A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Malahi 2

1
Un nu, jūs priesteri, šis bauslis jums ir dots:
2
Ja jūs negribat klausīt, nedz ņemt pie sirds, manam vārdam dot godu, saka Tas Kungs Cebaot, tad es sūtīšu lāstu pret jums un nolādēšu jūsu svētību, tiešām, es to nolādēšu, tāpēc ka jūs neņemat pie sirds.
3
Redzi, es jums maitāšu sēklu un kaisīšu sūdus uz jūsu vaigiem, jūsu svētku sūdus, tā ka jūs līdz ar tiem tapsiet izmēzti.
4
Tad jūs samanīsiet, ka es šo bausli pie jums esmu sūtījis, ka tā būtu mana derība ar Levi, saka Tas Kungs Cebaot.
5
Mana derība ar viņu bija dzīvība un miers, un to es viņam devu, lai mani bīstas, un viņš mani bijās, un viņš drebēja priekš Mana Vārda.
6
Patiesības bauslība bija viņa mutē, un nelietība nebija atrodama uz viņa lūpām. Viņš ar mani staigāja mierā un taisnībā un atgrieza daudz ļaudis no nozieguma.
7
Jo priestera lūpām būs sargāt atzīšanu, un no viņa mutes būs meklēt mācību, jo viņš ir Tā Kunga Cebaot vēstnesis.
8
Bet jūs esat nogriezušies no ceļa, jūs esat darījuši, ka daudz pie bauslības piedauzījušies, jūs Levja derību esiet samaitājuši, saka Tas Kungs Cebaot.
9
Tad es arīdzan jūs esmu darījis nievājamus un necienīgus priekš visiem ļaudīm, tāpēc ka jūs neturat manus ceļus, bet bauslībā uzlūkojiet cilvēka vaigu.
10
Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai viens Dievs mūs nav radījis? Kāpēc tad mēs cits citam neturam ticību, bet sagānam savu tēvu derību?
11
Jūda netur ticību, un iekš Izraēla un Jeruzālemē notiek negantība. Jo Jūda sagānījis Tā Kunga svētumu, ko viņš mīļo, un precējis sveša dieva meitu.
12
Tas Kungs lai izdeldē tam vīram, kas tā dara, no Jēkaba dzīvokļa tos, kas prasa un kas atbild, un tos, kas upurē Tam Kungam Cebaot.
13
Otrkārt jūs šo dariet: jūs Tā Kunga altāri apklājat ar asarām, ar raudām un ar nopūtām, tā ka viņš to upuri vairs nevar ieredzēt nedz labprāt saņemt no jūsu rokām.
14
Tad jūs sakāt: Kāpēc tā? Tāpēc ka Tas Kungs ir liecinieks starp tevi un tavas jaunības sievu, kurai tu ticību neesi turējis, un viņa tomēr ir tava biedrene un tava saderētā sieva.
15
Tā neviens nav darījis, kam vēl gars atlicies. Bet ko tas viens darīja? Viņš meklēja dzimumu no Dieva. Tāpēc sargājaties savā garā, un neatstāji savas jaunības sievu.
16
Jo es ienīstu šķiršanu, saka Tas Kungs, Izraēla Dievs, un to, kas savas drēbes apgāna ar varas darbu, saka Tas Kungs Cebaot; tāpēc sargājaties savā garā, ka turat ticību.
17
Jūs apkaitināt To Kungu ar savu valodu; bet jūs sakāt: ar ko mēs viņu apkaitinājām? Ar to, ka jūs sakāt: kas ļaunu dara, tas ir labs priekš Tā Kunga acīm, un pie tādiem viņam ir labs prāts, jeb: kur ir tas Dievs, kas soda?
Malahi 2:1
Malahi 2:2
Malahi 2:3
Malahi 2:4
Malahi 2:5
Malahi 2:6
Malahi 2:7
Malahi 2:8
Malahi 2:9
Malahi 2:10
Malahi 2:11
Malahi 2:12
Malahi 2:13
Malahi 2:14
Malahi 2:15
Malahi 2:16
Malahi 2:17
Malahi 1 / Mal 1
Malahi 2 / Mal 2
Malahi 3 / Mal 3
Malahi 4 / Mal 4