A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joel 3

1
Jo redzi, tanīs dienās un tanī laikā, kad es Jūda un Jeruzālemes cietumu atgriezīšu,
2
Tad es sapulcināšu visus pagānus un tos novedīšu uz Jozavata ieleju un tur ar tiem tiesāšos savu ļaužu dēļ un sava īpašuma, Izraēla, dēļ, ko tie izkaisījuši tautu starpā un izdalījuši manu zemi.
3
Un pār maniem ļaudīm tie meslus metuši un puisēnu devuši par mauku un meiteni pārdevuši par vīnu un ir dzēruši.
4
Un jūs no Tirus un Sidonas un visām Vīlistu robežām, kas jums ar mani? Vai jūs man ko gribat atdarīt, ko es jums darījis, jeb vai jūs man ko gribat padarīt? Ātri un piepeši es to atmaksāšu uz jūsu galvu.
5
Tāpēc ka jūs esat laupījuši manu sudrabu un manu zeltu, un manus dārgumus nesuši savu dievekļu namos;
6
Un Jūda bērnus un Jeruzālemes bērnus jūs esat pārdevuši Grieķiem, tos tālu aizdzīt no viņa robežām:
7
Redzi, es tos uzmodināšu no tās vietas, kurp jūs tos esat pārdevuši, un atmaksāšu jūsu maksu uz jūsu galvām.
8
Un es jūsu dēlus un jūsu meitas pārdošu Jūdu bērniem rokā; tie tos pārdos uz Zabu, tautai, kas tālu dzīvo, - jo Tas Kungs to ir runājis.
9
Izsauciet to starp pagāniem, svētījiet karu, pamodinājiet tos varenos, lai atnāk un ceļas visi karavīri.
10
Kaļat savus lemešus par zobeniem un savas cirpes par šķēpiem! Vājais lai saka: es esmu stiprs!
11
Sapulcējaties un nāciet šurp, visas tautas visapkārt, un sakrājaties! Turp noved, Kungs, savus varenos!
12
Tautas lai ceļas un sanāk Jozavata ielejā, jo tur es sēdēšu un tiesāšu visas tautas visapkārt.
13
Pieliekat cirpi, jo pļaujamais ir gatavs; nāciet, minat, jo vīna spaids ir pilns, un trauki tek pāri, jo viņu blēdība ir liela.
14
Troksnis, troksnis tai tiesas ielejā, jo Tā Kunga diena ir tuvu klāt tiesas ielejā.
15
Saule un mēnesis aptumšojās un zvaigznes ierauj savu spožumu.
16
Un Tas Kungs rūc no Ciānas, un no Jeruzālemes viņš paceļ savu balsi, tā ka debess un zeme dreb. Bet Tas Kungs ir patvērums saviem ļaudīm un stiprums Izraēla bērniem.
17
Un jūs manīsiet, ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas dzīvo Ciānā, savā svētā kalnā, un Jeruzāleme būs svēta vieta, un sveši tur vairs neies cauri.
18
Un tai dienā pilēs salds vīns no kalniem un piens tecēs no pakalniem, un visi Jūda strauti būs pilni ūdens, un avots izlēks no Tā Kunga nama, tas slacinās visu Zitim ieleju.
19
Ēģipte taps postā un Edoms par tukšu vietu, tā varas darba dēļ, kas darīts pie Jūda bērniem, kuru zemē tie izlējuši nenoziedzīgas asinis.
20
Bet Jūda pastāvēs mūžīgi un Jeruzāleme uz cilšu ciltīm.
21
Un es atriebšu tās asinis, ko es vēl nebiju atriebis. Un Tas Kungs dzīvos Ciānā.
Joel 3:1
Joel 3:2
Joel 3:3
Joel 3:4
Joel 3:5
Joel 3:6
Joel 3:7
Joel 3:8
Joel 3:9
Joel 3:10
Joel 3:11
Joel 3:12
Joel 3:13
Joel 3:14
Joel 3:15
Joel 3:16
Joel 3:17
Joel 3:18
Joel 3:19
Joel 3:20
Joel 3:21
Joel 1 / Joe 1
Joel 2 / Joe 2
Joel 3 / Joe 3