A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cefanjas 11
Tā Kunga vārds, kas notika Jozijas, Amona dēla, Jūda ķēniņa, dienās uz Cevaniju, Kuzus dēlu; tas bija Ģedalijas, tas Amarijas, tas Izķijas dēls.
2
Rautin es aizraušu visu no zemes virsas, saka Tas Kungs.
3
Es aizraušu cilvēkus un lopus, es aizraušu putnus apakš debess un zivis jūrā un apgrēcības līdz ar bezdievīgiem, un es izdeldēšu cilvēkus no zemes virsas, saka Tas Kungs.
4
Un es izstiepšu savu roku pret Jūdu un pret visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem, un izdeldēšu no šās vietas, kas atlicies no Baāla, un elka kalpu vārdu līdz ar tiem priesteriem,
5
Līdz ar tiem, kas pielūdz debess spēku uz jumtiem, un kas pielūdz un zvērē pie Tā Kunga un arī zvērē pie sava ķēniņa,
6
Un kas atkāpjas no Tā Kunga, un kas nemeklē To Kungu un pēc viņa nevaicā.
7
Ciet klusu priekš Tā Kunga Kunga, jo Tā Kunga diena ir tuvu, jo Tas Kungs ir sataisījis upuri, viņš ir svētījis savus viesus.
8
Un Tā Kunga upura dienā es piemeklēšu virsniekus un ķēniņu bērnus un visus, kas ģērbjās ārzemes drēbēs.
9
Un tai dienā es piemeklēšu visus, kas lec pār slieksni un kas sava kunga namu pilda ar laupījumu un viltu.
10
Un tai dienā, saka Tas Kungs, celsies brēkšanas balss no Zivju vārtiem un kaukšana no otra gala un lielas vaimanas no pakalniem.
11
Kauciet, ielejas iedzīvotāji; jo visi tirgotāji izdeldēti, visi naudas krājēji nomaitāti.
12
Un tanī laikā es Jeruzālemi izmeklēšu ar uguni un piemeklēšu tos vīrus, kas sēž uz savām mielēm, kas saka savās sirdīs: Tas Kungs nedara ne laba, ne ļauna.
13
Tāpēc viņu manta paliks par laupījumu un viņu nami par postažām. Tie gan uztaisa namus, bet tur nedzīvos, tie dēsta vīna dārzus, bet to vīnu nedzers.
14
Tā Kunga lielā diena ir tuvu un ļoti steidzās. Klau, Tā Kunga diena! Briesmīgi brēc paši varenie.
15
Šī diena būs bardzības diena, bēdu un bailības diena, vētras un posta diena, melna un tumša diena, apmākusies un miglaina diena,
16
Bazūnes un kara trokšņa diena pret visām stiprām pilsētām un augstām pilīm.
17
Un es izbiedēšu cilvēkus, ka tie iet kā akli; jo tie grēkojuši pret To Kungu, un viņu asinis taps izgāztas kā pīšļi, un viņu miesas kā mēsli.
18
Ne viņu sudrabs, ne viņu zelts tos neizglābs Tā Kunga bardzības dienā, bet viņa karstuma ugunī visa zeme taps aprīta; jo ātru galu viņš darīs visiem zemes iedzīvotājiem.