A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Amos 11
Šie ir Amosa, Tekoas avju gana, vārdi, ko viņš ir redzējis pār Izraēli Uzijas, Jūda ķēniņa, dienās, un Jerobeama, Joas dēla, Izraēla ķēniņa, dienās, divus gadus priekš tās zemes trīcēšanas.
2
Un viņš sacīja: Tas Kungs rūc no Ciānas un paceļ savu balsi no Jeruzālemes, ka ganības bēdājās, un Karmeļa galva nokalst.
3
Tā saka Tas Kungs: treju vai četru Damaskus pārkāpumu dēļ - to es nenovērsīšu, - tāpēc ka tie Ģileadu kūluši ar asiem dzelzs spriguļiem,
4
Tāpēc es sūtīšu uguni Azaēļa namā, tas aprīs BenAdada skaistās pilis.
5
Un es salauzīšu Damaskus aizšaujamo un izdeldēšu tos iedzīvotājus no Avenas ielejas un to, kas scepteri tur no BetEdenas; un Sīrijas ļaudis taps aizvesti uz Ķiru, saka Tas Kungs.
6
Tā saka Tas Kungs: triju vai četru Gacas pārkāpumu dēļ, - to es nenovērsīšu, - tādēļ ka tie (manus ļaudis) lielā pulkā aizveduši, tos nodot Edomam,
7
Tādēļ es sūtīšu uguni Gacas mūros, tas aprīs viņas skaistos namus.
8
Un es izdeldēšu tos iedzīvotājus no Azdodas, un, kas scepteri tur, no Askalonas, un es griezīšu savu roku pret Ekronu, ka bojā ies viss Vīlistu atlikums, saka Tas Kungs Kungs.
9
Tā saka Tas Kungs: treju vai četru Tirus pārkāpumu dēļ, - to es nenovērsīšu, - tāpēc ka tie manus ļaudis lielā pulkā nodevuši Edomam un nav pieminējuši brāļu derību,
10
Tāpēc es sūtīšu uguni Tirus mūros, un tas aprīs viņa skaistos namus.
11
Tā saka Tas Kungs: triju vai četru Edoma pārkāpumu dēļ, - to es nenovērsīšu, - tāpēc ka viņš savu brāli ar zobenu vajājis, un savu mīlestību iznīcinājis un savā bardzībā arvien plosās un patur mūžam savas dusmas,
12
Tāpēc es sūtīšu uguni Temanā, tas aprīs Bocras skaistos namus.
13
Tā saka Tas Kungs: triju vai četru Amona bērnu pārkāpumu dēļ - to es nenovērsīšu, - tāpēc ka tie Ģileadas grūtās sievas uzšķērduši savas robežas izplest,
14
Tāpēc es iededzināšu uguni Rabas mūros, tas aprīs viņas skaistos namus, kara dienas kliegšanā un vētras dienas aukā.
15
Un viņu ķēniņš ies cietumā ar saviem lielkungiem, saka Tas Kungs.Amos 1:1
Amos 1:2
Amos 1:3
Amos 1:4
Amos 1:5
Amos 1:6
Amos 1:7
Amos 1:8
Amos 1:9
Amos 1:10
Amos 1:11
Amos 1:12
Amos 1:13
Amos 1:14
Amos 1:15


Amos 1 / Amo 1
Amos 2 / Amo 2
Amos 3 / Amo 3
Amos 4 / Amo 4
Amos 5 / Amo 5
Amos 6 / Amo 6
Amos 7 / Amo 7
Amos 8 / Amo 8
Amos 9 / Amo 9