A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Zaharija 21
Es atkal pacēlu savas acis un skatījos, un redzi, tur bija vīrs, un viņa rokā mēra aukla.
2
Un es sacīju: kurp iedams? Un viņš sacīja uz mani: Jeruzālemi mērot un lūkot, kāds viņas platums un kāds viņas garums.
3
Un redzi, tas eņģelis, kas ar mani runāja, izgāja ārā. Un viens cits eņģelis tam nāca pretī.
4
Un viņš uz to sacīja: teci, runā uz šo jaunekli un saki: Jeruzālemē dzīvos bez mūriem aiz liela cilvēku un lopu pulka viņas vidu.
5
Un es, saka Tas Kungs, viņai būšu par degošu mūri visapkārt, un es būšu par godību viņas vidū.
6
Vai, vai, bēdziet jel no ziemeļa zemes! saka Tas Kungs; jo es jūs izpletīšu uz tiem četriem debess vējiem, saka Tas Kungs.
7
Vai, Ciāna, glābies, tu, kas dzīvo pie Bābeles meitas.
8
Jo tā saka Tas Kungs Cebaot: pēc godības viņš mani sūtījis pie tiem pagāniem, kas jūs aplaupījuši; jo kas jūs aizskar, tas aizskar viņa acs raugu.
9
Jo redzi, es cilāšu savu roku pār tiem; tie būs par laupījumu saviem kalpiem; tā jūs samanīsiet, ka Tas Kungs Cebaot mani sūtījis.
10
Gavilē un priecājies, Ciānas meita, jo redzi, es nāku un dzīvošu tavā vidū, saka Tas Kungs;
11
Un daudz pagāni tai dienā piebiedrosies Tam Kungam, un tie man būs par ļaudīm, un es dzīvošu tavā vidū, un tu samanīsi, ka Tas Kungs Cebaot mani pie tevis sūtījis.
12
Tad Tas Kungs iemantos Jūdu par savu tiesu tai svētā zemē un izredzēs atkal Jeruzālemi.
13
Klusu, visa miesa, Tā Kunga priekšā! Jo viņš ir uzcēlies no savas svētās vietas.