A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezekiel 71
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Un tu, cilvēka bērns, tā Tas Kungs Kungs saka par Izraēla zemi: gals, gals nāk pār tiem četriem zemes stūriem!
3
Nu nāk gals pār tevi, jo es sūtīšu savu dusmību pret tevi, un tevi sodīšu pēc taviem ceļiem un atmaksāšu tev par visām tavām negantībām.
4
Un mana acs tevi nežēlos, un es netaupīšu, bet es tev darīšu pēc taviem ceļiem, un atmaksāšu tavas negantības, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
5
Tā saka Tas Kungs Kungs: nelaime, redzi, nelaime vien nāk!
6
Gals nāk, gals nāk, tas ir uzmodies pret tevi, redzi, tas nāk!
7
Tavs liktenis nāk, zemes iedzīvotājs. Laiks nāk, diena ir tuvu, troksnis, ne gaviles uz kalniem.
8
Nu es drīz gribu izgāzt savu bardzību pār tevi un izdarīt savu dusmību pret tevi un tevi sodīt pēc taviem ceļiem un atmaksāt tev visas tavas negantības.
9
Un mana acs nežēlos, un es netaupīšu; pēc taviem ceļiem es tev došu un tavas negantības es tev atmaksāšu, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kas sit.
10
Redzi, diena, redzi, tā nāk, liktenis nāk; rīkste zied, lepnība zaļo.
11
Varas darbs ir uzaudzis par rīksti bezdievībai, neviens no tiem neatliksies, neviens no viņu draudzes, neviens no viņu pulka, nekādas žēlabas par tiem.
12
Laiks nāk, diena nāk. Lai pircējs nepriecājās, un pārdevējs lai nenoskumst; jo bardzība nāk pār visu viņas draudzi.
13
Jo pārdevējs neatdabūs, ko pārdevis, jebšu vēl dzīvos; jo tā parādīšana nebūs velti notikusi pār visu viņas draudzi, un neviens, kas noziegumā, neizglābs savu dzīvību.
14
Lai pūš ar trumetēm un visu dara gatavu, tomēr nebūs, kas ies karā; jo mana dusmība ir pār visu viņas draudzi.
15
Zobens ir ārā, un mēris un bads ir iekšā. Kas laukā, tas nomirs caur zobenu, un kas pilsētā, to aprīs bads un mēris.
16
Un viņu bēgļi, kas izbēg, būs kalnos un visi vaidēs kā baloži ielejā, ikkatrs sava nozieguma dēļ.
17
Visas rokas nogurs un visi ceļi sašļuks.
18
Tie apvilks maisus, un bailība tos apklās, un pār visiem viņu vaigiem būs kauns un visas viņu galvas būs plikas.
19
Tie izmetīs savu sudrabu uz ielām, un viņu zelts būs par sūdiem, viņu sudrabs un viņu zelts tos nevarēs izglābt Tā Kunga dusmības dienā. Ar to tie nepieēdinās savu dvēseli, nedz pildīs savu vēderu; jo tas tiem bija par apgrēcību, ka noziedzās.
20
Ar savu skaisto glītumu tie dzinuši lepnību, un no tā taisījuši savus negantos tēlus, savus riebīgos elkus. Tāpēc es to tiem esmu darījis par sūdiem.
21
Un es to nodošu svešiem rokā par laupījumu, un bezdievīgiem virs zemes, ka tie to laupa un ka tie to sagāna.
22
Un savu vaigu es no tiem gribu nogriezt, ka tie manu mantu sagāna, un postītāji pār to nāks un to sagānīs.
23
Taisi ķēdes, jo zeme ir pilna asins grēku, un pilsēta pilna varas darbu.
24
Tāpēc es atvedīšu no pagāniem tos niknākos, tie viņu namus iemantos, un to vareno lepnībai es darīšu galu, viņu svētekļi tiks sagānīti.
25
Posts klāt; mieru meklēs, bet nav.
26
Bēdas nāks pār bēdām un vēsts pār vēsti; tad meklēs parādīšanas no praviešiem, bet bauslība iznīks priesteriem un padoms vecajiem.
27
Ķēniņš bēdāsies, un lielkungi būs apģērbti ar izbailēm, un tās zemes ļaudīm rokas nogurs. Es tiem darīšu pēc viņu ceļiem un pēc viņu nopelna es tos gribu sodīt, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.