A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Zaharija 8

1
Un Tā Kunga Cebaot vārds notika un sacīja:
2
Tā saka Tas Kungs Cebaot: es biju iekarsis par Ciānu ar lielu karstumu, ir ar lielu bardzību es par to biju iekarsis.
3
Tā saka Tas Kungs: es griežos atpakaļ uz Ciānu un dzīvošu Jeruzālemes vidū, un Jeruzālemi sauks par patiesības pilsētu un Tā Kunga Cebaot kalnu par svētu kalnu.
4
Tā saka Tas Kungs Cebaot: tur sēdēs vēl sirmi vīri un sirmas sievas Jeruzālemes ielās; ikvienam savs spieķis būs savā rokā aiz liela vecuma.
5
Un pilsētas ielas būs pilnas ar puisēniem un meitenēm, kas pa viņas ielām spēlējās.
6
Tā saka Tas Kungs Cebaot: Kad tas būs brīnums šo atlikušo ļaužu acīs tanīs dienās, vai tas arī būs brīnums manās acīs? saka Tas Kungs Cebaot.
7
Tā saka Tas Kungs Cebaot: Redzi, es atpestīšu savus ļaudis no austruma zemes un no saules rieta zemes.
8
Un es tos atvedīšu, ka tiem būs dzīvot Jeruzālemes vidū. Un tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu patiesībā un taisnībā.
9
Tā saka Tas Kungs Cebaot: Lai jūsu rokas paliek stipras, kas šos vārdus esat dzirdējuši šinīs dienās no praviešu mutes, kas bija tai dienā, kad sāka celt Tā Kunga Cebaot dzīvokli, taisīt Dieva namu.
10
Jo priekš šīm dienām cilvēkiem alga netika un lopiem algas nebija, un tiem, kas izgāja un iegāja, nebija miera no ienaidnieka, jo es palaidu visus cilvēkus citu pret citu.
11
Bet nu es pret šiem atlikušiem ļaudīm neturēšos kā viņā laika, saka Tas Kungs Cebaot.
12
Bet sēkla labi izdosies, vīna koks dos savas ogas, un zeme izdos savus augļus, un debesis dos savu rasu, un šiem atlikušiem ļaudīm es došu visu šo iemantot.
13
Un notiks, it kā jūs, Jūda nams un Izraēla nams, esiet bijuši lāsts tautu vidū, tāpat es jūs izglābšu, ka būsiet svētība; nebīstaties, un lai jūsu rokas paliek stipras.
14
Jo tā saka Tas Kungs Cebaot: it kā es esmu domājis, jums ļaunu darīt, kad jūsu tēvi mani apkaitināja, saka Tas Kungs Cebaot, un tas man nebija žēl,
15
Tāpat es atkal šinīs dienās domāju labu darīt Jeruzālemei un Jūda namam, - nebīstaties!
16
Šās ir tās lietas, ko jums būs darīt: runājiet patiesi ikviens ar savu tuvāku, tiesājiet taisni, un nesiet tiesu, lai miers valda jūsu vārtos.
17
Un nedomājiet ļaunu cits pret citu savā sirdī un lai jums ir nemīlama nepatiesa zvērēšana, jo visu šo es ienīstu, saka Tas Kungs.
18
Atkal Tā Kunga Cebaot vārds uz mani notika sacīdams:
19
Tā saka Tas Kungs Cebaot: tā gavēšana ceturtā un piektā un septītā un desmitā mēnesī Jūda namam būs par prieku un par līksmību un par jaukiem svētkiem; bet mīļojiet patiesību un mieru.
20
Tā saka Tas Kungs Cebaot: vēl nāks tautas un daudz pilsētu iedzīvotāji.
21
Un vienas pilsētas iedzīvotāji ies pie otras iedzīvotājiem un sacīs: ejam pielūgt To Kungu un meklēt To Kungu Cebaot, - arī es iešu.
22
Tā nāks daudz ļaužu, un varenas tautas meklēs To Kungu Cebaot Jeruzālemē un pielūgs To Kungu.
23
Tā saka Tas Kungs Cebaot: tanīs dienās notiks, ka desmit vīri no visādām pagānu valodām satvers viena Jūda vīra (drēbju) stūri un sacīs: mēs iesim jums līdz, jo mēs esam dzirdējuši, ka Dievs ir ar jums.
Zaharija 8:1
Zaharija 8:2
Zaharija 8:3
Zaharija 8:4
Zaharija 8:5
Zaharija 8:6
Zaharija 8:7
Zaharija 8:8
Zaharija 8:9
Zaharija 8:10
Zaharija 8:11
Zaharija 8:12
Zaharija 8:13
Zaharija 8:14
Zaharija 8:15
Zaharija 8:16
Zaharija 8:17
Zaharija 8:18
Zaharija 8:19
Zaharija 8:20
Zaharija 8:21
Zaharija 8:22
Zaharija 8:23
Zaharija 1 / Zah 1
Zaharija 2 / Zah 2
Zaharija 3 / Zah 3
Zaharija 4 / Zah 4
Zaharija 5 / Zah 5
Zaharija 6 / Zah 6
Zaharija 7 / Zah 7
Zaharija 8 / Zah 8
Zaharija 9 / Zah 9
Zaharija 10 / Zah 10
Zaharija 11 / Zah 11
Zaharija 12 / Zah 12
Zaharija 13 / Zah 13
Zaharija 14 / Zah 14