A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 121
Evraīms grābstās pēc vēja un dzenās pakaļ rīta vētrai, cauru dienu viņš vairo postu, un tie ceļ derību ar Asuru, un eļļa top vesta uz Ēģipti.
2
Tam Kungam jātiesājas ar Jūdu, un Jēkabu viņš piemeklēs pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbiem viņš tam atmaksās.
3
Mātes miesās viņš pamina savu brāli, un savā (vīra) spēkā viņš cīnījās ar Dievu.
4
Viņš stipri cīnījās ar to eņģeli un pārvarēja; viņš raudāja un viņu lūdza; Bētelē viņš to atrada, un tur viņš ar mums runāja.
5
Un Tas Kungs ir tas Dievs Cebaot, Kungs ir viņa vārds.
6
Tu tad atgriezies pie sava Dieva, pasargi žēlastību un tiesu un gaidi bez mitēšanās uz savu Dievu.
7
Kanaāns, viņa rokā ir viltīgs svars, viņam mīl varas darbu darīt.
8
Evraīms saka: taču es esmu tapis bagāts, esmu sev dabūjis lielu mantu, pie visas manas peļņas vainas nav, kas būtu grēks.
9
Bet es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kamēr no Ēģiptes zemes; es tevi vēl likšu lieveņos dzīvot, kā svētku laikā.
10
Un es runāju caur praviešiem, un vairoju parādīšanas, un caur praviešiem es stāstu līdzības.
11
Ja Ģileadā griežas uz grēku, tad tiešām tie paliks par nieku; Ģilgalā tie upurē vēršus; ir viņu altāri būs kā akmeņu kopa tīruma vagās.
12
Jēkabs bēga uz Sīrijas klajumu, un Izraēls kalpoja par sievu, sievas dēļ viņš bija gans.
13
Un Tas Kungs Izraēli izveda no Ēģiptes caur vienu pravieti, un caur vienu pravieti tas tapa ganīts.
14
Bet Evraīms viņu rūgti apkaitināja, tāpēc viņa Kungs viņa asinīm liks uz tā palikt, un tam atmaksās viņa nievāšanu.