A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 81
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Ņem Āronu un viņa dēlus līdz ar viņu un tās drēbes un to svaidāmo eļļu un to grēku upura vērsi un tos divus aunus un to kurvi ar neraudzētām maizēm;
3
Un sapulcē visu draudzi priekš saiešanas telts durvīm.
4
Tad Mozus darīja, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis, un tā draudze tapa sapulcēta priekš saiešanas telts durvīm.
5
Un Mozus sacīja uz to draudzi: šis ir tas vārds, ko Tas Kungs pavēlējis darīt.
6
Un Mozus pieveda Āronu un viņa dēlus un mazgāja tos ar ūdeni.
7
Tad viņš tam apvilka tos svārkus un viņu apjoza ar to jostu un viņam apvilka to uzvalku un viņam uzlika to plecusegu un viņu apjoza ar tās plecusegas jostu un to ar šo piesēja,
8
Un viņam aplika to krūšu glītumu, un tam krūšu glītumam uzlika tos urim un tumim (gaismu un taisnību).
9
Un viņš uzlika to cepuri viņa galvā un pielika pie tās cepures viņa pieres priekšā to zelta platīti, to svētības kroni, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
10
Un Mozus ņēma to svaidāmo eļļu un svaidīja to dzīvokli un visu, kas iekš tā bija, un viņš to svētīja.
11
Un viņš no tās slacīja uz altāri septiņreiz un svaidīja altāri un visus viņa rīkus līdz ar to mazgāšanas trauku un viņa kāju, lai (visu) to iesvētītu.
12
Un viņš lēja no tās svaidāmās eļļas uz Ārona galvu un to svaidīja, lai to iesvētītu.
13
Un Mozus pieveda Ārona dēlus un tiem uzvilka tos svārkus un tos apjoza ar jostām un viņiem uzsēja paaugstas cepures, itin kā Tas Kungs bija pavēlējis.
14
Un viņš lika pievest to grēku upura vērsi, un Ārons un viņa dēli uzlika savas rokas uz tā grēku upura vērša galvu.
15
Un tas tapa nokauts, un Mozus ņēma tās asinis un tās uzlika ar savu pirkstu altāra ragiem visapkārt un šķīstīja altāri, pēc tam viņš izlēja tās asinis uz altāra grīdu un to iesvētīja un salīdzināja.
16
Un viņš ņēma visus tos taukus, kas pie iekšām un tos taukus pie aknām un abējas īkstis un viņu taukus, un to iededzināja uz altāra.
17
Bet to vērsi ar viņa ādu un viņa gaļu un viņa sūdus viņš sadedzināja ar uguni ārpus lēģera, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
18
Un viņš lika atvest tā dedzināmā upura aunu, un Ārons un viņa dēli uzlika savas rokas uz tā auna galvu,
19
Un tas tapa nokauts, un Mozus slacīja tās asinis ap altāri visapkārt.
20
Un viņš pārdalīja to aunu viņa gabalos un iededzināja to galvu un tos gabalus un taukus.
21
Bet iekšas un kājas viņš mazgāja ar ūdeni, un Mozus iededzināja visu to aunu uz altāra. Tas bija dedzināms upuris par saldu smaržu, uguns upuris Tam Kungam, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
22
Pēc tam viņš lika atvest to otru aunu, to iesvētīšanas upura aunu, un Ārons ar saviem dēliem uzlika savas rokas uz tā auna galvu.
23
Un tas tapa nokauts, un Mozus ņēma no viņa asinīm un tās lika uz Ārona labās auss skripstiņu un uz viņa labās rokas īkšķi un uz viņa labās kājas lielo pirkstu.
24
Viņš pieveda arī Ārona dēlus un lika no tām asinīm uz viņu labās auss skripstiņu un uz viņu labās rokas īkšķi un uz viņu labās kājas lielo pirkstu un slacīja tās asinis ap altāri visapkārt.
25
Un viņš ņēma tos taukus un to asti un visus taukus, kas ir pie iekšām, un tos taukus pie aknām un abējas īkstis un viņu taukumu un to labo pleci.
26
Un viņš ņēma arī neraudzētas maizes no tā kurvja, kas bija Tā Kunga priekšā, vienu neraudzētu karašu un vienu ar eļļu ceptu karašu un vienu rausi un lika tos uz tiem taukiem un uz to labo pleci.
27
Un viņš lika visu to uz Ārona rokām un uz viņa dēlu rokām un līgoja to par līgojamu upuri Tā Kunga priekšā.
28
Pēc tam Mozus to ņēma no viņu rokām un to iededzināja uz dedzināmo upuru altāra; tas bija iesvētīšanas upuris par saldu smaržu, tas bija uguns upuris Tam Kungam.
29
Un Mozus ņēma tās krūtis un tās līgoja par līgojamu upuri Tā Kunga priekšā no tā iesvētīšanas upura auna; tās bija Mozum par daļu, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
30
Un Mozus ņēma arī no tās svaidāmās eļļas un no tām asinīm, kas bija uz altāra, un to slacīja uz Āronu un viņa drēbēm un uz viņa dēliem un uz viņa dēlu drēbēm arīdzan, un iesvētīja Āronu un viņa drēbes un viņa dēlus un viņa dēlu drēbes arīdzan.
31
Un Mozus sacīja uz Āronu un uz viņa dēliem: vāriet to gaļu priekš saiešanas telts durvīm un ēdiet to turpat līdz ar to maizi, kas ir iesvētīšanas upura kurvī, itin kā man pavēlēts un sacīts. Āronam un viņa dēliem to būs ēst.
32
Bet kas atliek no tās gaļas un no tās maizes, to jums būs ar uguni sadedzināt.
33
Jums arī nebūs iziet no saiešanas telts durvīm septiņas dienas, līdz tai dienai, kad jūsu iesvētīšanas upura dienas beidzās, jo septiņas dienas jūsu rokas taps pildītas.
34
Itin kā tas šinī dienā ir darīts, tā Tas Kungs pavēlējis to darīt, lai jūs topat salīdzināti.
35
Jums tad priekš saiešanas telts durvīm būs palikt dienu un nakti septiņas dienas un turēt Tā Kunga likumu, ka jūs nemirstat; jo tā tas man ir pavēlēts.
36
Un Ārons un viņa dēli darīja visu to, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis.Leviticus 8:1

Leviticus 8:2

Leviticus 8:3

Leviticus 8:4

Leviticus 8:5

Leviticus 8:6

Leviticus 8:7

Leviticus 8:8

Leviticus 8:9

Leviticus 8:10

Leviticus 8:11

Leviticus 8:12

Leviticus 8:13

Leviticus 8:14

Leviticus 8:15

Leviticus 8:16

Leviticus 8:17

Leviticus 8:18

Leviticus 8:19

Leviticus 8:20

Leviticus 8:21

Leviticus 8:22

Leviticus 8:23

Leviticus 8:24

Leviticus 8:25

Leviticus 8:26

Leviticus 8:27

Leviticus 8:28

Leviticus 8:29

Leviticus 8:30

Leviticus 8:31

Leviticus 8:32

Leviticus 8:33

Leviticus 8:34

Leviticus 8:35

Leviticus 8:36Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27