A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 41
Klausiet Tā Kunga vārdu, Izraēla bērni! Jo Tam Kungam ir tiesas lieta ar zemes iedzīvotājiem, tāpēc ka ne uzticības, ne mīlestības, ne Dieva atzīšanas nav tai zemē.
2
Bet lādēšana un melošana un kaušana un zagšana un laulības pārkāpšana laužas iekšā, un asins vaina nāk pēc asins vainas.
3
Tādēļ zeme bēdājās, un visi viņas iedzīvotāji vaid līdz ar zvēriem laukā un ar putniem apakš debess, ir jūras zivis iet bojā.
4
Tomēr lai neviens nestrīdās un netiesājās ar otru, jo tavi ļaudis ir kā tādi, kas ar priesteri strīdās.
5
Tādēļ tu klupsi dienā, ir pats pravietis klups ar tevi naktī, un es izdeldēšu tavu māti.
6
Mani ļaudis top izdeldēti, tādēļ ka tie bez atzīšanas. Jo kā tu atzīšanu esi atmetis, tad ir es tevi atmetīšu, ka tev man nebūs būt par priesteri. Un tāpēc ka tu esi aizmirsis sava Dieva bauslību, tad arī es aizmirsīšu tavus bērnus.
7
Cik daudz viņi bijuši, tik tie pret mani apgrēkojušies. Es viņu godu pārvērtīšu par kaunu.
8
Tie ēd manu ļaužu grēku upurus un ilgojās ikviens savā dvēselē pēc viņu noziegumiem.
9
Tādēļ priesteris būs tāpat kā tie ļaudis, un es pie viņa piemeklēšu viņu ceļus un viņam atmaksāšu viņu darbus.
10
Un tie ēdīs, bet nepaēdīs, tie maukos, bet nevairosies, tādēļ ka tie To Kungu atstājuši un viņu nav cienījuši.
11
Maucība un vīns un jauns vīns paņem prātu.
12
Mani ļaudis vaicā savu koku, un viņu spieķis tiem dod ziņas, jo maucības gars tos pieviļ, ka tie maukodamies no sava Dieva atkāpjas.
13
Kalnu galos tie upurē un pakalnos tie kvēpina, apakš ozoliem, liepām un kļavām, tāpēc ka viņu ēna ir laba; tādēļ jūsu meitas dzen maucību, un jūsu brūtes pārkāpj laulību.
14
Es nepiemeklēšu jūsu meitas, ka tās dzen maucību, nedz jūsu brūtes, ka tās pārkāpj laulību, jo tie paši iet savrup ar maukām un upurē ar nešķīstām, tādēļ tie neprātīgie ļaudis ies postā.
15
Ja tu, Izraēl, gribi maukot, tad lai Jūda nenoziedzās arīdzan. Nenāciet uz Ģilgalu un neejat augšām uz BetAvenu, un nezvērējiet: tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo.
16
Ja Izraēls ir trakgalvīgs kā trakgalvīga govs, tad arī Tas Kungs tos ganīs kā jērus plašā zemē.
17
Evraīms ir apbiedrinājies ar dievekļiem, laižat to mierā!
18
Plītēšanā tie palaidušies, maukot tie maukojās, viņu valdnieki mīl negodu.
19
Vējš ar saviem spārniem tos sagrābs, un tie taps kaunā ar saviem upuriem.Hozejas 4:1
Hozejas 4:2
Hozejas 4:3
Hozejas 4:4
Hozejas 4:5
Hozejas 4:6
Hozejas 4:7
Hozejas 4:8
Hozejas 4:9
Hozejas 4:10
Hozejas 4:11
Hozejas 4:12
Hozejas 4:13
Hozejas 4:14
Hozejas 4:15
Hozejas 4:16
Hozejas 4:17
Hozejas 4:18
Hozejas 4:19


Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14