English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 25

1
Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaī kalnā un sacīja:
2
Runā uz Izraēla bērniem un saki tiem: Kad jūs nāksiet tai zemē, ko es jums dodu, tad tai zemei būs turēt dusēšanu Tam Kungam.
3
Sešus gadus tev savu tīrumu būs apsēt un sešus gadus savu vīna dārzu apgriezt un viņa augļus krāt.
4
Bet tas septītais gads lai ir tas lielais dusēšanas laiks tai zemei, dusēšana Tam Kungam; savu tīrumu tev nebūs apsēt un savu vīnadārzu tev nebūs apgraizīt.
5
Kas pēc tavas pļaušanas pats aug, to tev nebūs nopļaut, un tās ogas, kas bez tavas kopšanas aug, tev nebūs nogriezt; lai tas ir dusēšanas gads zemei.
6
Bet ko zeme tai dusēšanā nes, lai ir jums par barību, tev un tavam kalpam un tavai kalponei un tavam algādzim un tavam piedzīvotājam, kas mīt pie tevis.
7
Un tavam lopam un tam zvēram, kas tavā zemē, lai visi viņas augļi ir par barību.
8
Un tev septiņus tādus dusēšanas gadus būs skaitīt, septiņus gadus septiņreiz, tā ka to septiņu dusēšanas gadu laiks tev ir četrdesmit deviņi gadi.
9
Un gavilēšanas bazūne lai skan septītā mēnesī, desmitā mēneša dienā; salīdzināšanas dienā lai bazūne skan visā jūsu zemē.
10
Un jums būs svētīt piecdesmito gadu un izsaukt svabadību tai zemē priekš visiem, kas tur dzīvo; tas lai jums ir gaviles gads, un jums būs ikvienam atkal nākt pie sava īpašuma un ikvienam būs atkal nākt pie savas cilts,
11
Gaviles gads lai jums ir tas piecdesmitais gads; jums nebūs sēt, nedz to pļaut, kas no sevis paša aug, nedz nogriezt, kas aug bez jūsu kopšanas.
12
Jo šis ir gaviles gads, tas lai jums ir svēts; jums no tīruma būs ēst, kas tur aug.
13
Šinī gaviles gadā jums ikvienam atkal būs nākt pie sava īpašuma.
14
Tad nu, ja tu ko pārdosi savam tuvākam, vai no sava tuvākā rokas ko pirksi, tad viens otram pāri nedariet.
15
Pēc gadu skaita no tā gaviles gada tev būs pirkt no sava tuvākā, un pēc augļu gadu skaita tev būs viņam pārdot.
16
Jo vairāk gadu jo vairāk maksās, un jo mazāk gadu jo mazāk maksās, jo viņš tev pārdod tos augļus pēc tiem gadiem.
17
Tad nu nedariet pāri viens otram, bet bīstaties savu Dievu; jo es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
18
Un dariet manus likumus un turat manas tiesas un dariet tās, tad jūs tai zemē varēsiet dzīvot mierā.
19
Un zeme dos savus augļus, un jūs ēdīsiet un būsiet paēduši, un tur dzīvosiet mierā.
20
Un ja jūs sacīsiet: ko ēdīsim septītā gadā? Redzi, mēs nesējam, nedz krājam savus augļus; -
21
Tad es pavēlēšu savai svētībai par jums sestā gadā, ka tam būs izdot treju gadu augļus.
22
Un kad jūs sēsiet astotā gadā, tad jūs ēdīsiet no veciem augļiem līdz devītajam gadam; tiekams jaunie augļi nāk, jūs ēdīsiet vecos.
23
Un zemi nebūs pārdot uz mūžu; jo man pieder tā zeme, un jūs esat svešinieki un piedzīvotāji pie manis.
24
Tāpēc jums visā savā zemē, kas jums pieder, būs atļaut zemi izpirkt.
25
Kad tavs brālis panīkst un ko pārdod no savas zemes, tad lai nāk viņa tuvākais radinieks viņam par izpircēju un lai izpērk, ko viņa brālis pārdevis.
26
Bet ja kam izpircēja nav un viņa roka tik daudz iespēj, ka viņam tik daudz ir, ko izpirkt,
27
Tad viņam būs skaitīt tos gadus, kad viņš pārdevis, un to, kas pāri, atdot tam vīram, kam viņš to bija pārdevis, un tā nākt atpakaļ savā īpašumā.
28
Bet ja viņam nav tik daudz pie rokas, cik vajadzīgs atdot, tad tas, ko viņš pārdevis, lai paliek pircēja rokā līdz gaviles gadam, bet gaviles gadā tas nāk vaļā un viņš atkal tiek pie sava īpašuma.
29
Un ja kas pārdod dzīvojamu ēku pilsētas mūros, tam būs to atpirkt gada laikā, kamēr to pārdevis; tas ir viņa atpirkšanas laiks.
30
Bet ja tas netop atpirkts, kamēr gads apkārt, tad tas nams pilsētas mūros lai paliek tam pircējam mūžam uz viņa pēcnākamiem; tas nenāk vaļā gaviles gadā.
31
Bet namus ciemos, bez mūriem visapkārt, būs pieskaitīt pie zemes laukiem, tie ir atpērkami un nāk vaļā gaviles gadā.
32
Bet Levitu pilsētās viņu pilsētu nami paliek Levitiem mūžīgi atpērkami.
33
Un ja kas ko pērk no Levitiem, tad tas pārdotais nams viņu pilsētā nāk vaļā gaviles gadā, jo nami Levitu pilsētās ir viņu daļa Izraēla bērnu starpā.
34
Arī lauki viņu pilsētu apgabalā nav pārdodami, jo tie ir viņu mūžīgs īpašums.
35
Un ja tavs brālis panīkst un viņa roka gurst tev līdzās, tad palīdzi tam, lai būtu svešinieks, vai piedzīvotājs, ka viņš var dzīvot pie tevis.
36
Tev no viņa nebūs ņemt pagaidas nedz augļus, bet tev būs bīties savu Dievu, lai tavs brālis pie tevis dzīvo.
37
Savu naudu tev nebūs viņam izdot uz pagaidām, nedz savu barību viņam aizdot uz augļiem.
38
Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, jums dot Kanaāna zemi un jums būt par Dievu.
39
Un kad tavs brālis pie tevis panīkst un tev top pārdots, tad tev nebūs viņam likt kalpot kā vergam.
40
Kā algādzis un piedzīvotājs lai pie tevis dzīvo; līdz gaviles gadam lai viņš tev kalpo.
41
Tad lai viņš no tevis tiek vaļā, viņš un viņa bērni līdz ar to, un lai viņš iet atpakaļ pie savas cilts un nāk atkal pie savu tēvu mantas.
42
Jo viņi ir mani kalpi, ko es esmu izvedis no Ēģiptes zemes; tiem nebūs tapt pārdotiem, kā vergus pārdod.
43
Tev nebūs bargi par viņu valdīt, bet tev būs bīties savu Dievu.
44
Taviem kalpiem un tavām kalponēm, kas tev ir, būs būt no apkārtējiem pagāniem; no tiem jums būs pirkt kalpus un kalpones.
45
Arī no piedzīvotāju bērniem, kas pie jums mīt, no tiem jūs varat tos pirkt un no viņu dzimuma pie jums, ko tie jūsu zemē dzemdinājuši, un tie lai jums ir par īpašumu.
46
Un tos jūs varat atstāt par mantību saviem bērniem pēc jums, ka tie ir viņu īpašums; lai tie jums kalpo mūžam; bet par saviem brāļiem, Izraēla bērniem, lai neviens par otru bargi nevalda.
47
Un ja kāds svešinieks vai piedzīvotājs pie tevis nāk pie rocības, un tavs brālis pie viņa panīkst un top pārdots tam svešiniekam, kas pie tevis mīt, vai kādam no svešinieka rada un cilts,
48
Tad viņu var atpirkt, kad ir pārdots; viens no viņa brāļiem lai viņu atpērk.
49
Vai viņa tēva brālis, vai viņa tēva brāļa dēls lai viņu atpērk, vai kāds no viņa cilts asins radiem lai viņu atpērk, vai kad viņa paša roka spēj, tad lai pats atpērkas.
50
Un viņam ar savu pircēju būs skaitīt no tā gada, kad viņš pārdevies, līdz gaviles gadam, un viņa atpirkšanas maksā lai ir pēc tā gadu skaita, uz laiku kā algādzis lai viņš pie tā ir bijis.
51
Ja vēl ir daudz gadu, tad pēc viņu skaita lai tas atdod par savu atpirkšanu to naudu, ar ko viņš ir pirkts.
52
Un ja vēl maz gadu pāri līdz gaviles gadam, tad lai tos saskaita; pēc savu gadu skaita tam būs atmaksāt savu atpirkšanu; kā algādzis gadu pēc gada lai viņš pie tā ir bijis.
53
Tam nebūs bargi pār viņu valdīt tavā priekšā.
54
Un ja viņš tā netop izpirkts, tad viņam gaviles gadā būs tikt vaļā, viņam un viņa dēliem līdz ar viņu.
55
Jo Izraēla bērni man ir par kalpiem, viņi ir mani kalpi, ko es esmu izvedis no Ēģiptes zemes. Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
Leviticus 25:1
Leviticus 25:2
Leviticus 25:3
Leviticus 25:4
Leviticus 25:5
Leviticus 25:6
Leviticus 25:7
Leviticus 25:8
Leviticus 25:9
Leviticus 25:10
Leviticus 25:11
Leviticus 25:12
Leviticus 25:13
Leviticus 25:14
Leviticus 25:15
Leviticus 25:16
Leviticus 25:17
Leviticus 25:18
Leviticus 25:19
Leviticus 25:20
Leviticus 25:21
Leviticus 25:22
Leviticus 25:23
Leviticus 25:24
Leviticus 25:25
Leviticus 25:26
Leviticus 25:27
Leviticus 25:28
Leviticus 25:29
Leviticus 25:30
Leviticus 25:31
Leviticus 25:32
Leviticus 25:33
Leviticus 25:34
Leviticus 25:35
Leviticus 25:36
Leviticus 25:37
Leviticus 25:38
Leviticus 25:39
Leviticus 25:40
Leviticus 25:41
Leviticus 25:42
Leviticus 25:43
Leviticus 25:44
Leviticus 25:45
Leviticus 25:46
Leviticus 25:47
Leviticus 25:48
Leviticus 25:49
Leviticus 25:50
Leviticus 25:51
Leviticus 25:52
Leviticus 25:53
Leviticus 25:54
Leviticus 25:55
Leviticus 1 / Lev 1
Leviticus 2 / Lev 2
Leviticus 3 / Lev 3
Leviticus 4 / Lev 4
Leviticus 5 / Lev 5
Leviticus 6 / Lev 6
Leviticus 7 / Lev 7
Leviticus 8 / Lev 8
Leviticus 9 / Lev 9
Leviticus 10 / Lev 10
Leviticus 11 / Lev 11
Leviticus 12 / Lev 12
Leviticus 13 / Lev 13
Leviticus 14 / Lev 14
Leviticus 15 / Lev 15
Leviticus 16 / Lev 16
Leviticus 17 / Lev 17
Leviticus 18 / Lev 18
Leviticus 19 / Lev 19
Leviticus 20 / Lev 20
Leviticus 21 / Lev 21
Leviticus 22 / Lev 22
Leviticus 23 / Lev 23
Leviticus 24 / Lev 24
Leviticus 25 / Lev 25
Leviticus 26 / Lev 26
Leviticus 27 / Lev 27