Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Joel 2
1
Bazūnējiet ar bazūni Ciānā, un lai skan stipri manā svētā kalnā; lai visi zemes iedzīvotāji dreb, jo Tā Kunga diena nāk, jo tā ir tuvu:
2
Melna un tumša diena, apmākusies un miglaina diena. Kā rīta blāzma izplešas pār kalniem, tā liela un varena tauta, kāda nemūžam nav bijusi un pēc vairs nemūžam nebūs uz radu radiem.
3
Viņas priekšā rij uguns, un viņai pakaļ deg liesma; zeme viņas priekšā ir kā Ēdenes dārzs, bet pakaļ viņas tukša posta vieta; neviens no tās nevar izbēgt.
4
Viņu ģīmis ir kā zirgu ģīmis, un kā jātnieki, tāpat viņi skrien.
5
Tie atlec pa kalnu virsgaliem, kā rati rīb, kā uguns liesma sprēgā, kas rugājus aprij, kā varena tauta, kas apbruņota uz karu.
6
Viņu ieraudzīdami, ļaudis iztrūcinājās, visu vaigu sārtums nobāl.
7
Tie skrien kā varoņi, kā kara vīri tie uzkāpj uz mūriem; un tie ikviens iet pa savu ceļu un neatkāpjās no savas tekas.
8
Tie nespiež viens otru, ikviens staigā savā kārtā, un jebšu krīt kara ieročos, tomēr tie netop aizturēti.
9
Tie staigā pa pilsētu, tie skrien pa mūriem, tie iekāpj namos, tie nāk caur logiem iekšā kā zaglis.
10
Viņas priekšā dreb zeme, debess trīc, saule un mēnesis aptumšojās, un zvaigznes ierauj savu spožumu.
11
Un Tas Kungs paceļ savu balsi sava karaspēka priekšā, jo viņa lēģeris ir varen liels, jo varens ir viņa vārda izdarītājs, jo Tā Kunga diena ir liela un ļoti briesmīga, - kas to var panest?
12
Bet arī tagad Tas Kungs saka: atgriežaties pie manis ar visu savu sirdi, un ar gavēšanu un ar raudāšanu un ar nožēlošanu.
13
Un saplēšat savas sirdis un ne savas drēbes, un atgriežaties pie Tā Kunga, sava Dieva, jo viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlastības, un viņam ir žēl par to postu.
14
Kas zin, varbūt ka viņš atgriezīsies, un viņam būs žēl, un atstās svētību aiz sevis, ēdamu upuri un dzeramu upuri priekš Tā Kunga, jūsu Dieva!
15
Bazūnējiet ar bazūni Ciānā, svētījiet gavēni, izsauciet sapulces dienu.
16
Sapulcinājiet ļaudis, svētījiet draudzi, sapulcinājiet vecajus, sasauciet bērniņus un zīdāmos pie krūtīm. Lai brūtgāns iet no sava kambara un brūte no savas vietas.
17
Starp priekšnamu un altāri lai raud priesteri, Tā Kunga sulaiņi, un lai saka: ak Kungs, žēlo savus ļaudis un nenodod savu mantību par nievāšanu, ka pagāni tos neapsmej! Kādēļ starp tautām būs sacīt: kur viņu Dievs?
18
Tad Tas Kungs iekarsa savas zemes pēc un saudzēja savus ļaudis.
19
Un Tas Kungs atbildēja un sacīja uz saviem ļaudīm: redzi, es jums sūtīšu labību un vīnu un eļļu, ka jūs ar to topat pieēdināti, un es jūs vairs nenodošu par nievāšanu starp pagāniem.
20
Un es atstādināšu tālu no jums to ziemeļnieku un to aizdzīšu sakaltušā un tukšā zemē, viņa priekšējus rīta jūrā un viņa pakaļējus vakara jūrā. Un viņa smarža kāps uz augšu, un viņa smirdums uzcelsies, jo viņš lielījās savos darbos.
21
Nebīsties, zeme! Priecājies un esi līksma, jo Tas Kungs dara lielas lietas.
22
Nebīstaties, zvēri laukā! Jo ganības tuksnesī atkal nesīs jaunu zāli, jo koki nesīs savus augļus, vīna koks un vīģes koks izdos savu spēku.
23
Un Ciānas bērni, priecājaties un līksmojaties iekš Tā Kunga, sava Dieva! Jo viņš jums dos taisnības mācītāju un jums sūtīs lietu, agro lietu un vēlo lietu kā papriekš.
24
Un kloni būs pilni labības, un spaidi pārtecēs no vīna un eļļas.
25
Tā es jums atmaksāšu tos gadus, ko siseņi, vaboles un kukaiņi un kāpuri ir noēduši, mans lielais karaspēks, ko es jums biju sūtījis.
26
Un jūs ēdin ēdīsiet un pieēdīsities un slavēsiet Tā Kunga, sava Dieva, vārdu, kas brīnišķi jums ir darījis, un mani ļaudis netaps kaunā ne mūžam.
27
Un jūs manīsiet, ka es esmu Izraēla vidū, un ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, un cits neviens, un mani ļaudis netaps kaunā ne mūžam.
28
Pēc tam tas notiks, ka es savu Garu izliešu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas sludinās praviešu mācību, jūsu vecaji sapņos sapņus, jūsu jaunekļi redzēs parādīšanas.
29
Arī pār kalpiem un pār kalponēm es izliešu savu Garu tanīs dienās.
30
Un es darīšu brīnumus debesīs un zemes virsū, asinis un uguni un dūmu tvaiku.
31
Saule taps pārvērsta par tumsību un mēnesis par asinīm, pirms nekā nāks Tā Kunga lielā un bijājamā diena.
32
Un notiks, ka ikviens, kas Tā Kunga vārdu piesauks, taps izglābts. Jo Ciānas kalnā un Jeruzālemē būs glābšana, kā Tas Kungs ir runājis, un pie tiem atlikušiem būs tie, ko Tas Kungs aicinās.
Joel 2:1
Joel 2:2
Joel 2:3
Joel 2:4
Joel 2:5
Joel 2:6
Joel 2:7
Joel 2:8
Joel 2:9
Joel 2:10
Joel 2:11
Joel 2:12
Joel 2:13
Joel 2:14
Joel 2:15
Joel 2:16
Joel 2:17
Joel 2:18
Joel 2:19
Joel 2:20
Joel 2:21
Joel 2:22
Joel 2:23
Joel 2:24
Joel 2:25
Joel 2:26
Joel 2:27
Joel 2:28
Joel 2:29
Joel 2:30
Joel 2:31
Joel 2:32
Joel 1 / Joe 1
Joel 2 / Joe 2
Joel 3 / Joe 3