A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Malahi 3

1
Redzi, es sūtu savu eņģeli, lai tas manā priekšā sataisa ceļu. Un drīz nāks uz savu namu Tas Kungs, ko jūs meklējat un tas derības eņģelis, pie kā jums labs prāts. Redzi, viņš nāk, saka Tas Kungs Cebaot.
2
Bet kas panesīs viņa atnākšanas dienu, un kas pastāvēs, kad viņš rādīsies? Jo viņš būs kā kausētāja uguns un kā mazgātāju sārms.
3
Un viņš sēdēs, sudrabu kausēt un šķīstīt, un šķīstīs Levja bērnus un tos iztīrīs kā zeltu un sudrabu; tad tie Tam Kungam upuri nesīs taisnībā.
4
Tad Jūda un Jeruzālemes upuris Tam Kungam būs salds, kā vecos laikos un senajos gados.
5
Es pie jums nākšu uz tiesu un būšu ātrs liecinieks pret burvjiem un laulības parkāpējiem un pret tiem, kas nepatiesi zvēr, un pret tiem, kas nospiež algādža algu, atraitni un bāriņu, un kas spaida svešinieku un mani nebīstas, saka Tas Kungs Cebaot.
6
Jo es Tas Kungs citāds nepalieku, tāpēc jums, Jēkaba bērni, gals vēl nav darīts.
7
No savu tēvu laika jūs esiet atkāpušies no maniem likumiem un tos neesat turējuši. Atgriežaties atkal pie manis, tad es atgriezīšos pie jums, saka Tas Kungs Cebaot. Bet jūs sakāt: kā lai atgriežamies?
8
Vai gan cilvēks Dievu var apkrāpt, kā jūs mani apkrāpjat? Un jūs sakāt: kā mēs tevi apkrāpjam? Ar desmito un ar cilājamo upuri.
9
Tāpēc jūs esat ar lāstu nolādēti, ka jūs mani apkrāpjat, visi ļaudis kopā.
10
Nesiet pilnu desmito mantu namā, ka barība ir manā namā, un pārbaudiet jel mani tā, saka Tas Kungs Cebaot: vai es jums neatvēršu debess logus un jums nedošu svētības pārpārēm?
11
Un jūsu dēļ es rāšu ēdēju, lai tas jums nemaitā zemes augļus, un lai vīna koks tīrumā jums nav neauglīgs, saka Tas Kungs Cebaot.
12
Un visas tautas jūs teiks laimīgus, jo jūs būsiet jauka zeme, saka Tas Kungs Cebaot. -
13
Jūsu vārdi ir cieti pret mani, saka Tas Kungs. Un jūs sakāt: ko mēs pret tevi runājam?
14
Jūs sakāt: tas ir velti, Dievam kalpot, jo kāds labums atlec, kad turam viņa bausli, un ka bēdās staigājam priekš Tā Kunga Cebaot?
15
Bet nu mēs teicam laimīgus tos pārgalvīgos, jo bezdievības darītāji pieaug, tie Dievu kārdina un taču izsprūk.
16
Tad tie, kas To Kungu bīstas, runāja cits ar citu, un Tas Kungs nomanīja un ieklausījās, un piemiņas grāmata ir rakstīta viņa priekšā tiem, kas To Kungu bīstas, un tiem, kas viņa vārdu piemin.
17
Un tai dienā, ko es darīšu, saka Tas Kungs Cebaot, tie man būs par īpašumu, un es tos žēlošu, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo.
18
Tad jūs atkal redzēsiet to starpību starp taisnu un bezdievīgu, starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo.
Malahi 3:1
Malahi 3:2
Malahi 3:3
Malahi 3:4
Malahi 3:5
Malahi 3:6
Malahi 3:7
Malahi 3:8
Malahi 3:9
Malahi 3:10
Malahi 3:11
Malahi 3:12
Malahi 3:13
Malahi 3:14
Malahi 3:15
Malahi 3:16
Malahi 3:17
Malahi 3:18
Malahi 1 / Mal 1
Malahi 2 / Mal 2
Malahi 3 / Mal 3
Malahi 4 / Mal 4