A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 71
Šis nu ir tas nozieguma upura likums; tas ir augsti svēts.
2
Tai vietā, kur nokauj dedzināmo upuri, būs arī nokaut nozieguma upuri, un viņa asinis būs slacīt uz altāri visapkārt.
3
Un visus viņa taukus būs upurēt, asti un taukus, kas iekšas apklāj,
4
Un abas īkstis un tos taukus pie tām, pie gurniem, un aknu taukus būs noņemt pie īkstīm.
5
Un priesterim tos būs iededzināt uz altāra par uguns upuri Tam Kungam; tas ir nozieguma upuris.
6
Visiem, kas no vīriešu kārtas starp priesteriem, no tā būs ēst; to būs ēst svētā vietā, - tas ir augsti svēts.
7
It kā grēku upuris, tā būs būt nozieguma upurim, - tiem ir viens likums, tas pieder tam priesterim, kas ar to salīdzina.
8
Un tam priesterim, kas upurē kāda dedzināmo upuri, pieder no tā dedzināmā upura, ko viņš upurē, tā āda.
9
Un visi ēdamie upuri, kas ceplī top cepti, ar visu, kas katlā un pannā sataisīts, pieder tam priesterim, kas to upurē.
10
Ir visi ēdamie upuri vai ar eļļu sajauktie, vai sausie, piederēs visiem Ārona dēliem, vienam kā otram.
11
Un šis ir tas likums par to pateicības upuri, ko Tam Kungam upurē.
12
Ja to par pateicību pienes, tad līdz ar to pateicības upuri būs upurēt neraudzētas karašas, kas ar eļļu sajauktas, un neraudzētus raušus, kas ar eļļu aptraipīti, un karašas, kas ar eļļu ir sajauktas no iejautiem kviešu miltiem.
13
Līdz ar tām karašām būs pienest saraudzētu maizi par upuri, par pateicības upuri un slavas upuri.
14
Un vienu karašu no visa tā upura Tam Kungam būs pienest par cilājamu upuri; tas piederēs tam priesterim, kas slaka pateicības upura asinis.
15
Bet slavas un pateicības upura gaļu būs tai dienā ēst, kad to upurē; no tā nekā nebūs atlicināt līdz rītam.
16
Un ja viņa upuris ir solījums vai upuris no laba prāta, tad to būs ēst tai dienā, kad to nes, un kas no tā atliek, to būs ēst otrā dienā.
17
Un kas vēl atliek no tā upura gaļas, to būs trešā dienā sadedzināt ar uguni.
18
Bet ja kas no sava pateicības upura gaļas ēdīs trešā dienā, tad tas, kas to upurējis, nebūs patīkams, - tas upuris viņam netaps pielīdzināts, tā būs viena negantība, un tam, kas no tā ēdīs, tas būs par noziegumu.
19
Un to gaļu nebūs ēst, kas no kāda nešķīstuma aizskarta, to būs sadedzināt ar uguni. To gaļu ikviens var ēst, kas ir šķīsts.
20
Un ja kas laban ēdīs no Tā Kunga pateicības upura gaļas, kamēr nešķīstums pie viņa, tad tam būs tapt izdeldētam no saviem ļaudīm.
21
Un ja kas laban ko aizskar, kas ir nešķīsts, vai cilvēka nešķīstumu vai kādu nešķīstu lopu vai kādu citu nešķīstu negantību, un ēd no pateicības upura gaļas, kas Tam Kungam pieder, tam būs tapt izdeldētam no saviem ļaudīm.
22
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
23
Runā uz Izraēla bērniem un saki: Jums nebūs ēst taukus no vēršiem un jēriem un kazām.
24
Taukus no kādas maitas un taukus no tā, kas saplēsts, jūs varat likt pie visādām lietām, bet jums tos nebūs ēst.
25
Jo ikviens, kas taukus ēdīs no kāda lopa, no kā Tam Kungam upurē uguns upuri, tam, kas to ēdis, būs tapt izdeldētam no saviem ļaudīm.
26
Jums arī nepavisam nebūs asinis ēst savās mājās, ne no putniem, ne no lopiem.
27
Ikvienam, kas asinis ēd, tam būs tapt izdeldētam no saviem ļaudīm.
28
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
29
Runā uz Izraēla bērniem un saki: kas savu pateicības upuri Tam Kungam nes, tam būs atnest, kas Tam Kungam par upuri pienākas no viņa pateicības upura.
30
Viņa rokas lai to uguns upuri Tam Kungam nes, tos krūšu taukus lai nes līdz ar tām krūtīm, un to lai līgo par līgojamu upuri Tā Kunga priekšā.
31
Un priesterim tos taukus būs iededzināt uz altāra, bet tās krūtis piederēs Āronam un viņa dēliem.
32
Un to labo pleci jums būs dot par cilājamu upuri priesterim no saviem pateicības upuriem.
33
Kurš no Ārona dēliem upurē pateicības upura asinis un taukus, tam tas labais plecs piederēs par daļu.
34
Jo tās krūtis un to cilājamo pleci es esmu ņēmis no Izraēla bērniem, no viņu pateicības upura, un tos devis Āronam, tam priesterim, un viņa dēliem par tiesu no Izraēla bērniem mūžam.
35
Šī ir Ārona svaidīšanas daļa un viņa dēlu svaidīšanas daļa no Tā Kunga uguns upuriem, tai dienā, kad viņš tos pieveda, palikt par Tā Kunga priesteriem.
36
To Tas Kungs pavēlējis, viņiem dot no Izraēla bērniem, tai dienā, kad viņš tos svaidīja, par tiesu pie viņu pēcnākamiem mūžam.
37
Šis ir dedzināmā upura, ēdamā upura un grēku upura un nozieguma upura un iesvētīšanas upura un pateicības upura likums,
38
Ko Tas Kungs Mozum ir pavēlējis uz Sinaī kalna, kad viņš Izraēla bērniem pavēlēja, Tam Kungam upurēt savus upurus Sinaī tuksnesī.Leviticus 7:1

Leviticus 7:2

Leviticus 7:3

Leviticus 7:4

Leviticus 7:5

Leviticus 7:6

Leviticus 7:7

Leviticus 7:8

Leviticus 7:9

Leviticus 7:10

Leviticus 7:11

Leviticus 7:12

Leviticus 7:13

Leviticus 7:14

Leviticus 7:15

Leviticus 7:16

Leviticus 7:17

Leviticus 7:18

Leviticus 7:19

Leviticus 7:20

Leviticus 7:21

Leviticus 7:22

Leviticus 7:23

Leviticus 7:24

Leviticus 7:25

Leviticus 7:26

Leviticus 7:27

Leviticus 7:28

Leviticus 7:29

Leviticus 7:30

Leviticus 7:31

Leviticus 7:32

Leviticus 7:33

Leviticus 7:34

Leviticus 7:35

Leviticus 7:36

Leviticus 7:37

Leviticus 7:38Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27