un pār Benjamina bērnu cilts pulku bija Abidans, Ģideona dēls.
25
Tad cēlās Dana bērnu lēģera karogs visu lēģeru beidzamā galā pēc saviem pulkiem, un pār viņa pulku bija Aķiēzers, Ami-Zadaja dēls.
26
Un pār Ašera bērnu cilts pulku bija Paģiēls, Okrana dēls.
27
Un pār Navtalus bērnu cilts pulku bija Aķirus, Enana dēls.
28
Tā Izraēla bērni cēlās pēc saviem pulkiem.
29
Un Mozus sacīja uz Obabu, Reguēļa, tā Midijanieša, dēlu, Mozus sievas brāli: mēs ejam uz to vietu, par ko Tas Kungs ir sacījis: to es jums došu: nāc līdz ar mums, mēs tev gribam labu darīt, jo Tas Kungs Izraēlim labumu apsolījis.
30
Bet viņš sacīja: es neiešu, bet es gribu iet uz savu zemi un pie saviem radiem.
31
Bet tas viņam sacīja: neatstājies no mums, jo tāpēc ka tu zini, kur mums tuksnesī jāapmetas, tad tev būs mums būt par aci.
32
Un notiks, ja tu mums iesi līdz un mums nāks tas labums, ko Tas Kungs mums darīs, tad mēs tev arīdzan gribam labu darīt.
33
Un tie cēlās no Tā Kunga kalna treju dienu gājumu, un Tā Kunga derības šķirsts viņiem gāja priekšā treju dienu gājumu, viņiem rādīt dusamu vietu.
34
Un Tā Kunga padebesis bija pār viņiem dienas laikā, kad tie no lēģera cēlās.
35
Un notikās, kad tas šķirsts cēlās, tad Mozus sacīja: celies, Kungs, lai tavi ienaidnieki top izkaisīti un tavi nīdētāji lai bēg priekš tava vaiga.
36
Un kad tas dusēja, tad viņš sacīja: atgriezies, Kungs, pie Izraēla pulku tūkstošiem.Cipari 10:1

Cipari 10:2

Cipari 10:3

Cipari 10:4

Cipari 10:5

Cipari 10:6

Cipari 10:7

Cipari 10:8

Cipari 10:9

Cipari 10:10

Cipari 10:11

Cipari 10:12

Cipari 10:13

Cipari 10:14

Cipari 10:15

Cipari 10:16

Cipari 10:17

Cipari 10:18

Cipari 10:19

Cipari 10:20

Cipari 10:21

Cipari 10:22

Cipari 10:23

Cipari 10:24

Cipari 10:25

Cipari 10:26

Cipari 10:27

Cipari 10:28

Cipari 10:29

Cipari 10:30

Cipari 10:31

Cipari 10:32

Cipari 10:33

Cipari 10:34

Cipari 10:35

Cipari 10:36Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36