A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 191
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Runā uz visu Izraēla bērnu draudzi un saki tiem: jums būs svētiem būt, jo es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts.
3
Ikvienam būs bīties savu māti un savu tēvu un turēt manu dusēšanas dienu; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
4
Jums nebūs griezties pie elkiem un nebūs sev darīt lietus dievus; es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
5
Un kad jūs Tam Kungam gribat upurēt pateicības upuri, tad jums to būs upurēt no laba prāta.
6
Tai dienā, kad jūs to upurējat, un otrā dienā jums to būs ēst, bet kas atliek līdz trešai dienai, to būs sadedzināt ar uguni.
7
Un ja kas trešā dienā ēdin no tā ēdīs, tad tā ir negantība; tas nebūs patīkami.
8
Un kas no tā ēd, tam būs nest savu noziegumu, tāpēc ka tas sagānījis Tā Kunga svētumu, un šī dvēsele taps izdeldēta no saviem ļaudīm.
9
Un kad jūs pļaujat savas zemes augļus, tad tev nebūs visai nopļaut sava tīruma stūri, nedz to visai sakrāt, kas no tavas pļaušanas ir sakrājams.
10
Arī sava vīna dārza augļus tev nebūs it gluži nolasīt nedz uzlasīt sava vīna dārza nokritušās ogas; nabagam un svešiniekam tev to būs pamest; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
11
Jums nebūs zagt nedz melot, nedz viltību dzīt nevienam pret savu tuvāko.
12
Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie Mana Vārda, ka tu neapgāni sava Dieva vārdu; - es esmu Tas Kungs.
13
Tev savu tuvāko nebūs pievilt nedz aplaupīt, algādža algai pie tevis nebūs palikt līdz rītam.
14
Tev nebūs kurlu lādēt nedz aklam ko ceļā mest, bet tev būs bīties no sava Dieva; - es esmu Tas Kungs.
15
Jums tiesā nebūs netaisnības darīt; tev nebūs zemākā vaigu uzlūkot nedz augstākā vaigu godāt; ar taisnību tev būs tiesāt savu tuvāko.
16
Tev nebūs mēlnesim būt starp saviem ļaudīm, tev nebūs celties pret sava tuvākā asinīm: - es esmu Tas Kungs.
17
Tev nebūs savu brāli ienīdēt savā sirdī, bet savu tuvāko tikuši(atklāti) pārmācīt, ka tev viņa dēļ nav grēks jānes.
18
Tev nebūs atriebties nedz dusmību turēt pret savu ļaužu bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu; - es esmu Tas Kungs.
19
Manus likumus jums būs turēt; saviem lopiem tev nebūs likt sajaukties ar lopiem no citas kārtas; savu tīrumu tev nebūs apsēt ar dažādu mistru, un drēbēm no divējāda auduma, nātnu un vilnainu, nebūs nākt uz tavu miesu.
20
Kad vīrs guļ pie kādas sievas un to pieguļ, un tā ir kalpone, kas vīram saderēta, bet nav ne atpirkta, ne atlaista svabada, - tos būs sodīt, bet mirt tiem nebūs, jo tā nav bijusi svabada.
21
Un viņam būs pienest Tam Kungam savu nozieguma upuri priekš saiešanas telts durvīm, aunu par nozieguma upuri.
22
Un ar to nozieguma upura aunu priesterim viņu būs salīdzināt Tā Kunga priekšā viņa grēka dēļ, ko viņš darījis; lai viņam tiek piedots viņa grēks, ko viņš darījis.
23
Un kad jūs tai zemē nāksiet un dēstīsiet visādus kokus par barību, tad jums viņu augļus būs turēt par neapgraizītiem; trīs gadus lai tie jums paliek par neapgraizītiem, tos nebūs ēst.
24
Bet ceturtā gadā visiem viņu augļiem būs svētiem būt, par slavas upuri Tam Kungam.
25
Un piektā gadā jums būs ēst viņu augļus, lai viņu augļi priekš jums vairojās; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
26
Jums nekā nebūs ēst ar asinīm. Jums nebūs zīlēt nedz burt.
27
Jums nebūs apgriezt savus galvas matus nedz apcirpt bārdas malas.
28
Jums miroņa dēļ nebūs iegriezt zīmes savā miesā, nedz sev iededzināt rakstus; - es esmu Tas Kungs.
29
Tev nebūs sagānīt savu meitu, viņu pie maucības turot, lai zeme nedzen maucību, un lai zeme nepildās ar negantību.
30
Jums būs turēt manas dusēšanas dienas un bīties manu svēto vietu; - es esmu Tas Kungs.
31
Jums nebūs griezties pie zīlniekiem vai pareģiem; nemeklējiet tos, lai pie tiem nesagānāties; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
32
Priekš sirmas galvas tev būs uzcelties un veca vaigu godāt un savu Dievu bīties; - es esmu Tas Kungs.
33
Un kad viens svešinieks pie tevis mitīs jūsu zemē, tad jums nebūs viņu apspiest.
34
Tas svešinieks, kas pie jums piemīt, lai jūsu starpā ir it kā jūsu iedzīvotājs; tev viņu būs mīļot kā sevi pašu; - jo jūs esat svešinieki bijuši Ēģiptes zemē; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
35
Jums nebūs nekādu netaisnību darīt tiesā, ar olekti, svaru, mēru.
36
Jums būs turēt taisnu svaru, taisnus podus un taisnu pūru un stopu; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes.
37
Un visus manus likumus un visas manas tiesas jums būs turēt un pildīt; - es esmu Tas Kungs.Leviticus 19:1

Leviticus 19:2

Leviticus 19:3

Leviticus 19:4

Leviticus 19:5

Leviticus 19:6

Leviticus 19:7

Leviticus 19:8

Leviticus 19:9

Leviticus 19:10

Leviticus 19:11

Leviticus 19:12

Leviticus 19:13

Leviticus 19:14

Leviticus 19:15

Leviticus 19:16

Leviticus 19:17

Leviticus 19:18

Leviticus 19:19

Leviticus 19:20

Leviticus 19:21

Leviticus 19:22

Leviticus 19:23

Leviticus 19:24

Leviticus 19:25

Leviticus 19:26

Leviticus 19:27

Leviticus 19:28

Leviticus 19:29

Leviticus 19:30

Leviticus 19:31

Leviticus 19:32

Leviticus 19:33

Leviticus 19:34

Leviticus 19:35

Leviticus 19:36

Leviticus 19:37Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27