A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 7

1
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Un tu, cilvēka bērns, tā Tas Kungs Kungs saka par Izraēla zemi: gals, gals nāk pār tiem četriem zemes stūriem!
3
Nu nāk gals pār tevi, jo es sūtīšu savu dusmību pret tevi, un tevi sodīšu pēc taviem ceļiem un atmaksāšu tev par visām tavām negantībām.
4
Un mana acs tevi nežēlos, un es netaupīšu, bet es tev darīšu pēc taviem ceļiem, un atmaksāšu tavas negantības, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
5
Tā saka Tas Kungs Kungs: nelaime, redzi, nelaime vien nāk!
6
Gals nāk, gals nāk, tas ir uzmodies pret tevi, redzi, tas nāk!
7
Tavs liktenis nāk, zemes iedzīvotājs. Laiks nāk, diena ir tuvu, troksnis, ne gaviles uz kalniem.
8
Nu es drīz gribu izgāzt savu bardzību pār tevi un izdarīt savu dusmību pret tevi un tevi sodīt pēc taviem ceļiem un atmaksāt tev visas tavas negantības.
9
Un mana acs nežēlos, un es netaupīšu; pēc taviem ceļiem es tev došu un tavas negantības es tev atmaksāšu, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kas sit.
10
Redzi, diena, redzi, tā nāk, liktenis nāk; rīkste zied, lepnība zaļo.
11
Varas darbs ir uzaudzis par rīksti bezdievībai, neviens no tiem neatliksies, neviens no viņu draudzes, neviens no viņu pulka, nekādas žēlabas par tiem.
12
Laiks nāk, diena nāk. Lai pircējs nepriecājās, un pārdevējs lai nenoskumst; jo bardzība nāk pār visu viņas draudzi.
13
Jo pārdevējs neatdabūs, ko pārdevis, jebšu vēl dzīvos; jo tā parādīšana nebūs velti notikusi pār visu viņas draudzi, un neviens, kas noziegumā, neizglābs savu dzīvību.
14
Lai pūš ar trumetēm un visu dara gatavu, tomēr nebūs, kas ies karā; jo mana dusmība ir pār visu viņas draudzi.
15
Zobens ir ārā, un mēris un bads ir iekšā. Kas laukā, tas nomirs caur zobenu, un kas pilsētā, to aprīs bads un mēris.
16
Un viņu bēgļi, kas izbēg, būs kalnos un visi vaidēs kā baloži ielejā, ikkatrs sava nozieguma dēļ.
17
Visas rokas nogurs un visi ceļi sašļuks.
18
Tie apvilks maisus, un bailība tos apklās, un pār visiem viņu vaigiem būs kauns un visas viņu galvas būs plikas.
19
Tie izmetīs savu sudrabu uz ielām, un viņu zelts būs par sūdiem, viņu sudrabs un viņu zelts tos nevarēs izglābt Tā Kunga dusmības dienā. Ar to tie nepieēdinās savu dvēseli, nedz pildīs savu vēderu; jo tas tiem bija par apgrēcību, ka noziedzās.
20
Ar savu skaisto glītumu tie dzinuši lepnību, un no tā taisījuši savus negantos tēlus, savus riebīgos elkus. Tāpēc es to tiem esmu darījis par sūdiem.
21
Un es to nodošu svešiem rokā par laupījumu, un bezdievīgiem virs zemes, ka tie to laupa un ka tie to sagāna.
22
Un savu vaigu es no tiem gribu nogriezt, ka tie manu mantu sagāna, un postītāji pār to nāks un to sagānīs.
23
Taisi ķēdes, jo zeme ir pilna asins grēku, un pilsēta pilna varas darbu.
24
Tāpēc es atvedīšu no pagāniem tos niknākos, tie viņu namus iemantos, un to vareno lepnībai es darīšu galu, viņu svētekļi tiks sagānīti.
25
Posts klāt; mieru meklēs, bet nav.
26
Bēdas nāks pār bēdām un vēsts pār vēsti; tad meklēs parādīšanas no praviešiem, bet bauslība iznīks priesteriem un padoms vecajiem.
27
Ķēniņš bēdāsies, un lielkungi būs apģērbti ar izbailēm, un tās zemes ļaudīm rokas nogurs. Es tiem darīšu pēc viņu ceļiem un pēc viņu nopelna es tos gribu sodīt, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
Ezekiel 7:1
Ezekiel 7:2
Ezekiel 7:3
Ezekiel 7:4
Ezekiel 7:5
Ezekiel 7:6
Ezekiel 7:7
Ezekiel 7:8
Ezekiel 7:9
Ezekiel 7:10
Ezekiel 7:11
Ezekiel 7:12
Ezekiel 7:13
Ezekiel 7:14
Ezekiel 7:15
Ezekiel 7:16
Ezekiel 7:17
Ezekiel 7:18
Ezekiel 7:19
Ezekiel 7:20
Ezekiel 7:21
Ezekiel 7:22
Ezekiel 7:23
Ezekiel 7:24
Ezekiel 7:25
Ezekiel 7:26
Ezekiel 7:27
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48