A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 8

1
Un notikās sestā gadā, sestā mēnesī, piektā mēneša dienā: kad es sēdēju savā namā, un Jūda vecaji sēdēja manā priekšā, tad tur Tā Kunga Kunga roka krita uz mani.
2
Un es redzēju, un raugi, tur bija viens, kam ģīmis bija kā uguns; no viņa gurniem lejup tas bija kā uguns, un no viņa gurniem augšup tas bija kā debess gaišums un kā gaiša zelta spožums.
3
Un viņš izstiepa tā kā roku un mani sagrāba pie manas galvas matiem. Un Tas Gars mani pacēla starp zemi un debesi un mani aiznesa Dieva parādīšanā uz Jeruzālemi priekš iekšējā pagalma vārtu durvīm, kas stāv pret ziemeli, tur bija vieta tam riebīgam elka tēlam, kas bija par riebšanu.
4
Un redzi, tur bija Izraēla Dieva godība tāda pat, kādu es biju redzējis ielejā.
5
Un viņš uz mani sacīja: cilvēka bērns, pacel jel savas acis pret ziemeli! Un es pacēlu savas acis pret ziemeli, un redzi, pret ziemeļa pusi pie altāra vārtiem bija šis riebīgais elks, kur iet iekšā.
6
Un viņš sacīja uz mani: cilvēka bērns, vai tu redzi, ko tie dara, tās lielās negantības, ko Izraēla nams šeit dara, ka man jāatstāj sava svētā vieta? Bet tu redzēsi vēl lielākas negantības.
7
Tad viņš mani veda pie pagalma durvīm; un es redzēju, un raugi, tur bija caurums sienā.
8
Un viņš sacīja uz mani: cilvēka bērns, lauzies jel caur to sienu! Un es lauzos caur to sienu, un redzi, tur bija durvis.
9
Tad viņš sacīja uz mani: ej iekšā un redzi tās niknās negantības, ko tie še dara.
10
Un es gāju iekšā un skatījos, un redzi, tur bija visādas bildes no līdējiem tārpiem un negantiem lopiem, visādi Izraēla nama elkadievi, rakstīti pie sienas visapkārt.
11
Un septiņdesmit vīri no Izraēla nama vecajiem un Jazanija, Zavana dēls, šo vidū, stāvēja viņu priekšā, un ikvienam bija rokā savs kvēpināmais trauks, un smaržīgu dūmu mākonis cēlās uz augšu.
12
Tad viņš sacīja uz mani: vai tu redzi, cilvēka bērns, ko Izraēla nama vecaji dara tumsībā, ikviens savā elku kambarī? Jo tie saka: Tas Kungs mūs neredz, Tas Kungs zemi atstājis.
13
Un viņš sacīja uz mani: tu vēl redzēsi lielas negantības, ko tie dara.
14
Un viņš mani veda pie Tā Kunga nama vārtu durvīm, kas pret ziemeli, un redzi, tur sēdēja sievas, tās apraudāja Tamusu.
15
Un viņš uz mani sacīja: vai tu to redzi, cilvēka bērns? Tu redzēsi vēl lielākas negantības nekā šīs.
16
Un viņš mani ieveda Tā Kunga nama iekšējā pagalmā, un redzi, pie Tā Kunga nama durvīm starp priekšnamu un altāri bija kādi divdesmit pieci vīri, ar muguru pret Tā Kunga namu un ar vaigu uz rītiem, un tie klanījās pret rīta pusi saules priekšā.
17
Tad viņš uz mani sacīja: vai tu to redzi, cilvēka bērns? Vai Jūda namam tā maza lieta, darīt tādas negantības, ko tie še dara, ka zemi piepilda ar varas darbu, un arvienu atkal mani kaitina; jo redzi, vīna stīgas tie tur pie sava deguna!
18
Tāpēc es arīdzan darīšu pēc savas bardzības, un mana acs nežēlos, un es nesaudzēšu. Jebšu tie ar stipru balsi kliedz priekš manām ausīm, tomēr es tos neklausīšu.
Ezekiel 8:1
Ezekiel 8:2
Ezekiel 8:3
Ezekiel 8:4
Ezekiel 8:5
Ezekiel 8:6
Ezekiel 8:7
Ezekiel 8:8
Ezekiel 8:9
Ezekiel 8:10
Ezekiel 8:11
Ezekiel 8:12
Ezekiel 8:13
Ezekiel 8:14
Ezekiel 8:15
Ezekiel 8:16
Ezekiel 8:17
Ezekiel 8:18
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48