A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Hozejas 61
Kad tiem būs bail, tad tie mani meklēs: ejam, atgriezīsimies pie Tā Kunga. Jo viņš ir saplēsis, un viņš mūs dziedinās, viņš ir sasitis, un viņš mūs sasies.
2
Viņš mūs darīs dzīvus pēc divām dienām, trešā dienā viņš mūs uzcels, ka dzīvosim viņa priekšā.
3
Tad ņemsim vērā, dzīsimies To Kungu atzīt; viņš tiešām ausīs kā auseklis un nāks pie mums kā stiprs lietus, kā vēlais lietus slacina zemi.
4
Ko lai tev daru, Evraīm, ko lai tev daru, Jūda? Jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas agri izzūd.
5
Tādēļ es esmu cirtis ar tiem praviešiem, es tos esmu kāvis ar savas mutes vārdiem, un mana tiesa ausa kā gaisma.
6
Jo man patīk mīlestība un ne upuris, un Dieva atzīšana vairāk nekā dedzināmie upuri.
7
Bet tie pārkāpj derību kā Ādams, tur tie pret mani palikuši neuzticīgi.
8
Ģileada ir pilsēta pilna ļauna darītāju, ar asiņainām pēdām.
9
Un kā laupītāji glūn uz kādu cilvēku, tāda ir tā priesteru draudze, uz Zīķemes ceļa tie dzen slepkavību, tiešām tie dara negantus darbus.
10
Izraēla namā es redzu briesmīgas lietas: tur ir Evraīma maucība, Izraēls ir sagānījies.
11
Arī tev, Jūda, ir pļauja priekšā, kad es pārvedīšu savus cietuma ļaudis.