A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Daniels 1

1
Jojaķima, Jūda ķēniņa, trešā valdīšanas gadā Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, nāca uz Jeruzālemi un apmetās pret to.
2
Un Tas Kungs nodeva Jojaķimu, Jūda ķēniņu, viņa rokā un vienu daļu Dieva nama trauku, un viņš tos noveda uz Zineara zemi sava dieva namā, un tos traukus viņš nolika sava dieva mantu namā.
3
Un ķēniņš sacīja uz Azpenasu, savu kambarjunkuru uzraugu, lai no Izraēla bērniem, no ķēniņu un lielkungu dzimuma izlasa
4
Jaunekļus, kas bez vainas, skaistus vaigā un samanīgus visādā gudrībā un labi mācītus un kam gudrs prāts, un kas būtu derīgi ķēniņa pilī stāvēt, ka tie taptu mācīti Kaldeju rakstā un valodā.
5
Un ķēniņš tiem sprieda, ko tiem ikdienas būs dot no ķēniņa ēdiena un no tā vīna, ko pats dzēra, un ka tie trīs gadus tā taptu audzināti, un ka pēc stāvētu ķēniņa priekšā.
6
Starp tiem nu bija no Jūda bērniem Daniēls, Ananija, Mizaēls un Azarija.
7
Un kambarjunkuru uzraugs tiem deva citus vārdus un nosauca Daniēli par Belzacaru un Ananiju par Zadraku un Mizaēli par Mezeķu un Azariju par AbedNegu.
8
Bet Daniēls apņēmās savā sirdī, nesagānīties ar ķēniņa ēdienu nedz ar to vīnu, ko viņš dzēra, tādēļ tas lūdza kambarjunkuru uzraugam, lai viņam atļautu nesagānīties.
9
Un Dievs Daniēlim deva žēlastību un apžēlošanu kambarjunkuru uzrauga priekšā.
10
Un kambarjunkuru uzraugs sacīja uz Daniēli: es bīstos savu kungu, ķēniņu, kas jūsu ēdienu un dzērienu tā nospriedis, ka viņš neierauga, ka jūsu vaigi vājāki nekā to citu jaunekļu, kas jūsu vecumā. Tad jūs pār manu galvu vestu gatavu nāvi no ķēniņa.
11
Bet Daniēls sacīja uz to barības sargu, ko kambarjunkuru uzraugs bija iecēlis pār Daniēli, Ananiju, Mizaēli un Azariju:
12
Raugi jel saviem kalpiem dot kādas desmit dienas zemes augļus ēst un ūdeni dzert.
13
Un tad lai apskata, kāds mūsu ģīmis būs tavā priekšā, un kāds to jaunekļu ģīmis, kas ķēniņa ēdienu ēd, un dari tad ar saviem kalpiem, kā tu pats redzēsi.
14
Un viņš tiem paklausīja šinī lietā un raudzīja desmit dienas ar tiem tā darīt.
15
Un pēc desmit dienām tas atrada viņu izskatu skaistāku un viņu miesas pilnīgākas, nekā visu citu jaunekļu, kas ēda no ķēniņa ēdiena.
16
Tad tas barības sargs atņēma to viņiem nospriesto ēdienu un vīnu un tiem deva ēst zemes augļus.
17
Un šiem četriem jaunekļiem Dievs deva zināšanu un saprašanu visādā rakstā un gudrībā, bet Daniēlim viņš deva saprast visādas parādīšanas un sapņus.
18
Un kad tas laiks bija pagājis, ko ķēniņš bija pavēlējis, viņus priekšā vest, tad kambarjunkuru uzraugs tos veda pie Nebukadnecara.
19
Un ķēniņš ar tiem runāja, bet starp visiem neatradās neviena tāda, kā Daniēls, Ananija, Mizaēls un Azarija, un tie kalpoja ķēniņa priekšā.
20
Un visādā gudrībā un zināšanā, ko ķēniņš tiem jautāja, viņš tos atrada desmitkārt pārākus nekā visus zīlniekus un vārdotājus pa visu savu valsti.
21
Un Daniēls tur palika līdz ķēniņa Korus pirmam gadam.
Daniels 1:1
Daniels 1:2
Daniels 1:3
Daniels 1:4
Daniels 1:5
Daniels 1:6
Daniels 1:7
Daniels 1:8
Daniels 1:9
Daniels 1:10
Daniels 1:11
Daniels 1:12
Daniels 1:13
Daniels 1:14
Daniels 1:15
Daniels 1:16
Daniels 1:17
Daniels 1:18
Daniels 1:19
Daniels 1:20
Daniels 1:21
Daniels 1 / Dan 1
Daniels 2 / Dan 2
Daniels 3 / Dan 3
Daniels 4 / Dan 4
Daniels 5 / Dan 5
Daniels 6 / Dan 6
Daniels 7 / Dan 7
Daniels 8 / Dan 8
Daniels 9 / Dan 9
Daniels 10 / Dan 10
Daniels 11 / Dan 11
Daniels 12 / Dan 12