A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 41
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Runā uz Izraēla bērniem un saki: ja kas laban netīši apgrēkojies pret kādu no Tā Kunga baušļiem, ko nebūs darīt, un pret vienu no tiem darījis,
3
Ja priesteris, kas ir svaidīts, apgrēkojies, ka viņš tos ļaudis apgrēcina, tad viņam savu grēku dēļ, ko viņš grēkojis, Tam Kungam būs pienest vienu vērsi, jaunu vērsi, kas bez vainas, par grēku upuri.
4
Un tam to vērsi būs vest priekš saiešanas telts durvīm Tā Kunga priekšā, un būs likt savu roku uz tā vērša galvu un to vērsi nokaut Tā Kunga priekšā.
5
Un tam svaidītam priesterim būs ņemt no tā vērša asinīm un to nest saiešanas teltī.
6
Un priesterim būs iemērkt savu pirkstu asinīs, un ar tām asinīm septiņkārt slacināt Tā Kunga priekšā pret svētās vietas priekškaramo.
7
Un priesterim būs likt no tām asinīm arī uz altāra ragiem, kur smaržīgas zāles top kvēpinātas, kas saiešanas teltī ir Tā Kunga priekšā, un tā vērša citas asinis tam būs izliet uz dedzināmo upuru altāra grīdu priekš saiešanas telts durvīm.
8
Un grēku upura vērša taukus visus viņam no tā būs atņemt.
9
Tos taukus, kas iekšas apklāj, un visus taukus, kas ir pie iekšām, ir abējas īkstis un tos taukus, kas tām klātu ir pie gurniem, un aknu taukus, to būs noņemt pie īkstīm,
10
Itin kā tas top atņemts no pateicības upura vērša; un tam priesterim to būs iededzināt uz dedzināmo upuru altāra.
11
Bet tā vērša ādu un visu viņa gaļu ar viņa galvu un ar viņa kājām un viņa iekšas un viņa sūdus
12
Un visu to vērsi būs iznest ārā lēģera priekšā uz šķīstu vietu, kur pelni top izgāzti, un to ar uguni būs sadedzināt uz malkas; pie tiem izgāztiem pelniem to būs sadedzināt.
13
Un ja visa Izraēla draudze netīši apgrēkotos, un tā lieta būtu apslēpta priekš draudzes acīm, un ja tie ko būtu darījuši pret kādu no Tā Kunga baušļiem, ko tiem nebija darīt, un būtu noziegušies,
14
Un ja tie grēki, ko tie darījuši, top zināmi, tad draudzei būs atvest vienu vērsi, jaunu vērsi, par grēku upuri un to vest saiešanas telts priekšā.
15
Un draudzes vecajiem būs likt savas rokas uz tā vērša galvu Tā Kunga priekšā un to vērsi nokaut Tā Kunga priekšā.
16
Un tam svaidītam priesterim no tā vērša asinīm būs nest saiešanas teltī.
17
Un priesterim būs iemērkt savu pirkstu, un no asinīm ņemt un septiņkārt slacīt Tā Kunga priekšā pret priekškaramo.
18
Un viņam no tām asinīm būs likt uz altāra ragiem, kas ir priekš Tā Kunga saiešanas telts; tad viņam visas asinis būs izliet uz tā dedzināmo upura altāra grīdu priekš saiešanas telts durvīm.
19
Viņam arī būs atņemt visus viņa taukus no tā un tos iededzināt uz altāra.
20
Un ar šo vērsi būs darīt, itin kā dara ar grēku upura vērsi; tā ar to būs darīt. Un priesterim tos būs salīdzināt, tad tiem taps piedots.
21
Un to vērsi būs ārā vest no lēģera un sadedzināt, itin kā viņš to pirmo vērsi sadedzinājis; tas ir draudzes grēku upuris.
22
Ja kāds virsnieks netīši apgrēkojās un dara pret kādu no Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko nebūs darīt un paliek noziedzīgs,
23
vai kad viņam tie grēki, ar ko viņš apgrēkojies, top zināmi, tad viņam par upuri būs atvest āzi, kas bez vainas,
24
Un būs likt savu roku uz tā āža galvu un to nokaut tai vietā, kur dedzināmo upuri nokauj Tā Kunga priekšā; tas ir grēku upuris.
25
Un priesterim būs ņemt ar savu pirkstu no tā grēku upura asinīm un likt uz dedzināmo upuru altāra ragiem, tad izgāzt viņa asinis uz dedzināmo upuru altāra grīdu.
26
Bet visus viņa taukus tam būs iededzināt uz altāra, it kā pateicības upura taukus; tā priesterim būs salīdzināt viņa grēkus, tad tie viņam taps piedoti.
27
Un ja kas laban no zemiem ļaudīm netīši apgrēkojās, darīdams pret vienu no Tā Kunga baušļiem, ko tam nebija darīt, un paliek noziedzīgs,
28
Vai kad viņa grēki, ar ko tas apgrēkojies, viņam top zināmi, tad tam būs atvest par upuri jaunu kazu, kas bez vainas, par saviem grēkiem, ko tas darījis.
29
Un tam savu roku būs likt uz tā grēku upura galvu un to grēku upuri nokaut, kur dedzināma upura vieta.
30
Tad priesterim būs ņemt ar savu pirkstu no viņa asinīm un likt uz dedzināmo upuru altāra ragiem, un visas viņa asinis izgāzt uz altāra grīdu.
31
Bet visus viņa taukus viņam būs noņemt, itin kā noņem pateicības upura taukus, un priesterim to būs iededzināt uz altāra Tam Kungam par saldu smaržu; tā priesterim viņu būs salīdzināt, tad viņam taps piedots.
32
Bet ja viņš avi upurē par grēku upuri, tad tam būs atnest aitiņu, kas bez vainas,
33
Un būs likt savu roku uz tā grēku upura galvu un to nokaut par grēku upuri tai vietā, kur nokauj dedzināmos upurus.
34
Un priesterim no tā grēku upura asinīm būs ņemt ar savu pirkstu un likt uz dedzināmo upuru altāra ragiem un visas viņa asinis izliet uz altāra grīdu.
35
Un visus taukus no tā būs noņemt, it kā noņem pateicības upura jēra taukus, un priesterim tos būs iededzināt uz altāra, par uguns upuri Tam Kungam; tā priesterim viņu būs salīdzināt par viņa grēku, ko tas darījis, - tad viņam taps piedots.Leviticus 4:1

Leviticus 4:2

Leviticus 4:3

Leviticus 4:4

Leviticus 4:5

Leviticus 4:6

Leviticus 4:7

Leviticus 4:8

Leviticus 4:9

Leviticus 4:10

Leviticus 4:11

Leviticus 4:12

Leviticus 4:13

Leviticus 4:14

Leviticus 4:15

Leviticus 4:16

Leviticus 4:17

Leviticus 4:18

Leviticus 4:19

Leviticus 4:20

Leviticus 4:21

Leviticus 4:22

Leviticus 4:23

Leviticus 4:24

Leviticus 4:25

Leviticus 4:26

Leviticus 4:27

Leviticus 4:28

Leviticus 4:29

Leviticus 4:30

Leviticus 4:31

Leviticus 4:32

Leviticus 4:33

Leviticus 4:34

Leviticus 4:35Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27