A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 261
Jums nebūs sev darīt elkus, nedz izgriezt bildes, nedz uzcelt kādus stabus, nedz likt iezīmētus akmeņus savā zemē, tos pielūgt; jo es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
2
Manas dusēšanas dienas jums būs turēt un manu svēto vietu bīties; - es esmu Tas Kungs.
3
Ja jūs manos likumos staigāsiet un manas pavēles turēsiet un tās darīsiet,
4
Tad es jums došu lietu savā laikā, un zeme dos savu labību, un koki laukā dos savus augļus.
5
Un kulšanas laiks sniegsies līdz vīna lasīšanai, un vīna lasīšana līdz sējamam laikam, un jūs ēdīsiet savu maizi un būsiet paēduši un dzīvosiet mierīgi savā zemē.
6
Un es došu mieru zemei, ka jūs gulēsiet, un nebūs, kas biedina; un es atņemšu visus niknos zvērus no zemes, un zobenam nebūs iet pa jūsu zemi.
7
Un jūs saviem ienaidniekiem dzīsities pakaļ, un tie kritīs caur zobenu priekš jūsu acīm.
8
Pieci no jums dzenās simtus, un simts no jums dzenās desmit tūkstošus, un jūsu ienaidniekiem priekš jūsu acīm būs krist caur zobenu.
9
Un es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un uzcelšu ar jums savu derību.
10
Un jūs ēdīsiet no veca padoma, un to veco jūs nesīsiet ārā jaunajam nākot.
11
Un es celšu savu dzīvokli jūsu vidū, un mana dvēsele jūs neapniks,
12
Un es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs man būsiet par ļaudīm.
13
Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, ka jūs nebūtu viņas vergi, un esmu saraustījis jūsu jūga saites un esmu licis jums stāvu staigāt.
14
Bet ja jūs man neklausīsiet un visus šos baušļus nedarīsiet,
15
Un ja jūs manus likumus nicināsiet, un ja jūsu dvēsele manu tiesu apniks, ka jūs nedarāt visus manus baušļus, nicinādami manu derību,
16
Tad es jums tā darīšu: es likšu pār jums nākt izbailēm, dilonim un karstuma sērgai, kas acis aptumšo un dvēseli nomoka; un jums savu sēklu būs velti sēt, un jūsu ienaidniekiem to būs ēst.
17
Un es celšu savu vaigu pret jums, ka jūs tapsiet kauti savu ienaidnieku priekšā, un jūsu nicinātājiem būs par jums valdīt, un jūs bēgsiet, kad neviens jūs nedzenā.
18
Un ja jūs ir tad man vēl neklausīsiet, tad es tam vēl pielikšu septiņkārt, jūsu grēkus sodīdams.
19
Jo es salauzīšu jūsu stipruma lepnību un jums darīšu debesi kā dzelzi un zemi kā varu.
20
Un jūs savu spēku velti tērēsiet un jūsu zeme nedos savu ražu, nedz jūsu zemes koki savus augļus.
21
Un ja jūs man pretī turēsities un negribēsiet man klausīt, tad es uzlikšu jums vēl septiņkārtīgas mokas jūsu grēku dēļ.
22
Un es jums sūtīšu meža zvērus, kas jūsu bērnus aprīs un jūsu lopus saplosīs un jūs dzīs mazumā, un jūsu ceļiem būs palikt tukšiem.
23
Un ja jūs vēl nepieņemsiet šo manu pārmācību, bet man pretī turēsities,
24
Tad es jums arīdzan pretī turēšos un jūs sitīšu vēl septiņkārt vairāk jūsu grēku dēļ.
25
Jo es vedīšu pār jums atriebšanas zobenu, kas atriebs manu derību, un kad jūs glābsities savās pilsētās, tad es sūtīšu mēri jūsu vidu, un jūs tapsiet nodoti ienaidnieka rokā.
26
Kad es jums atņemšu maizes padomu, tad desmit sievām jūsu maizi būs cept vienā ceplī, un jūsu maizi atdos ar svaru, un jūs ēdīsiet un nebūsiet paēduši.
27
Un ja jūs ir caur to man neklausīsiet, bet man turēsities pretī,
28
Tad ir es jums bardzībā turēšos pretī un jūs pārmācīšu vēl septiņkārt vairāk jūsu grēku dēļ.
29
Jo jūs ēdīsiet savu dēlu miesas un savu meitu miesas jūs ēdīsiet.
30
Un es izpostīšu jūsu kalnu vietas un izdeldēšu jūsu elku stabus un metīšu jūsu maitas uz jūsu nogāztiem elkiem un jūs būsiet riebīgi manai dvēselei.
31
Un es darīšu jūsu pilsētas par postažām un izpostīšu jūsu svētumus, un es negribu ost jūsu saldo smaržu.
32
Es to zemi tā gribu izpostīt, ka būs iztrūcināties jūsu ienaidniekiem, kas tur dzīvo.
33
Un es jūs izkaisīšu starp pagāniem un izvilkšu zobenu jums pakaļ, un jūsu zeme paliks postā un jūsu pilsētas taps izpostītas.
34
Tad zeme baudīs savu dusēšanu visā tai posta laikā un kamēr jūs esat ienaidnieku zemē, tad zeme dusēs un baudīs savu dusēšanu.
35
Visā tai posta laikā viņa dusēs, tāpēc ka tā nedusēja jūsu dusēšanas dienās, kad jūs tur dzīvojāt.
36
Un tiem atlikušiem jūsu starpā es došu bailīgu sirdi viņu ienaidnieku zemē, ka kustošas lapas čaukstēšana tos dzīs, un tie bēgs kā no zobena un kritīs, kur dzinēja nav.
37
Un tie klups viens uz otru, kā no zobena, kur dzinēja nav, un jūs nepastāvēsiet priekš savu ienaidnieku acīm.
38
Bet jūs iesiet bojā starp pagāniem, un jūsu ienaidnieku zeme jūs norīs.
39
Un tie atlikušie jūsu starpā panīks savu grēku dēļ savu ienaidnieku zemē; tur tiem savu tēvu noziegumu dēļ būs panīkt.
40
Tad tie izsūdzēs savus noziegumus un savu tēvu noziegumus un savus pārkāpumus, ar ko tie pret mani noziegušies, un ka tie man turējušies pretī.
41
Un ir es tiem turēšos pretī un tos likšu aizvest viņu ienaidnieku zemē; lai jel viņu neapgraizītā sirds top pazemota, un viņu noziegumi top atlīdzināti.
42
Tad es pieminēšu savu derību ar Jēkabu un arī savu derību ar Īzaku un arī savu derību ar Ābraāmu es pieminēšu un pieminēšu to zemi.
43
Un tā zeme no viņiem būs atstāta, un tā baudīs savu dusēšanu, kad no viņiem palikusi tukša, un tiem taps atlīdzināti viņu noziegumi, tādēļ un par to, ka tie manas tiesas ir atmetuši un ka viņu dvēsele manus likumus ir apnikusi.
44
Bet arī tad vēl, kad tie būs savu ienaidnieku zemē, es tos neesmu atmetis, nedz viņus esmu apnicis, ka tos izdeldētu, iznīcinādams savu derību ar viņiem; jo es esmu Tas Kungs, viņu Dievs.
45
Bet es pieminēšu viņiem to derību ar tiem vecajiem, ko es esmu izvedis no Ēģiptes zemes priekš pagānu acīm, ka es tiem būtu par Dievu, es Tas Kungs.
46
Tie ir tie likumi un tās tiesas un tie baušļi, ko Tas Kungs ir devis starp sevi un Izraēla bērniem uz Sinaī kalna caur Mozu.Leviticus 26:1

Leviticus 26:2

Leviticus 26:3

Leviticus 26:4

Leviticus 26:5

Leviticus 26:6

Leviticus 26:7

Leviticus 26:8

Leviticus 26:9

Leviticus 26:10

Leviticus 26:11

Leviticus 26:12

Leviticus 26:13

Leviticus 26:14

Leviticus 26:15

Leviticus 26:16

Leviticus 26:17

Leviticus 26:18

Leviticus 26:19

Leviticus 26:20

Leviticus 26:21

Leviticus 26:22

Leviticus 26:23

Leviticus 26:24

Leviticus 26:25

Leviticus 26:26

Leviticus 26:27

Leviticus 26:28

Leviticus 26:29

Leviticus 26:30

Leviticus 26:31

Leviticus 26:32

Leviticus 26:33

Leviticus 26:34

Leviticus 26:35

Leviticus 26:36

Leviticus 26:37

Leviticus 26:38

Leviticus 26:39

Leviticus 26:40

Leviticus 26:41

Leviticus 26:42

Leviticus 26:43

Leviticus 26:44

Leviticus 26:45

Leviticus 26:46Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27