A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

Leviticus ๒๓1
วัน สะ บา โต พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า
2
" จง กล่าว แก่ คน อิส รา เอลว่า เทศกาล เลี้ยง ตาม กำหนด แด่ พระ เยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า จะ ต้อง ประกาศ ว่าเป็น การ ประชุม บริสุทธิ์ คือ เทศกาล เลี้ยง ตาม กำหนด ของ เรา นั้น มี ดังนี้
3
จง ทำ การ งาน ใน หก วัน แต่ วัน ที่ เจ็ด นั้น เป็น สะ บา โต แห่ง การ หยุด พัก สงบ เป็น วัน ประชุม บริสุทธิ์ เจ้า อย่า ทำ การ งาน ใดๆ เป็น สะ บา โต แด่ พระ เยโฮ วาห์ตาม ที่ อยู่ ทั่วไป ของ เจ้า
4
เทศกาล ปัสกาและ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ต่อ ไป นี้ เป็น เทศกาล เลี้ยง ตาม กำหนด แด่ พระ เยโฮวาห์ เป็นการ ประชุม บริสุทธิ์ ซึ่ง เจ้า จะ ต้อง ประกาศ ตาม เวลา กำหนด ให้ เขา ทราบ
5
ใน เวลา เย็น วัน ที่ สิบ สี่ เดือน ที่ หนึ่ง เป็น วัน เทศกาล ปัสกาของ พระ เยโฮวาห์
6
และ ใน วัน ที่ สิบ ห้า เดือน เดียวกัน เป็น เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์ ให้ เจ้า รับประทาน ขนมปัง ไร้ เชื้อ เจ็ด วัน
7
ใน วัน ต้น เจ้า จง มี การ ประชุม บริสุทธิ์ เจ้า อย่า ทำ งาน หนัก
8
แต่ เจ้า จง ถวาย เครื่องบูชา ด้วย ไฟ แด่ พระ เยโฮ วาห์ให้ ครบ เจ็ด วัน ใน วัน ที่ เจ็ด เป็น วัน ประชุม บริสุทธิ์ เจ้า อย่า ทำ งาน หนัก "
9
ผล รุ่น แรก พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า
10
" จง กล่าว แก่ คน อิส รา เอลว่า เมื่อ เจ้า มา ถึง แผ่นดิน ซึ่ง เรา ให้ เจ้า และ เกี่ยว พืช ผล ของ แผ่นดิน นั้น เจ้า จง เอา ฟ่อน ข้าว ที่ เกี่ยว ใน รุ่น แรก นำ ไป ให้ ปุโรหิต
11
และ ปุโรหิต จะ นำ ฟ่อน ข้าว นั้น แกว่ง ไป แกว่ง มา ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮวาห์ เพื่อ เจ้า จะ เป็น ที่ โปรดปราน รุ่ง ขึ้น หลัง วัน สะ บา โต ปุโรหิต จะ แกว่ง ถวาย
12
ใน วัน ที่ เจ้า แกว่ง ถวาย ฟ่อน ข้าว เจ้า จง ถวาย ลูก แกะ ผู้ อายุ หนึ่ง ขวบ ไม่ มี ตำหนิ เป็น เครื่อง เผา บูชา ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์
13
และ เครื่อง ธัญ ญ บูชา ที่ คู่ กัน นั้น คือ ยอด แป้ง สอง ใน สิบ เอ ฟาห์คลุก กับ น้ำมัน เผา ด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เยโฮ วาห์เป็น กลิ่น พอ พระทัย และ เครื่อง ดื่ม บูชา ที่ คู่ กัน คือ น้ำ องุ่น หนึ่ง ใน สี่ฮิน
14
เจ้า อย่า รับประทาน ขนมปัง หรือ ข้าว คั่ว ข้าว สด จนกว่า จะ ถึง วัน เดียวกัน นี้ คือ กว่า เจ้า จะ นำ เครื่องบูชา ถวาย แด่ พระเจ้า ของ เจ้า ทั้งนี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ตลอด ชั่ว อายุ ของ เจ้า ใน ที่ อยู่ ของ เจ้า ทั่วไป
15
เครื่องบูชา แกว่ง เทศกาล เพ็นเท คอสต์เจ้า ทั้งหลาย จง นับ ตั้งแต่ วัน รุ่ง ขึ้น หลัง วัน สะ บา โต จาก วัน ที่ เจ้า ทั้งหลาย ได้ นำ ฟ่อน ข้าว แกว่ง ถวาย ครบ เจ็ด วัน สะ บา โต
16
นับ ไป ให้ ได้ ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะ บา โต ที่ เจ็ด แล้ว เจ้า จง ถวาย ธัญ ญ บูชา ใหม่ แด่ พระ เยโฮวาห์
17
จง นำ ขนมปัง สอง ก้อน ทำ ด้วย แป้ง สอง ใน สิบ เอ ฟาห์จาก ที่ อาศัย ของ เจ้า มา แกว่ง ถวาย ให้ ทำ ด้วย ยอด แป้ง ใส่ เชื้อ ปิ้ง เป็น ผล รุ่น แรก ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์
18
พร้อม กับ ขนมปัง นั้น เจ้า จง นำ ลูก แกะ เจ็ด ตัว อายุ หนึ่ง ขวบ ปราศจาก ตำหนิ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ง แกะ ผู้ สอง ตัว มา เป็น เครื่อง เผา บูชา ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์ พร้อม กับ ธัญ ญ บูชา และ เครื่อง ดื่ม บูชา อันเป็น คู่ กัน ให้ เป็น เครื่องบูชา ด้วย ไฟ เป็น กลิ่น พอ พระทัย ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์
19
เจ้า จง ถวาย ลูก แพะ ตัว หนึ่ง เป็น เครื่องบูชา ไถ่บาป และ ลูก แกะ อายุ หนึ่ง ขวบ สอง ตัว เป็น เครื่อง สันติ บูชา
20
ให้ ปุโรหิต แกว่ง ไป แกว่ง มา ถวาย พร้อม กับ ขนมปัง ซึ่ง เป็น ผล รุ่น แรก เป็น เครื่อง แกว่ง ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮวาห์ พร้อม กับ ลูก แกะ สอง ตัว จะ เป็น สิ่ง บริสุทธิ์ แด่ พระ เยโฮ วาห์สำหรับ ปุโรหิต
21
และ ใน วัน เดียวกัน นั้น เจ้า จง ประกาศ ว่า เจ้า จง มี การ ประชุม บริสุทธิ์ แก่ เจ้า เจ้า อย่า ทำ งาน หนัก ทั้งนี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ทั่วไป ใน ที่ อาศัย ของ เจ้า ตลอด ชั่ว อายุ ของ เจ้า
22
และ เมื่อ เจ้า เกี่ยวข้าว ใน แผ่นดิน ของ เจ้า เจ้า อย่า เกี่ยว ไป ที่ ขอบ นา ให้ หมด และ อย่า เก็บข้าว ที่ เกี่ยว ตก เจ้า จง ทิ้ง ไว้ ให้ คน ยากจน และ คน ต่างด้าว เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า "
23
เทศกาล เสียง แตร พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า
24
" จง กล่าว แก่ คน อิส รา เอลว่า ใน วัน ที่ หนึ่ง ของ เดือน ที่ เจ็ด เจ้า ทั้งหลาย จง ถือ เป็น วัน สะ บา โต เป็น วัน ประชุม บริสุทธิ์ ประกาศ เป็น ที่ ระลึก ด้วย เสียง แตร
25
เจ้า อย่า ทำ งาน หนัก และ เจ้า จง นำ เครื่องบูชา ด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์ "
26
วัน ทำ การ ลบ มลทิน พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า
27
" ใน วัน ที่ สิบ ของ เดือน ที่ เจ็ด นี้ เป็น วัน ทำ การ ลบ มลทิน จะ เป็น วัน ประชุม บริสุทธิ์ แก่ เจ้า และ เจ้า ต้อง ถ่อม ใจ ลง และ นำ เครื่องบูชา ด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์
28
ใน วัน เดียวกัน นั้น เจ้า อย่า ทำ งาน ใดๆ เพราะ เป็น วัน ทำ การ ลบ มลทิน ที่ จะ ทำ การ ลบ มลทิน ของ เจ้า ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า
29
ใน วัน เดียวกัน นั้น ผู้ ใด ก็ตาม ไม่ ถ่อม ใจ ลง ผู้ นั้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก ท่ามกลาง ชน ชาติ ของ ตน
30
และ ใน วัน เดียวกัน นี้ ถ้า ผู้ ใด ทำ งาน ใดๆ เรา จะ ทำลาย ผู้ นั้น เสีย จาก ท่ามกลาง ชน ชาติ ของ เขา
31
เจ้า อย่า ทำ งาน สิ่ง ใด เลย ทั้งนี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ตลอด ชั่ว อายุ ของ เจ้า ทั่วไป ใน ที่ อาศัย ของ เจ้า
32
จะ เป็น วัน สะ บา โต สำหรับ หยุด พัก สงบ แก่ เจ้า และ เจ้า จง ถ่อม ใจ ลง เริ่ม แต่ เวลา เย็น ใน วัน ที่ เก้า ของ เดือน เจ้า ต้อง รักษา วัน สะ บา โต จาก เวลา เย็น ถึง เวลา เย็น "
33
เทศกาล อยู่ เพิง พระ เยโฮ วาห์ตรัส กับ โมเสส ว่า
34
" จง กล่าว แก่ คน อิส รา เอลว่า ใน วัน ที่ สิบ ห้า เดือน ที่ เจ็ด นี้ เป็น วัน เทศกาล อยู่ เพิง ถวาย แด่ พระ เยโฮ วาห์สิ้น เจ็ด วัน
35
จะ มี การ ประชุม บริสุทธิ์ ใน วัน แรก เจ้า อย่า ทำ งาน หนัก
36
ใน เจ็ด วัน เจ้า จง ถวาย บูชา กระทำ ด้วย ไฟ แด่ พระ เยโฮวาห์ และ ใน วัน ที่ แปด จะ เป็น วัน ประชุม อัน บริสุทธิ์ แก่ เจ้า และ เจ้า จง ถวาย เครื่องบูชา กระทำ ด้วย ไฟ แด่ พระ เยโฮวาห์ เป็น ประชุม อัน ศักดิ์สิทธิ์ และ เจ้า ทั้งหลาย อย่า ทำ งาน หนัก
37
นี้ แหละ เป็น เทศกาล เลี้ยง ของ พระ เยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า ต้อง ประกาศ เป็น วัน ประชุม อัน บริสุทธิ์ เพื่อให้ นำ ถวาย แด่ พระ เยโฮ วาห์ซึ่ง เครื่องบูชา ด้วย ไฟ เครื่อง เผา บูชา และ ธัญ ญ บูชา ทั้ง เครื่อง สัต ว บูชา และ เครื่อง ดื่ม บูชา ตาม วัน กำหนด นั้นๆ
38
นอกเหนือ วัน สะ บา โต แห่ง พระ เยโฮวาห์ และ นอกเหนือ ของ ถวาย ของ เจ้า และ นอกเหนือ เครื่อง ปฏิญาณ ทั้งหลาย ของ เจ้า และ นอกเหนือ เครื่องบูชา ด้วย ใจ สมัคร ทั้งหลาย ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า นำ มา ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์
39
แล้ว ใน วัน ที่ สิบ ห้า ของ เดือน ที่ เจ็ด เมื่อ เจ้า ได้ เก็บ พืช ผล ที่ ได้ จาก แผ่นดิน นั้น เข้า มา แล้ว เจ้า จง มี เทศกาล เลี้ยง แห่ง พระ เยโฮ วาห์เจ็ด วัน ใน วัน แรก จะ เป็น วัน สะ บา โต และ ใน วัน ที่ แปด จะ เป็น วัน สะ บา โต
40
ใน วัน แรก เจ้า จง นำ มา ซึ่ง ผล จาก ต้น มะงั่ว ใบ อินทผลัม กิ่ง ไม้ ที่ มี ใบ มาก กิ่ง ต้น หลิว แห่ง ธาร น้ำ และ เจ้า จง ปีติ ยินดี อยู่ เจ็ด วัน ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า
41
เจ้า จง ถือ เป็น เทศกาล เลี้ยง ปี ละ เจ็ด วัน ถวาย แด่ พระ เยโฮวาห์ ทั้งนี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ตลอด ชั่ว อายุ ของ เจ้า เจ้า จง ถือ เทศกาล เลี้ยง นี้ ใน เดือน ที่ เจ็ด
42
เจ้า จง อยู่ ใน เพิง เจ็ด วัน ทุก คน ที่ เกิด ใน วงศ์วาน พวก อิส รา เอลให้เข้า อยู่ ใน เพิง
43
เพื่อ ตลอด ชั่ว อายุ ของ เจ้า จะ ได้ ทราบ ว่า เมื่อ เรา พา คน อิส รา เอ ลออ ก จาก แผ่นดิน อี ยิปต์นั้น เรา ได้ ให้ เขา อยู่ ใน เพิง เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า "
44
ดังนี้ แหละ โมเสส จึง ได้ ประกาศ ให้ คน อิส รา เอลทราบ ถึง เทศกาล เลี้ยง ตาม กำหนด ของ พระ เยโฮวาห์Leviticus ๒๓:1
Leviticus ๒๓:2
Leviticus ๒๓:3
Leviticus ๒๓:4
Leviticus ๒๓:5
Leviticus ๒๓:6
Leviticus ๒๓:7
Leviticus ๒๓:8
Leviticus ๒๓:9
Leviticus ๒๓:10
Leviticus ๒๓:11
Leviticus ๒๓:12
Leviticus ๒๓:13
Leviticus ๒๓:14
Leviticus ๒๓:15
Leviticus ๒๓:16
Leviticus ๒๓:17
Leviticus ๒๓:18
Leviticus ๒๓:19
Leviticus ๒๓:20
Leviticus ๒๓:21
Leviticus ๒๓:22
Leviticus ๒๓:23
Leviticus ๒๓:24
Leviticus ๒๓:25
Leviticus ๒๓:26
Leviticus ๒๓:27
Leviticus ๒๓:28
Leviticus ๒๓:29
Leviticus ๒๓:30
Leviticus ๒๓:31
Leviticus ๒๓:32
Leviticus ๒๓:33
Leviticus ๒๓:34
Leviticus ๒๓:35
Leviticus ๒๓:36
Leviticus ๒๓:37
Leviticus ๒๓:38
Leviticus ๒๓:39
Leviticus ๒๓:40
Leviticus ๒๓:41
Leviticus ๒๓:42
Leviticus ๒๓:43
Leviticus ๒๓:44


Leviticus 1 / Lev 1
Leviticus 2 / Lev 2
Leviticus 3 / Lev 3
Leviticus 4 / Lev 4
Leviticus 5 / Lev 5
Leviticus 6 / Lev 6
Leviticus 7 / Lev 7
Leviticus 8 / Lev 8
Leviticus 9 / Lev 9
Leviticus 10 / Lev 10
Leviticus 11 / Lev 11
Leviticus 12 / Lev 12
Leviticus 13 / Lev 13
Leviticus 14 / Lev 14
Leviticus 15 / Lev 15
Leviticus 16 / Lev 16
Leviticus 17 / Lev 17
Leviticus 18 / Lev 18
Leviticus 19 / Lev 19
Leviticus 20 / Lev 20
Leviticus 21 / Lev 21
Leviticus 22 / Lev 22
Leviticus 23 / Lev 23
Leviticus 24 / Lev 24
Leviticus 25 / Lev 25
Leviticus 26 / Lev 26
Leviticus 27 / Lev 27