A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Daniels 9

1
Pirmā gadā, kad Dārijs, Aāsverus dēls, no Mēdiešu dzimuma, bija celts par ķēniņu Kaldeju valstī, -
2
Viņa valdīšanas pirmā gadā, es, Daniēls, grāmatā ņēmu vērā to gadu skaitu, par ko Tā Kunga vārds caur pravieti Jeremiju bija noticis, ka Jeruzālemei pilnus septiņdesmit gadus jāstāv postā.
3
Un es griezu savu vaigu pie Dieva, Tā Kunga, viņu meklēt ar lūgšanām un pielūgšanām, ar gavēšanu maisā un pelnos.
4
Un es pielūdzu To Kungu, savu Dievu, sūdzēju un sacīju: ak Kungs, stiprais Dievs, tu lielais un bijājamais, kas derību un žēlastību turi tiem, kas tevi mīl un tura tavu bauslību,
5
Mēs esam grēkojuši un netaisnību darījuši un bijuši bezdievīgi un esam pretī turējušies un atkāpušies no taviem baušļiem un no tavām tiesām.
6
Mēs arī neesam klausījuši taviem kalpiem, tiem praviešiem, kas tavā vārdā runājuši uz mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem un visiem zemes ļaudīm.
7
Tu, Kungs, esi taisns, bet mums jākaunas, kā tas šodien redzams, gan Jūda vīriem, gan Jeruzālemes iedzīvotājiem un visiem Izraēla bērniem, kas tuvu un kas tālu pa visām zemēm, kur tu tos esi izdzinis viņu pārkāpšanas dēļ, ar ko tie pret tevi grēkojuši.
8
Ak Kungs, mums jākaunas, ir mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam grēkojuši!
9
Bet pie Tā Kunga, mūsu Dieva, ir žēlastība un piedošana, jebšu mēs viņam esam pretī turējušies,
10
Un neesam klausījuši Tā Kunga, sava Dieva balsi, staigāt viņa bauslībā, ko viņš mums bija devis caur savu kalpu, to praviešu, roku.
11
Bet viss Izraēls tavu bausli ir pārkāpis un ir atkāpies, neklausīdams tavu balsi. Tādēļ tas lāsts mums ir uzgājis, un kas ir zvērēts, kā rakstīts Dieva kalpa Mozus bauslībā, tāpēc ka mēs pret viņu esam grēkojuši.
12
Un viņš savus vārdus ir stipri turējis, ko viņš runājis pret mums un pret mūsu tiesas kungiem, kas mūs tiesāja, lielu ļaunumu pār mums vezdams, kāds nav noticis apakš visas debess, un kā nu noticis Jeruzālemei.
13
Kā stāv rakstīts Mozus bauslībā, tā viss tas ļaunums pār mums nācis. Un mēs Tā Kunga, sava Dieva, vaigu nepielūdzām, ka no grēkiem būtu atgriezušies un vērā likuši tavu patiesību.
14
Tādēļ Tas Kungs ir modrīgs bijis ar ļaunumu un mums to uzvedis, jo Tas Kungs, mūsu Dievs, ir taisns visos savos darbos, ko viņš dara, bet mēs viņa balsi neesam klausījuši.
15
Un nu, Kungs, mūsu Dievs, kas esi izvedis savus ļaudis no Ēģiptes ar stipru roku un sev vārdu esi darījis, kā tas vēl šodien ir, mēs esam grēkojuši, mēs esam bijuši bezdievīgi.
16
Ak Kungs, pēc visas tavas taisnības lai jel tava dusmība un bardzība nogriežas no tavas Jeruzālemes pilsētas, no tava svētā kalna. Jo mūsu grēku dēļ un mūsu tēvu noziegumu dēļ Jeruzāleme un tavi ļaudis tapuši kaunā priekš visiem, kas ap mums dzīvo.
17
Un nu, mūsu Dievs, klausi sava kalpa lūgšanu un viņa piesaukšanu, un apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir postīta, tevis paša dēļ, ak Kungs;
18
Atgriez savu ausi, ak Dievs, un klausi, atver savas acis un uzlūko, kā mēs esam postīti, un to pilsētu, kas pēc tava vārda nosaukta. Jo mēs nometamies ar savām lūgšanām tavā priekšā, ne uz savu taisnību, bet uz tavu lielo žēlastību.
19
Ak Kungs, klausi! Ak Kungs, piedod! Ak Kungs, ņem vērā un dari to un nekavējies tevis paša dēļ, mans Dievs, jo tava pilsēta un tavi ļaudis pēc tava vārda nosaukti.
20
Kamēr es vēl runāju un lūdzos un savus grēkus un savu Izraēla ļaužu grēkus sūdzēju un ar savu pielūgšanu nometos Tā Kunga, sava Dieva, priekšā sava Dieva svētā kalna dēļ,
21
Kamēr es tā lūgdamies vēl runāju, steigšus pie manis atskrēja tas vīrs Gabriēls, ko es pirmāk biju redzējis parādīšanā, un aizskāra mani ap vakara upura laiku.
22
Un viņš mani mācīja un runāja ar mani un sacīja: Daniēl, tagad es esmu izgājis, tev mācīt saprašanu.
23
Kad tu sāki lūgt, tad šis vārds izgāja, un es esmu nācis, to pasludināt; jo tu esi ļoti mīļš. Tādēļ saproti to vārdu un ņem vērā to parādīšanu.
24
Septiņdesmit nedēļas ir nospriestas par tavu tautu un par tavu svēto pilsētu, aizslēgt atkāpšanos, aizzieģelēt grēkus, salīdzināt noziegumu, atvest mūžīgu taisnību, aizzieģelēt parādīšanas un praviešu vārdus un svaidīt visu svētāku.
25
Tādēļ zini un proti: kamēr tas vārds izgājis, Jeruzālemi atkal uzcelt un uztaisīt līdz vienam svaidītam (Kristum), valdniekam, ir septiņas nedēļas, un sešdesmit un divas nedēļas, tad atkal uzcels un uztaisīs ar ielām un grāvjiem, jebšu spaidu laikā.
26
Un pēc tām sešdesmit un divām nedēļām svaidītais (Kristus) tiks izdeldēts, bet ne sevis dēļ. Un to pilsētu un svēto vietu izpostīs kāda valdnieka ļaudis, kas nāks un kam gals būs plūdos, un līdz pat galam būs karš un noliktā postīšana.
27
Un viņš ar daudziem derību apstiprinās vienu nedēļu, un nedēļas vidū kaujamais un ēdamais upuris mitēsies, un viņš nāks ar negantības spārniem kā postītājs, kamēr noliktā sodība izgāžas un nobeidz postītāju.
Daniels 9:1
Daniels 9:2
Daniels 9:3
Daniels 9:4
Daniels 9:5
Daniels 9:6
Daniels 9:7
Daniels 9:8
Daniels 9:9
Daniels 9:10
Daniels 9:11
Daniels 9:12
Daniels 9:13
Daniels 9:14
Daniels 9:15
Daniels 9:16
Daniels 9:17
Daniels 9:18
Daniels 9:19
Daniels 9:20
Daniels 9:21
Daniels 9:22
Daniels 9:23
Daniels 9:24
Daniels 9:25
Daniels 9:26
Daniels 9:27
Daniels 1 / Dan 1
Daniels 2 / Dan 2
Daniels 3 / Dan 3
Daniels 4 / Dan 4
Daniels 5 / Dan 5
Daniels 6 / Dan 6
Daniels 7 / Dan 7
Daniels 8 / Dan 8
Daniels 9 / Dan 9
Daniels 10 / Dan 10
Daniels 11 / Dan 11
Daniels 12 / Dan 12