A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Zaharija 1

1
Astotā mēnesī, Dārija otrā gadā, Tā Kunga vārds notika uz pravieti Cakariju, Bereķijas, Idus dēla, dēlu, sacīdams:
2
Tas Kungs dusmodamies dusmojies par jūsu tēviem.
3
Tāpēc saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Cebaot: atgriežaties atkal pie manis, saka Tas Kungs Cebaot, tad es atkal griezīšos pie jums, saka Tas Kungs Cebaot.
4
Neesiet kā jūsu tēvi, uz ko tie pirmie pravieši sauca un sacīja: tā saka Tas Kungs Cebaot: atgriežaties jel no saviem ļauniem ceļiem un saviem ļauniem darbiem! Bet tie neklausīja un mani neņēma vērā, saka Tas Kungs.
5
Jūsu tēvi, kur tie ir? Un tie pravieši, vai tie var mūžīgi dzīvot?
6
Bet mani vārdi un mani likumi, ko es biju pavēlējis saviem kalpiem, tiem praviešiem, vai tie nav nākuši pār jūsu tēviem? Tā ka tie atgriezdamies sacīja: it kā Tas Kungs Cebaot bija nodomājis mums darīt pēc mūsu ceļiem un pēc mūsu darbiem, tā viņš mums ir darījis.
7
Divdesmit ceturtā dienā, vienpadsmitā mēnesī, tas bija Zebat mēnesis, Dārija otrā gadā, Tā Kunga vārds notika uz pravieti Cakariju, Bereķijas, Idus dēla, dēlu, sacīdams:
8
Es redzēju naktī un raugi, vīrs jāja uz sarkana zirga, un tas stāvēja starp mirtēm ielejā, un aiz viņa bija sarkani, bēri un balti zirgi.
9
Tad es sacīju: mans kungs, kas tie tādi? Un tas eņģelis, kas ar mani runāja, sacīja uz mani: es tev rādīšu, kas šie tādi.
10
Tad tas vīrs, kas stāvēja starp tām mirtēm, atbildēja un sacīja: šie ir tie, ko Tas Kungs izsūtījis, pārstaigāt zemi.
11
Un tie atbildēja Tā Kunga eņģelim, kas stāvēja starp tām mirtēm, un sacīja: mēs zemi esam pārstaigājuši, un redzi, visa zeme ir klusa un mierā.
12
Tad Tā Kunga eņģelis atbildēja un sacīja: Kungs Cebaot! Cik ilgi tu neapžēlosies par Jeruzālemi un par Jūda pilsētām, par kurām tu esi dusmojies šos septiņdesmit gadus?
13
Un Tas Kungs tam eņģelim, kas ar mani runāja, atbildēja labus vārdus, prieka vārdus.
14
Un tas eņģelis, kas ar mani runāja, sacīja uz mani: sludini un saki: tā saka Tas Kungs Cebaot: es esmu iekarsis par Jeruzālemi un par Ciānu ar lielu karstumu.
15
Un ar lielām dusmām es dusmojos par tiem drošiem pagāniem, jo es biju maķenīt dusmīgs, bet tie palīdzēja uz ļaunumu.
16
Tāpēc tā saka Tas Kungs: es atgriezīšos uz Jeruzālemi ar apžēlošanu, mans nams tur taps uztaisīts, saka Tas Kungs Cebaot, un mēra auklu vilks pār Jeruzālemi.
17
Sludini vēl un saki: tā saka Tas Kungs Cebaot: manām pilsētām atkal labi klāsies, jo Tas Kungs atkal iepriecinās Ciānu un atkal izredzēs Jeruzālemi. -
18
Un es pacēlu savas acis un skatījos, un redzi, tur bija četri ragi.
19
Un es sacīju uz to eņģeli, kas ar mani runāja: kas tie tādi? Un viņš sacīja uz mani: šie ir tie ragi, kas izkaisījuši Jūdu un Izraēli un Jeruzālemi.
20
Un Tas Kungs man rādīja četrus kalējus.
21
Tad es sacīju: ko tie nāk darīt? Un viņš runāja un sacīja: še ir tie ragi, kas Jūdu izkaisījuši, tā ka neviens savu galvu nepaceļ, bet šie ir nākuši tos biedināt un nosist zemē ragus tiem pagāniem, kas bija ragu pacēluši pret Jūda zemi, to izkaisīt. -
Zaharija 1:1
Zaharija 1:2
Zaharija 1:3
Zaharija 1:4
Zaharija 1:5
Zaharija 1:6
Zaharija 1:7
Zaharija 1:8
Zaharija 1:9
Zaharija 1:10
Zaharija 1:11
Zaharija 1:12
Zaharija 1:13
Zaharija 1:14
Zaharija 1:15
Zaharija 1:16
Zaharija 1:17
Zaharija 1:18
Zaharija 1:19
Zaharija 1:20
Zaharija 1:21
Zaharija 1 / Zah 1
Zaharija 2 / Zah 2
Zaharija 3 / Zah 3
Zaharija 4 / Zah 4
Zaharija 5 / Zah 5
Zaharija 6 / Zah 6
Zaharija 7 / Zah 7
Zaharija 8 / Zah 8
Zaharija 9 / Zah 9
Zaharija 10 / Zah 10
Zaharija 11 / Zah 11
Zaharija 12 / Zah 12
Zaharija 13 / Zah 13
Zaharija 14 / Zah 14